اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی تعلیم تربیه

13 Mar, 2019

پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (مشاوره) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می¬سپارد. متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات