اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی ادبیات

12 Jun, 2019

پوهنحی (ادبیات وعلوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (دری) را در سال 1398 برای بار مجدد به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.