اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی ادبیات

28 Aug, 2018

پوهنحی (ادبیات وعلوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (پشتو) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را بعد از نشر اعلان از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به رياست پوهنتون هرات بسپارند.