اعلان بست های اداری ریاست پوهنتون هرات

29 Jul, 2018

بست سوم آمرتکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات

شرایط: درجه تحصیل لیسانس از پوهنحی کامپیوترساینس، دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و آشنایی به زبان انگلیسی

بست چهارم مدیر عمومی تهیه و تدارکات پوهنتون هرات

شرایط: درجه تحصیل لیسانس از پوهنحی اداره و پالیسی عامه و یا از پوهنحی اقتصاد، یکسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و آشنایی به زبان انگلیسی و مهارت های کامپیوتر

البته درجات بالاتر تحصیل ارجحیت داده میشود.

داوطلبان واجد شرایط میتوانند به آمریت منابع بشری پوهنتون هرات مراجعه نموده و فورم درخواستی خویش را اخذ نمایند.