اعلان برنامه ماستری پوهنحی اقتصاد

08 Oct, 2018
 

قرار است دور دوم جذب متقاضیان برنامه ماستری پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات آغاز گردد. متقاضیان عزیز از تاریخ 15 میزان الی 30 میزان جهت ثبت نام به پوهنحی اقتصاد مراجعه نمایند. امتحان زبان زبان انگلیسی به تاریخ 1/8/1397 و امتحان تخصصی به تاریخ 5/8/1397 برگزار خواهد شد.