اعلان برنامه ماستری پوهنحی اقتصاد

16 میزان, 1397
 

قرار است دور دوم جذب متقاضیان برنامه ماستری پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات آغاز گردد. متقاضیان عزیز از تاریخ 15 میزان الی 30 میزان جهت ثبت نام به پوهنحی اقتصاد مراجعه نمایند. امتحان زبان زبان انگلیسی به تاریخ 1/8/1397 و امتحان تخصصی به تاریخ 5/8/1397 برگزار خواهد شد.