اطلاعیه کانکور ۱۳۹۷

09 Jun, 2018

متقاضیان عزیز کانکور مکاتب شهری جهت بایومتریک یوم یکشنبه مورخ 20 جوزا 1397 ساعت 6 صبح به پوهنتون هرات مراجعه نمایند.

متقاضیان عزیز کانکور مکاتب ولسوالی ها جهت بایومتریک یوم دوشنبه مورخ 21 جوزا 1397 ساعت 6 صبح به پوهنتون هرات مراجعه نمایند.

همچنان قابل یادآوری است کسانی¬که از مکاتب شهری از بایومتریک باز می¬مانند، می¬توانند روز دوشنبه مورخ 21 جوزا جهت بایومتریک به پوهنتون هرات مراجعه نمایند.

متقاضیان عزیز کانکور مطلع باشند که در روزهای بایومتریک رهنمایی کانکور نیز از سوی هیئت محترم کانکور در ساحه پوهنتون هرات صورت می¬گیرد