اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی انجینیری پوهنتون هرات

14 جوزا, 1397

پوهنحی (انجینری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (میکاترونیک) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های زراعت و ستوماتولوژی

29 ثور, 1397

پوهنحی (زراعت) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (حفاظه نباتات) و پوهنحی (ستوماتولو

Pages