اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی طب پوهنتون هرات

22 دلو, 1396

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (اطفال) را در سال 1396 برای بار دوم به اعلان می

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی ساینس و کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات

08 دلو, 1396
  1. پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (کیمیا)

اعلان کاریابی کدر علمی پوهنحی تعلیم تربیه و پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات

23 حمل, 2018
  1. پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (فزیک)

اعلان کاریابی کدر علمی پوهنتون هرات

23 جدی, 1396
  1. پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (تربیت بدنی)

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنحی انجینیری پوهنتون هرات

12 حوت, 2017

پوهنحی (انجینیری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سیول)و (یک) بست دیپارتمنت (مکاترونیک) را در سال 1396 برای بار اول به اعلان می­سپارد.

Pages