اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی طب

09 اسد, 1398

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (جراحی) را در سال 1398 برای بار مجدد ب

اعلان کاریابی کادر پوهنځی ادبیات و علوم بشری علمی پوهنتون هرات

16 سرطان, 1398

پوهنحی (ادبیات وعلوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (انگلیسی) را در سال 1398 برای بار اول به

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی حقوق

08 سرطان, 1398

پوهنحی (حقوق وعلوم سیاسی) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت ( روابط بین الملل)، (یک

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی کمپیوترساینس

06 سرطان, 1398

پوهنحی (کامپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سافت­ویر انجینرینگ) را در

Pages