اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی ادبیات

13 قوس, 1397

پوهنحی (ادبیات و علوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (دری) را در سال 1397

Herat University Scientific Announcement The literature Faculty

10 قوس, 1397

پوهنحی (ادبیات و علوم بشری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (زبان و ادبیات انگلیس

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی انجینیری

13 قوس, 1397

پوهنحی (انجینری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سیول) را در سال 1397 برای بار د

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی شرعیات

25 میزان, 1397

پوهنحی (شرعیات) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (ثقافت اسلامی) را در سال 1397 برا

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های اقتصاد و انجینیری

23 میزان, 1397

پوهنحی (اقتصاد) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (مالی وبانکی) و پوهنحی (انجینیری) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (سیول) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان م

Pages