اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی کمپیوترساینس

30 دلو, 1397

پوهنحی (کامپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (نتورک) را در سال 1397 برای بار اول به اعلان

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی تعلیم تربیه

20 دلو, 1397

پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (زبان و ادبیات دری) را در س

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی های اقتصاد

08 دلو, 1397

پوهنحی (اقتصاد) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (بانکداری) را در سال 1397 برای بار مجدد به اعلان می­

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی ادبیات

08 دلو, 1397

پوهنحی (ادبیات و علوم بشری) پوهنتون هرات (دو) بست دیپارتمنت (آلمانی) را در سال 1397 برای بار اول به

Pages