اعلان کاریابی کدر علمی پوهنتون هرات

18 قوس, 1396

پوهنحی (کمپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (نتورک) و (یک) بست دیپارتمنت (دیتابس)

اعلان کاریابی کدر علمی پوهنتون هرات

18 قوس, 1396

پوهنحی (کمپیوترساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (نتورک)و (یک) بست دیپارتمنت (دیتابس) را در

اعلان کاریابی کدر علمی پوهنتون هرات

12 قوس, 1396

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (اطفال) را در سال 1396 برای بار اول به اعلان می

اعلان کاریابی کدر علمی پوهنتون هرات

08 قوس, 1396

پوهنحی (زراعت) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (توسعه و اقتصاد زراعتی)را در سال 1396 برای بار دوم به اعلان می­سپارد.

اعلان کاریابی کدر علمی پوهنتون هرات

04 قوس, 1396

پوهنحی (تعلیم وتربیه) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (تربیت بدنی) را در سال 1396 برای بار

Pages