گفتمان علمی بندر چابهار

16 Jun, 2019

گفتمان علمی بندر چابهار "فرصت ها و چالش ها" از طرف ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و همکاری آمریت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون در پوهنتون هرات برگزار شد.

گزارش نشست رهنمودی ارزیابی صنفی

02 Jun, 2019

نشست رهنمودی پیرامون چگونگی ارزیابی صنفی/حضوری از کیفیت تدریس به هدف معرفی چگونگی تطبیق مرحلة دوم ارزیابی از کیفیت تدریس توسط آمر دیپارتمنت و هیئت همراه از طرف آمریت/واحد داخلی تضمین کیفیت به همکاری مرکز انکشا

ورکشاپ دو روزۀ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی

15 May, 2019

ورکشاپ دو روزۀ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در نهادهای تحصیلی زون غرب امروز از طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی با همکاری بانک جهانی  (HEDP) در پوهنتون

نشست رهنمودی با محصلان پیرامون پروسة تضمین کیفیت

15 May, 2019

آمریت/واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنتون هرات روز سه شنبه ۲۴ ثور نشست رهنمودی با نماینده­ های محصلان پوهنحی­ های مختلف پوهنتون هرات برگزار نمود.

Pages