چهارمین ویدیو کنفرانس آگاهی دهی کوید 19 شورای طبی افغانستان

17 May, 2020

به سلسله ویدیوکنفرانس‌های آگاهی ‌دهی در مورد کوید-19 امروز چهارمین ویدیوکنفرانس این آگاهی‌دهی از طرف شورای طبی افغانستان و همکاری تخنیکی آمریت تکنالوژی معلوماتی معاونیت مالی واداری در مرکز آی تی پوهنتون هرات با حضور داکتران ولای

کار عملی طرح تحقیقی کشت آفتاب گردان

17 May, 2020

کار عملی طرح تحقیقی کشت آفتاب گردان محصلان دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون هرات

 

دیدار رئیس پوهنتون هرات با روسای معارف و تربیه معلم ولایت هرات

13 May, 2020

پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات با ذکریا رحیمی رئیس معارف و لطیفه عزیزی رئیس تربیه معلم ولایت هرات در حالی که پوهندوی دکتور محمد داوود منیر معاون امور محصلان و پوهنوال بصیراحمد کریمی رئیس پوهنځی تعلیم وتربیه نیز حضو

دومین ویدیوکنفرانس آگاهی‌دهی در مورد ویروس کرونا

11 May, 2020

دومین ویدیوکنفرانس آگاهی‌دهی در مورد ویروس کرونا با همکاری تخنیکی آمریت تکنالوژی معلوماتی معاونیت مالی واداری در مرکز آی تی پوهنتون برگزار شد.

Pages