پوهنحی ساینس یکی از واحدهای علمی، اکادمیک، تربیتی و آموزشی پوهنتون هرات است که درماه جوزای سال 1384 ازجانب وزارت محترم تحصیلات عالی رسما تاسیس وافتتاح شده است. کریکولم درسی این پوهنحی مطابق به کریکولم منظور شده وزارت تحصیلات عالی است که قسما به حد تخصص با معیارات اکادمیکی جهانی برابری میکند و درسیستم درسی آن اصول کریدت تطبیق میشود. مدت تحصیل محصلان هشت سمستراست که بسویه لیسانس و اعطای مدرک B.Sc از این پوهنحی فارغ میشوند