پوهنحی طب پوهنتون هرات بنا بر نیاز مبرم، اهمیت، الویت تحصیلی و تقاضاهای مکررمردمان این سرزمین و اداره محلی در سال 1369 در چوکات وزارت صحت عامه وقت تاسیس و بعدآ در سال 1379 به وزارت محترم تحصیلات عالی مدغم گردید. این پوهنحی از بدو تاسیس مراحل تکاملی خود را پیموده و در حال حاضر دارای هفت دیپارتمنت شامل: دیپارتمنت های پاراکلینیک، اناتومی، هستوپتالوژی، صحت عامه و امراض ساری، اطفال، داخله و جراحی میباشد. این پوهنحی دارای یک پولی کلینیک کادری نیز میباشد. تعداد کثیری از داکتران جوان در این پوهنحی پرورش یافته که بعدآ به سمت های مهم دولتی و خصوصی گماشته شده اند.