معرفی و تاریخچۀ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

 

  پوهنځی حقوق و علوم سیاسی به عنوان یک نهاد علمی –  تخصصی در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون و تربیه کادرهای مسلکی (حقوقدانان، سیاستمداران، قضات، حارنوالان، وکلای مدافع و  کارکنان ادارات خدمات ملکی) در سال 1381 خورشیدی مطابق با 2002 میلادی با پذیرش (71) محصل از طبقه ذکور و اناث تاسیس و افتتاح گردید. دوره تحصیل به منظور دریافت مدرک لیسانس در این پوهنځی هشت سمستر (چهار سال) تحصیلی را احتوا می نماید. این پوهنځی دارای چهار دیپارتمنت میباشد که عبارت اند از:  دیپارتمنت حقوق عامه، روابط بین الملل، حقوق خصوصی و حقوق جزا. محصلان فعلی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در جریان امتحان کانکور رشته بندی میگردند. رشته های موجود در این پوهنځی عبارت  از قضائی-حارنوالی و اداری دیپلماسی میباشد.

در کنار دیپارتمنت های متذکره کلینک حقوقی پوهنتون هرات، مرکز حاکمیت قانون و حقوق بشر و مراکز آموزش زبان انگلیسی و فرانسوی نیز با ارائه خدمات به ارتقاء دانش عملی و مهارت های لسان محصلان و استادان میپردازند.

امور اداری و درسی این پوهنځی توسط ریاست، معاونیت، مدیریت تدریسی، دیپارتمنت های مختلف، مرکز حاکمیت قانون و کلینیک حقوقی به پیش برده می شود.