دیپارتمنت ژورنالیزم، در سال 1381 خورشیدی،  نخست در چوکات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات تاسیس شد. سپس دیپارتمنت ژورنالیزم در سال 1390 به عنوان یک رشتهء پویا و مدرن، براساس نیاز شدید جامعهء رسانه‌ای افغاستان و منظوری وزارت محترم تحصیلات عالی  به یک پوهنځی مستقل ارتقاء یافت.