چکیده مقالات خزان ۱۳۹۶

 1. Component-Based Software Development and  Reusability 
 2. Curriculum Development
 3. Evaluate amount of cucurbitacin in muskmelon cultivars and their reaction against bacterium pathogen under controlled environment
 4. بررسی ارزش میتابولیکی نوشیدنی های چای و قهوه
 5. بررسی دیموگرافیک انترکس جلدی در مریضان بستری شده در شفاخانه حوزوی هرات
 6. بررسی کیفیت یک نوع از روغن های وارداتی آفتاب گردان 
 7. تجزیه و تحلیل هایدرولوژیکی حوزه های دریایی افغانستان با استفاده از GIS
 8. تعیین پارامترهای کیمیاوی در آ بهای آشامیدنی پوهنتون هرات، آب بند شاه بید و والسوالی ادرسکن ولایت هرات
 9. تقسیم نسبی و تظاهرات انواع فلج اعصاب چشم ناشی از دیابت
 10. خواص تریاک و تاثیر آن بالای صحت
 11. روش اندازه گیری ابعاد ریز توسط پدیده تفرق نور لیزر
 12. کاربرد لوگاریتم در علم کیمیا و بیولوژی
 13. معرفی خواص ساحه مغناطیسی زمین
 14. نقش تکنالوژی معلوماتی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیه
 15. نقش حشرات در انتقال امراض پروتوزوایی در انسان
 16. نیاز بدن انسان به ماکرو معدنی ها و میکرو مدنی