آمریت منابع بشری

 آمریت منابع بشری مجموع فعالیتهائی را انجام میدهد که قبلاً این فعالیت هارا شعبۀ بنام مدیریت ذاتیه ، مدیریت کادر و پرسونل ، مدیریت مامورین و مدیریت اداری انجام میداد .

اکنون که ظرفیت ها وسعت یافته تشکیل این مجموعۀ کاری را آمریت منابع بشری بست سوم که دارای چهار مدیریت عمومی بست چهارم : مدیریت عمومی استخدام ،مدیریت عمومی سوانح و ارزیابی و دیتابس ، مدیریت عمومی ارتقای ظرفیت و مدیریت عمومی جندر بوده و هرکدام دارای لایحۀ وظایف مشخص میباشد .

تشکیل آمریت منابع بشری با شعبات مربوطه اش در سال 1390 با انفاذ قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل سیستم 12 رتبه ای به سیستم جدید رتب طرح و منظور گردیده است .

بطور کلی وطایفی چون استخدام ، ترفیع ، ارتقای قدم ، مکافات ، مجازات ، تادیب ، تقاعد ، امور دفتر حاضری ، رسیده گی به شکایات و استعفاء  ، ارتقای ظرفیت مسلکی و انفکاک خطوط اصلی وظایف این آمریت را تصویر مینماید .

اجرای مشخصه های کاری فوق به اساس جراید نافذ و مطابقت مواد قانونی صورت میگیرد بناًء آمریت منابع بشری باید بطور مداوم با تماس تعدیلات و مصوبات تقنینی دولت باشد .

تشکیل پوهنتون هرات دارای دو ظرفیت میباشد:

  • ظرفیت اکادمیک که شامل بست های اول ، دوم و سوم کدری اجرائیه وی میباشد و بست های چهارم استادان میباشد
  • ظرفیت اداری که بنام کارکنان خدمات ملکی یاد میشود ( بست های سوم آمران ، بست های چهارم مدیران عمومی ، بست های پنجم مدیران ، بست های ششم ماموران ، بست های هفتم معتمدان ، دریوران و افراد فنی و بست های هشتم کارکنان خدماتی و محافظین ) را تشکیل میدهد .

پرنسیب استخدام کارمندان بر اساس قانون کارکنان خدمات  ملکی و طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی توسط کمیتۀ استخدام ولایت که متشکل از نمانیدۀ مقام ولایت ، نمایندۀ ریاست اصلاحات و خدمات ملکی و نمایندۀ ریاست امور زنان صورت میگیرد و در حد کافی کوشش به عمل آمده تا فرد مناسب و ماهر به مسلک بر اساس شایسته گی و شفافیت انتخاب گردد. اسناد و فورمه جات مطابق به طرزالعمل تعیینات ترتیب و به فایل ها محفوظ میباشد.

بطور کلی خطوط اساسی فعالیت های آمریت منابع بشری را وظایفی چون استخدام ، ترفیع ، تقاعد ، انفکاک ، مکافات ، مجازات ، تادیب ، تقاعد ، استعفا ، ارتقای ظرفیت و دفتر حاضری تشکیل میدهد .