مختصر بیوگرافی آمریت منابع بشری !

سید عبدالخالق صدیقی فرزند حاجی سید محمد در سال 1337 یک خانوادۀ متدین و منور علمی در ناحیۀ دوم شاروالی جادۀ شمالی مسجد جامع بزرگ هرات متولد گردید و سکونت فعلی ناحیۀ هشتم شاروالی میباشد .

در سال 1345 شامل مکتب موفق و در سال 1357 شامل موسسۀ تربیۀ معلم هرات و در سال 1360 از رشتۀ ریاضی و فزیک سند فراغت کسب و بلا فاصله به خدمت زیربیرق سوق گردید .

بتاریخ 22/10/1365 بحیث استاد ریاضی و فزیک در لیسۀ جامی هرات و مدتی در لیسۀ فتح مقرر و در سال 1370 بحیث مدیر عمومی کتابخانۀ مرکزی پوهنتون هرات تقرر حاصل نمود.

در اخیر سال 1376  تبدیلاً بحیث مدیر مامورین پوهنتون هرات مقرر گردید و بتاریخ 21/8/1391 شامل امتحان رقابتی سیستم جدید رتب شد که درین پروسه بحیث آمر منابع بشری در بست سوم تقرر حاصل نمود .

 آمریت منابع بشری مجموع فعالیتهائی را انجام میدهد که قبلاً این فعالیت هارا شعبۀ بنام مدیریت ذاتیه ، مدیریت کادر و پرسونل ، مدیریت مامورین و مدیریت اداری انجام میداد .

اکنون که ظرفیت ها وسعت یافته تشکیل این مجموعۀ کاری را آمریت منابع بشری بست سوم که دارای چهار مدیریت عمومی بست چهارم : مدیریت عمومی استخدام ،مدیریت عمومی سوانح و ارزیابی و دیتابس ، مدیریت عمومی ارتقای ظرفیت و مدیریت عمومی جندر میباشد و هرکدام دارای لایحۀ وظایف مشخص بخود میباشند .

تشکیل آمریت منابع بشری با شعبات مربوطه اش در سال 1390 با انفاذ قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل سیستم 12 رتبه ای به سیستم جدید رتب طرح و منظور گردیده است .

بطور کلی وظایفی چون استخدام ، ترفیع ، ارتقای قدم ، مکافات ، مجازات ، تادیب ، تقاعد ، امور دفتر حاضری ، رسیده گی به شکایات و استعفا  ، ارتقای ظرفیت مسلکی و انفکاک خطوط اصلی وظایف این آمریت را تصویر مینماید .

اجرای مشخصه های کاری فوق به اساس جراید نافذ و در مطابقت به مواد قانونی صورت میگیرد بناً آمریت منابع بشری باید بطور مداوم با تماس تعدیلات و مصوبات تقنینی دولت باشد .

مطابق به تعیینات تشکیل سال 1396 اعضای آمریت منابع بشری قرار ذیل اند :

 1. بست سوم آمر منابع بشری : سید عبدالخالق صدیقی ( خلاصۀ سوانح ، لایحۀ وظایف و گزارش کاری آمریت منابع بشری ضم این نامه ) .
 2. بست چهارم مدیر عمومی استخدام : محمد آصف همکار .
 3. بست چهارم مدیر عمومی سوانح و ازریابی و دیتابس : بصیراحمد عاصمی .
 4. بست چهارم مدیر عمومی ارتقای ظرفیت : همایون نورزائی .
 5. بست چهارم مدیر عمومی جندر : آنجلا سروری .

اشتراک آمر منابع بشری در ورکشاپها و اخذ سرتیفیکت ها :

 1. سر تیفیکت از سمینار ملی تقویت مشارکت زنان در نهاد های تحصیلات عالی در وزات تحصیلات عالی در برج اسد سال 1396 .
 2. سر تیفیکت از پروگرام آموزشی پنج روزه پیرامون قانون کار در هوتل اطاقهای تجارت ولایت هرات در سال 1389 .
 3. سر تیفیکت ازکورس پرپوزل نویسی در پروژۀ تحصیلات عالی در برج ثور سال 1392 به وزارت تحصیلات عالی .
 4. سرتیفیکت از کورس مهارت های افهام و تفهیم در مقر وزارت تحصیلات عالی در سال 1391 .
 5. سر تیفیکت ورکشاپ (نظارت و ارزیابی) در پوهنتون هرات در سال 1391 .
 6. سرتیفیکت از ورکشاپ راپور نویسی در وزارت تحصیلات عالی در سال 1394 .
 7. ورکشاپ مدیریت و ازریابی از طرف مارننگ استار در ولایت هرات در سال 2013 .

شرح وظایف آمریت منابع بشری :

رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده .

اتخاذ تصمیم و ارائۀ مشوره در مورد انکشاف پالیسی های منابع بشری به بخش های مربوطه حهت اطمینان از مطابقت آن با پالیسی طرح ریزی شدۀ ریاست عمومی خدمات ملکی افغانستان .

تحلیل و ترتیب ساختار تشکیلاتی و لوایح وظایف به همکاری شعبات مربوطه پوهنتون جهت فعالیت ها و برنامه های مطروحه .

کنترول از طرح میکانیزم داخلی به منظور رسیده گی به شکایات ، صحت ، رفاه ،مصئونیت ، راه اندازی پروسۀ ارزیابی اجراآت ، نیاز سنجی آموزشی ، نظم و دسپلین اداره و حاضری یومیۀ کارکنان .

هماهنگ ساختن فعالیت های منابع بشری و کنترول ونظارت از کمیتۀ استخدام داخلی جهت انتخاب کاندید شایسته و واجد شرایط .

نظارت از سیستم دیتابس سوانح کارکنان پوهنتون به منظور حصول اطمینان از صورت ثبت ارقام .

تدوین و تدویر پروگرام ها ، ورکشاپها و سمینار ها در اداره به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان پوهنتون .

ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل ، ترفیع ،تقاعد ، استعفا و انفکاک کارکنان جهت اخذ منظوری از مراجع ذیصلاح .

ازریابی از کیفیت اجراات کارکنان به منظور ارتقای سطح باز دهی و ظرفیت کاری آنها .

معرفی منابع بشری :

تشکیل آمریت منابع بشری با شعبات زیر مجموعه اش در سال 1390 با انفاذ قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل سیستم 12 رتبه ای به سیستم جدید رتب ، طرح و منظور گردیده است .

بطور کلی خطوط اساسی فعالیت های آمریت منابع بشری را وظایفی چون استخدام ، ترفیع ، تقاعد ، انفکاک ، مکافات ، مجازات ، تادیب ، تقاعد ، استعفا ، ارتقای ظرفیت و دفتر حاضری تشکیل میدهد .