دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ از دیپارتمنت های کلیدی پوهنحی علوم اجتماعی میباشد که در سال 139۳ه ش در چوکات پوهنتون هرات آغاز به فعالیت نموده است.

تاریخ حرکت جوامع، فرهنگ ها و اندیشه ها در بستر زمان است. تاریخ با روشن ساختن تجربه های مؤفق و نامؤفق حکومت ها، جوامع و اندیشه ها فهم عالمانۀ جریانات فکری، اجتماعی و سیاسی را امکان پذیر می سازد و به ما کمک میکند تا تحولات آینده جامعه را با نگاه عمیقتر و علمی تر مورد توجه قرار دهیم.

جامعه شناسان، علمای علم سیاست، متکلمین و علمای دین تمامآ به نقش و اهمیت رشته تاریخ بخاطر آگاهی های ارزشمند تاریخی، شناخت وضعیت کنونی و مسیر آینده جوامع اعتراف دارند.

دیپارتمنت تاریخ تلاش می ورزد تا جریانات عمده تاریخی را باتوجه به قلمرو های وسیعتر تمدنی در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار دهد و نیز سیر تکامل رویداد ها و حوادث قرون اولی، وسطی، جدیده و معاصر جهان را با در نظرداشت شیوه های علمی و تحلیلی جدید مورد توجه خاص قرار میدهد.

رسالت

 • تقویت و تخصصی سازی رشته تاریخ و تعین شاخص های همکاری با سایر دیپارتمنت ها.
 • ارتقاء کیفیت علمی، آموزشی و پژوهشی رشته تاریخ در جهت اعتلای فرهنگ ها.
 • تشخیص ضرورت برای استخدام کادر های علمی و متخصص در عرصه تاریخ نگاری و تربیت آموزگاران رشته تاریخ .
 • بلند بردن سطح فکری دانشجویان در مورد علم تاریخ و برجسته ساختن نقش تاریخ در مسایل روز جهان.
 • تلاش در جهت افزایش مشارکت های اجتماعی و اشاعه روحیه همکاری.
 • تحقق فرهنگ والای اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ارزش های تاریخی.

دیدگاه

1. ایجاد توأمیت با دیپارتمنت های تاریخ پوهنحی های علوم اجتماعی پوهنتون های افغانستان.

2. ایجاد توأمیت با پوهنتون های منطقه و جهان.

3. ارتقاء آموزگاران به سویه ماستر و داکتر.

4. ارتقاء دیپارتمنت تاریخ به پوهنحی  تاریخ.

حوزه های کاری

 • تربیۀ کادر های علمی برای پوهنتون های کشور و معارف.
 • معرفی مؤرخین ورزیده و محققین در مراکز پژوهشی.
 • تربیۀ مشاورین مسائل تاریخی برای ریاست جمهوری، تمام وزارت خانه ها بخصوص وزارت های اطلاعات و فرهنک، خارجه، داخله و سر حدات و قبایل.
 • معرفی کارشناسان امور اجتماعی و رسانه ها.
 • تربیه و معرفی مشاورین در بخش های کار و امور اجتماعی.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره لیسانس تاریخ چهار سال تحصیلی میباشد  و روند پیشبرد دروس بر اساس نظام کریدت معیاری وزارت تحصیلات عالی تنظیم شده است. تعداد کریدت های دوره لیسانس رشته تاریخ شامل(۱۴۴) کریدت میباشد.

(۶۸.۸)درصد مضامین تخصصی، (۱۴.۶)درصد مضامین اساسی و (۱۶.۶) درصد  مضامین اختیاری، عمومی و پایان نامه)

کریکولم درسی دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات

برنامۀ درسی دیپارتمنت تاریخ به ترتیب ضرورت و مناسبت مضمون در سمسترهای هشت­گانه تنظیم شده است و انتظار میرود که به صورت زیر تطبیق گردد.