دیپارتمنت جغرافیه
جغرافيا آن قسمت از دانش بشري است  كه از مشخصات مناطق و نواحي مختلف زمين و پراكندگي پديده هاي گوناگون سطح زمين اعم از طبيعي و انساني و بالاخره از روابط انسان و محيط كه خود باعث بوجود آمدن پديده هاي انساني است و نيز از روابط متقابل پديده هاي فوق بحث مي كند.

هدف

رسالت اساسی دیپارتمنت جغرافیه فراهم نمودن زمینه های مناسب آموزشی برای محصلین در حوزه علم جغرافیه به گونه ای که بتوانند نیازهای جامعه افغانی را (از قبیل شناسایی حوزه های اقتصادی کشور در بخش مکانهای معدنی، صنعتی و زراعتی، تهیه پلان های شهری و ترانسپورتی، تهیه نقشه های عمومی و موضوعی کشور از طریق برنامه های پیشرفته کمپیوتری مانند  GIS)‌ تحلیل و در راستای رشد اقتصادی کشور کمک نمایند.

اهداف آموزشی

هدف دیپارتمنت جغرافیا تربیه متخصصین جغرافیه در قالب استادان جغرافیه مکاتب و همچنان تربیه کادر های مسلکی برای وزارت ها و نهاد های سکتوری میباشد. بصورت مشخص دیپارتمنت جغرافیا دارای اهداف ذیل میباشد.

  • تقدیم نمودن جغرافیدانان ومتخصصین جوان و تعلیم یافته به جامعه.
  • سهم گیری فعال فارغان دیپارتمنت جغرافیه بر مبنای روش های عصری علمی و تخنیکی مدرن امروزی در بخش های مربوط.
  • پیشبرد امور فنی و مسلکی ادارات دولتی کشور توسط فارغین دیپارتمنت جغرافیا.
  • تحلیل کمی و کیفی ارقام ودیتای منابع معدنی افغانستان.

ساحات کاری فارغان این رشته

وزارت انرژی و آب به شمول ریاست ها و مدیریت های آن، وزارت زراعت،‌ وزارت انکشاف دهات، وزارت فوائد عامه، وزارت شهر سازی و مسکن، وزارت اقتصاد و تجارت، شاروالی ها، ریاست عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، ریاست عمومی ضد حوادث طبیعی، ریاست عمومی محیط زیست و...

طول دوره و شکل نظام

طول دوره لیسانس جغرافیا چهار سال تحصیلی است و پیشبرد دروس بر اساس نظام کریدیت معیاری وزارت تحصیلات عالی افغانستان تنظیم شده است. تعداد کریدیت های درسی دوره لیسانس رشته جغرافیه شامل ۱۶۰ کریدیت میباشد. (مضامین اختصاصی، ٪۷۰.۵  - اساسی،٪۱۵ – عمومی ٪ ۷ – اختیاری ٪۷.۵ مجموع، ٪۱۰۰).

کریکولم درسی دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات

برنامۀ درسی دیپارتمنت جغرافیه به ترتیب ضرورت و مناسبت مضمون در سمسترهای هشت­گانه تنظیم شده است و انتظار میرود که به صورت زیر تطبیق گردد.