1. آمریت مالی حسابی

       آمریت مالی حسابی زیر مجموعه معاونیت مالی و اداری پوهنتون هرات بوده که دارای یک بست 3 آمریت مالی ، 2بست 4   (مدیریت عمومی بودجه و مدیریت عمومی حواله جات ) و 2بست 5 (مدیریت حواله جات و معاشات ومدیریت تخصیصات و تصفیه ) و 2بست 7 معتمد نقدی میباشد.

 

نکات عمده اجراآت آن قرارزیر است.

  1. پیش بینی بودجه عادی و انکشافی ریاست پوهنتون هرات و ارائه آن جهت منظوری بمقام محترم وزارت تحصیلات عالی .
  2. مطالبه تخصیص مورد نیاز از مرکز ، ارائه گزارش از نحوه مصارفات بمقامات محترم مرکزی وولایتی.
  3. اجرای معاشات ماهوار استادان و کارکنان اداری و خدماتی و اجرای بدل اعاشه محصلان .
  4. اجرای حواله های قراردادی های اعاشوی و مصارفاتی.
  5. اجرای مصارف کرایه سفریه ، برق ، تلفن، خدمات پستی ، صفائی شهری و غیره.
  6. معرفی اشخاص جدیدالتقرر جهت اخذ کارت معاش به مستوفیت و کابل بانک.

سوانح و شهرت آمریت مالی

سید عبدالرحمن حدید فارغ  صنف 14 موسسه عالی تربیه معلم هرات

باسابقه کاری 38 ساله در امورتدریسی و اداری  در ادارات مختلف معارف هرات و همچنان انستیتیوت پیداگوژی و ریاست پوهنتون هرات.

طی این مدت 3 مرتبه به اخذ تقدیرنامه درجه سوم نایل آمده است.