تاریخچه پوهنحی

پوهنحی انجینیری  در سال 1366 در شهر پشاور پاکستان به همت تنی چند از استادان  تأسیس گردید و تا سال 1371 در این شهر به فعالیت خود در زمینه پخش و نشر علم و دانش انجینیری ادامه داد . سپس این پوهنحی در سالهای اول پیروزی مجاهدین به شهر هرات منتقل شد و تحت پوشش موسسه IRC  و  موسسه CHA در آمد و کار خود را در این زمینه برای علاقه مندان دانش و فن انجینیری در هرات ادامه داد . فعالیت این پوهنحی الی سال 1381 به شکل غیر رسمی و خارج از چوکات وزارت تحصیلات عالی ادامه یافت و در همین سال این پوهنحی رسماً به پوهنتون هرات ملحق و تحت پوشش وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان قرار گرفت .