معرفی پوهنځی تعلیم وتربیه

          این نهاد تحصیلی که امروز بنام پوهنځی تعلیم وتربیه یاد میگردد در سا ل( 1336) هجری شمسی معادل به سال (1957) میلادی بنام دارالمعلمین در این شهر هرات افتتاح گردید و از همان تاریخ تا کنون هزاران معلم متجرب و مسلکی به جامعه معارف افغانستان تربیه و تقدیم نموده است.

       این نهاد تحصیلی در سال (1972) مطابق سال (1351) هـ ش به موسسه عالی تربیه معلم ارتقا یافت و در سال 1365 معادل سال 1986 به انستیتوت پیداگوژی به داشتن سه پوهنځی علوم طبیعی، علوم اجتماعی و زبان ها برای تربیه نسل جوان به سویه لیسانس شروع به فعالیت نموده در سال 2003 تحت نام ریفورم وزارت محترم تحصیلات عالی به پوهنځی تعلیم وتربیه تبدیل و جز از پوهنتون هرات شد.