دیپارتمنت ها

      دیپارتمنت زبان وادبیات دری در سال 1367 همزمان با تأسیس پوهنتون هرات با چهار تن از استادان کدر علمی به فعالیت آغاز نمود و در سال 1370 با جذب دوتن دیگر از نخستین فارغان این دیپارتمنت اعضای کدر علمی آن به هشت تن رسید.

در سال 1376 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی در چوکات این فاکولته تأسیس گردید. تا سال 1380 با همین دو دیپارتمنت دری و انگلیسی این پوهنځی فعالیت داشت.

بعد از تشکیل ادارۀ مؤقت در افغانستان براساس برنامه های انکشافی پوهنتون هرات دو دیپارتمنت جدید( زبان وادبیات عربی و ژورنالیزم)در چوکات این پوهنځی منظور گردید واز سال 1381 عملا فعالیت های اکادمیک این دو دیپارتمنت شروع شد. بعدها دیپارتمنت ژورنالیزم به سطح پوهنځی ارتقاء نمود.

در پوهنځی ادبیات نظر به نیازسنجی های اجتماعی ضرورت آموزش زبان آلمانی در هرات احساس گردید و در چوکات پوهنځی کورس های آموزش زبان آلمانی تأسیس گردید که توسط یک تن از استادان آلمانی تدریس میگردید. بعد ها این کورس ها به دیپارتمنت ارتقاء نمود واز سال 1385 دیپارتمنت زبان وادبیات المانی تأسیس گردید وزیر پوشش و همکاری های علمی موسسۀ دی آی دی قرار گرفت وفعلاً درین بخش تعداد زیادی از محصلان شامل هستند.

در سال 1381 براساس فرمان رئیس دولت انتقالی وقت( حامد کرزی) دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو دراین پوهنځی تأسیس گردید که با تلاش های فراوان مسوولان پوهنځی و پوهنتون هرات در حال حاضر با داشتن هفت کدر علمی فعالیت های علمی شان ادامه دارد.

اهداف علمی پوهنځی

 • رسیدن به خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی ، حرکت به سوی دانش مؤلد، ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند علمی و ارتقای سطح آگاهی دانش آموختگان جهت  فعالیت های مؤثر.
 • ره بردن به زوایای دیروز و امروز جامعه، دریافت بودنیها و هستهای کشور تا جریانهای اصیل و کاذب از هم باز شناخته شوند، مناسبات برادری و همیاری و همکاری ملی تقویت و گسترش یابند، از تعصب و قشری گری کاسته شود و راههای درست رسیدن به تعالی پیگیری گردد.
 • ارتقای کمی و کیفی پوهنځی ادبیات و علوم بشری، رهنمایی های علمی، مسلکی و تخصصی محصلان جهت یافتن توانایی های لازمی به خاطر رشد، انکشاف و توسعه دوامدار با در نظر داشت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان.
 • توجه به مردم شناسی و جامعه شناسی برای عبور آگاهانه از رکود و پسمانی مطابق معیارهای بشر شناسی معاصر و مشخص ساختن راههای اجتماعی طرح برنامه های توسعوی با توجه به روحیه و خواست مردم و تقاضای زمان و سرمایه گذاری مؤثر جهت نیل  به رشد به موقع کشور.
 • ارایه دانشهای روزآمد، جهت آموزش و پرورش کدرهای ملی با  توانایی های کاری و آماده خدمت به جامعه کنونی افغانستان.
 • آماده کردن آثار تحقیقی و پژوهشهای گروهی توسط استادان و محصلان برای پاسخ دادن به پرسشهای مهم و سازنده و رفع شماری از نیازمندیهای علمی – فرهنگی  کشور  در سطح متعالی تر نیازمندی های  منطقه یی  و جهانی.
 • شناخت بهتر و بیشتر فرهنگ جامعه -  به  و یژه زبان وادبیات مردم ما – جهت  سود بردن از بایسته های فرهنگ ملی و عنعنات پسندیده و گریز از نابایسته ها.
 • آشنایی با زبان و فرهنگ جهانی، برای انتقال علم و تکنالوژی جهانی و  استفاده  از توانایی های مؤثر فن آوریهای معاصر در راه ساختن آینده بهتر کشور.
 • تقویت زبانهای ملی – به ویژه زبانهای رسمی کشور – نگهداشت این زبانها  و ارتقای آنها به عنوان زبانهای علمی – فرهنگی  تا توان ضبط و ارائه موضوعهای پیچیده فلسفی – علمی امروزین را داشته باشند.
 • فهم و درک ادبیات دیروز و امروز کشور، حتی ادبیات جهان، به خاطر تربیت کسانی که بتوانند آثار ابداعی قابل اعتنای تقدیم جامعه نمایند.

اهداف آموزشی پوهنځی

 • بالابردن توانایی های محصلان تا در آینده بتوانند در مؤسسه های پژوهشی و فرهنگی کار نمایند و خود به تولید آثار علمی – تحقیقی  ارزنده همت گمارند.
 • تقویۀ آموزش زبانهای خارجی تا آنجا که توان  انتقال از زبانهای مبدأ به زبانهای مقصد، به کمال برسد و نیاز فراوان کشور ما به ترجمه، جهت انتقال علم و فن جهانی را تا اندازه یی بر طرف گردد.
 • دانستن متخصصانه زبان عربی- زبان قرآن – برای آشنایی به فرهنگ اسلامی و تقویت آموزهای  دینی با تحقیق و تفحص در این راستا و با تألیف آثاری دراین زمینه.
 • ترجمه داشته های علمی و فرهنگی کشور به زبانهای خارجی تا جایگاه و توانایی های تحقیقی و آکادمیکی که فراهم میشود برای جامعه جهانی معرفی گردد و سهم ما در فرهنگ جهانی نمود یابد.

حوزه های کاری فارغان این پوهنځی

        فارغان دیپارتمنت های مختلف این پوهنځی می‌توانند در بخش های اداره ها و نهاد های دولتی و خصوصی اطلاعات وفرهنگ، حفظ میراث های فرهنگی، مراکز تحقیقات علمی، ادبی و فرهنگی، اکادمی علوم افغانستان، مراکز تألیف، ترجمه، تصحیح متون ادبی به زبان های فارسی دری، انگلیسی، عربی ، آلمانی و پشتو کار وفعالیت نمایند. همچنان فارغان این پوهنځی در رشته های مربوطۀ شان بحیث نظریه پردازان ادبی، شاعران وداستان نویسان ماهر ایفای وظیفه نمایند و در تحولات ادبی وفرهنگی زبان های رایج کشور وزبان های خارجی نقش قابل ملاحظه ای را ایفا نمایند.

      اکثر فارغان این پوهنځی کارشناس های فرهنگی، زبانی وادبی بوده میتوانند که در برنامه های تحقیقاتی که از طرف دولت یا نهاد های ملی وبین المللی راه اندازی می‌شود، سهم فعال و ارزنده ای گرفته می‌توانند. هم چنان در قسمت ترجمۀ آثار ادبی و غیر ادبی  توانایی های لازم را فارغان این پوهنځی خواهند داشت. نظر به نیاز وضرورت های علمی معارف افغانستان بعضاً ازین فارغان به عنوان آموزگار خصوصاً در ادبیات عربی و ادبیات پشتو همکاران خوبی به بخش معارف کشور هم بوده می‌توانند.

کریکولم درسی

کریکولم ومفردات درسی دیپارتمنت های مختلف این پوهنځی نظر به نیاز و ایجابات زمانی بازبینی گردیده در مطابقت با برنامه های درسی پوهنتون کابل تنظیم وعیار گردیده است که بعضی تغییرات وارد شده از جانب دیپارتمنت ها در آن صورت گرفته است. این کریکولم ها با تمرکز به حوزه های نظری و عملی هرماه با فناوری های جدید تدریسی طراحی شده که پاسخگوی محصلان امروزی است. کر یکولم ها براساس سیستم کریدت از سال 1385 تا به حال تطبیق می‌گردد