معرفی دیپارتمنت ها

 

این پوهنځی دارای چهار دیپارتمنت(حقوق عامه، روابط بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و علوم جنایی) منظور شده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی میباشد. مجموعاً در این دیپارتمنت ها به تعداد27 بست کادر علمی وجود دارد. استادان با رتبه ها و درجه های تحصیل علمی متفاوت در قالب چهار دیپارتمنت ایفای وظیفه مینمایند.