دیپارتمنت‌ها:

این پوهنحی در بدو تاسیس تا سالها فقط با یک دیپارتمنت انجینیری ساختمانی یا سیول به فعالیت خویش ادامه داد. اما در سال 1389 دست به ایجاد دو دیپارتمنت جدید ( مهندسی و مکاترونیک ) با منظوری وزارت محترم تحصیلات عالی زده تا بتواند عده ای بیشتر از جوانان این مرز و بوم را تحت پوشش خویش قرار داده و تنوعی بسیار ضروری را در دانش مسلکی انجینیری پدید اورد . در ادامه در سال  1392  ایجاد دیپارتمنت شهرسازی نیز که یکی دیگر از ضروری ترین بخش های مسلکی در انکشاف یک شهر به شمار می رود در پوهنحی انجینیری هرات تاسیس شد. در کل این پوهنحی فعلا دارای چهار دیپارتمنت است که قرار ذیل می باشند

  1. دیپارتمنت ساختمانی
  2. دیپارتمنت مهندسی
  3. دیپارتمنت مکاترونیک
  4. دیپارتمنت شهرسازی