دیپارتمنت بیولوژی

  دیپارتمنت بیولوژی  از جمله دیپارتمنت های کلیدی و فارغ ده پوهنحئی تعلیم و تربیه بوده که دارای هشت نفر استاد از رتبه علمی پوهاند  الی رتبه علمی پوهیالی وجود داشته که چهار نفر از طبقه ذکور و چهار نفر از طبقه اناث میباشد. این دیپارتمنت در دوتایم  قبل ازظهر وبعد ازظهر به تعداد هشت صنف فعالیت داشته که در مجموع به تعداد 313 نفر محصل از جمله 208 اناث و105 ذکور  می باشد.

 سابقه تاریخی

دیپارتمنت بیولوژی  در سال 1350 تحت نام دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی تاسیس کردیده و الی سال 1389 یکجا با دیپارتمنت کیمیا فعالیت میکرد. و از تاریخ7/10/1389 این دو دیپارتمنت از همدیگر مجزا گردیده است.

اهداف

 1. ایجاد یک برنامه تدوین شده و مشخص به منظور افزایش آگاهی ورضایت اعضای دیپارتمنت و محصلان از روند فعالیت های جاری و توسعه دیپارتمنت توسط اعضای علمی دیپارتمنت
 2. برگزاری سیمنارهای آموزشی جهت آشنایی معلمین مکاتب و محصلین رشته بیولوژی با توجه به ماهیت رشته بیولوژی و روش های نوین

دیپارتمنت کیمیا

        دیپارتمنت کیمیا از جمله دیپارتمنت های کلیدی و فارغ ده پوهنحئی تعلیم و تربیه بوده که دارای هشت نفر استاد از رتبه علمی پوهندوی الی رتبه علمی پوهیالی وجود داشته که چهار نفر از طبقه ذکور و چهار نفر از طبقه اناث میباشد. این دیپارتمنت در دوبخش روزانه و شبانه فعالیت داشته که در مجموع به تعداد 353 نفر در بخش روزانه که از جمله 195 اناث و158 ذکور محصل دارد.

 سابقه تاریخی

دیپارتمنت کیمیا در سال 1350 تحت نام دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی تاسیس کردیده و الی سال 1389 یکجا با دیپارتمنت بیولوژی فعالیت میکرد. و از تاریخ7/10/1389 این دو دیپارتمنت از همدیگر مجزا گردیده است.

اهداف

 1. ایجاد یک برنامه تدوین شده و مشخص به منظور افزایش آگاهی ورضایت اعضای دیپارتمنت و محصلان از روند فعالیت های جاری و توسعه دیپارتمنت توسط اعضای علمی دیپارتمنت
 2. برگزاری سیمنارهای آموزشی جهت آشنایی معلمین مکاتب و محصلین رشته کیمیا با توجه به ماهیت رشته کیمیا و روش های نوین

دیپارتمنت ریاضی

        دیپارتمنت ریاضی یکی ازاساسی ترین دیپارتمنت ها بوده است که از آوان تأسیس دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1338هـ ش در این نهاد آموزشی بوده ومضمون ریاضی  درکنار دیگر مضامین تدریس میشده است.

اکنون این دیپارتمنت در دوبخش روزانه وشبانه فعالیت دارد که مجموع محصلان روزانه 251 تن که 121تن ذکوروبه تعداد 130تن اناث میباشد که توسط 3تن ازاستادان به پیش برده میشود.

تاریخچه دیپارتمنت ریاضی

       دیپارتمنت ریاضی یکی ازاساسی ترین دیپارتمنت ها بوده است که از آوان تأسیس دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1338هـ ش در این نهاد آموزشی بوده ومضمون ریاضی  درکنار دیگر مضامین تدریس میشده است. در سال 1351هـ ش که دارالمعلمین اساسی به دارالمعلمین عالی یامؤسسۀ عالی تربیه معلم ارتقأ نمود.

     در سال 1365هـ ش با ارتقأ موسسۀ عالی تربیه معلم به انستیتیوت پیداگوژی؛ این دیپارتمنت دو رشتۀ ریاضی وفزیک  مشترگاً یکی ازسه پوهنحئی آن مؤسسه راساختند. درسال 1382هـ ش که اصلاحات دروزارت تحصیلات عالی آغاز گردید، این انستیتیوت در قالب پوهنحئی تعلیم و تربیه، به پوهنتون عمومی هرات پیوست و دیپارتمنت ریاضی وفزیک در چوکات پوهنحئی تعلیم و تربیه از آن زمان الی سال 1393 به فعالیت های خویش ادامه داد.

     درسال 1393 هـ ش دیپارتمنت ریاضی و فزیک، براساس پیشنهاد استادان دیپارتمنت و تأئیدی شورای علمی پوهنحئی تعلیم وتربیه، شورای علمی پوهنتون و منظوری وزارت تحصیلات عالی؛ به دو دیپارتمنت مستقل ریاضی و فزیک از هم جدا گردید. و اینک هر دو دیپارتمنت، به امور محولۀ خویش بصورت جداگانه و مستقل ادامه میدهند.

 اهداف علمی دیپارتمنت ریاضی

 1. سویۀ تحصیلی استادان خود را به مقاطع ماستری و دوکتورا ارتقأ ببخشد؛
 2. ارتباطات اکادمیک با نهاد های همخوان مانند پوهنحئی ساینس پوهنتون هرات و سایر ولایات و ریاست معارف... برقرار نماید؛

اهداف آموزشی دیپارتمنت ریاضی

 1. انکشاف مسلکی خود را به معیار های تحصیلات عالی عیار سازد؛
 2. بر اساس نیاز سنجی های مستمر و با توجه به شرایت و امکانات موجود ایجاد رشته های مختلف ریاضی در داخل دیپارتمنت.

دیپارتمنت فزیک

            دیپارتمنت فزيك در چوکات پوهنحئی تعلیم و تربیه یکی ازاساسی ترین دیپارتمنت ها بوده است که از آوان تأسیس دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1338هـ ش در این نهاد آموزشی بوده ومضمون فزيك  درکنار دیگر مضامین تدریس شده است . در سال 1351هـ ش که دارالمعلمین اساسی به دارالمعلمین عالی یامؤسسۀ عالی تربیه معلم ارتقأ نمود.

     در سال 1365هـ ش با ارتقأ موسسۀ عالی تربیه معلم به انستیتیوت پیداگوژی؛ این دیپارتمنت دركنار ریاضی نيز فعاليت داشت . درسال 1382هـ ش که اصلاحات دروزارت تحصیلات عالی آغاز گردید، این انستیتیوت در قالب پوهنحئی تعلیم و تربیه، به پوهنتون عمومی هرات پیوست و دیپارتمنت فزیک در چوکات پوهنحئی تعلیم و تربیه از آن زمان الی سال 1393 به فعالیت های خویش ادامه داد.

     درسال 1393 هـ ش دیپارتمنت فزیک، براساس پیشنهاد استادان دیپارتمنت و تأئیدی شورای علمی پوهنحئی تعلیم وتربیه، شورای علمی پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی؛ به يك دیپارتمنت مستقل يعني از رياضي جدا گرديد. و اینک اين دیپارتمنت فعاليت هاي خويش را در چوكات پوهنحئی تعلیم و تربیه به نحوه احسن انجام ميدهد و استادان اين دیپارتمنت اين مسوليت خويش را افتخارانه انجام ميدهند و سعي ميكنند تا بتوانند جوانان صادق را به جامعه افغانستان تقديم كنند .

اهداف و رسالت دیپارتمنت فزیک

 1. ایجاد یک برنامه تدوین شده و مشخص به منظور افزایش آگاهی و رضایت اعضای دیپارتمنت و محصلان از روند فعالیت های جاری و توسعه دیپارتمنت توسط اعضای علمی دیپارتمنت.
 2. تدوین و تصریح آئین نامه ها وپلانهای داخلی فعالیت های دیپارتمنت در زمینه های اداری، آموزشی و تعلیمی، تحقیقاتی وپژوهشی و خدمات تخصصی.

اهداف علمی دیپارتمنت فزیک

 1. سویۀ تحصیلی استادان خود را به مقاطع ماستری و دوکتورا ارتقأ ببخشد.
 2. همكاري با ساير دیپارتمنت ها و تدريس مضمون مربوط به فزيك و كا مپيوتر ساينس

دیپارتمنت تعلیمات مسلکی

      درسال 1352 که تا آن زمان پوهنځی تعلیم و تربیه به نام دارالمعلمین یادمی شد به موسسه عالی تربیت معلم مسما گردید و از آن زمان بطور مستقلانه دیپارتمنت های مختلفه در رشته های مختلف بوجود آمد که یکی ازاین دیپارتمنت ها، دیپارتمنت تعلیمات مسلکی بود. این دیپارتمنت به تمام رشته های تحصیلی خدمات عرضه می کرد که هنوز هم چنین وظیفه را به عهده دارد. چون وظیفه اصلی این نهاد همنطور که گفته شد تربیت معلم است. لذا دیپارتمنت تعلمیات مسلکی بیشترین، اساس ترین مسوولیت را در این امر مهم به عهده دارد و از طریق تدریس مضامین مربوط به انکشاف مهارتهای معلمی که شامل روانشناسی های مختلفه ،اساسات تعلیم وتربیه ،میتودعمومی تدریس ،تکنالوژی تعلیمی، تدریس آموزی و ارزیابی تعلیمی می باشد در خدمت نسل جوان قرار دارد.

     استادان این دیپارتمنت دراین مضامین مسلکی بوده که به صنوف مختلف ایفای وظیفه می نمایند.ازسال 1352 به این طرف این پوهنځی به نام های پیداگوژی هرات وبعدا به نام پوهنځی تعلیم وتربیه تغییرنام داد که این دیپارتمنت همواره درتمام دوره ها به وظیفه مسلکی خود ادامه میداد. درسال 1388 بنابه ضرورت در چوکات دیپارتمنت تعلیمات مسلکی رشته مستقل روانشناسی آموزشی تاسیس نمود که این رشته مشاور آموزشی برای معارف هرات تربیت مینماید که امروزه اشد ضرورت به آن احساس میشود. حدود 80  نفر مشاور آموزشی تاهم اکنون از این رشته در سه دوره فارغ گردیده اند و نیز تعداد  زیادی از محصلان در این رشته درحال آموزش میباشند.

     همچنان بنابه پیشنهاد دیپارتمنت تعلیمات مسلکی، تأییدی ریاست پوهنځی تعلیم وتربیه و منظوری وزارت تحصیلات عالی اول میزان 1392 تحصیلات شبانه هم در رشته روانشناسی تأسیس و از 27 میزان عملاً درس شبانه در این رشته آغاز گردید. دراین رشته محصلان مضامین اساسی، اختصاصی روانشناسی و مضامین پوهنتون شمول را  در طی ده سمستر که 146 کردیت میشود، فرامیگیرند.

     استادان این دیپارتمنت دارای سویه تحصیلی لیسانس و ماستر و رتب علمی پوهنمل، پوهنیار و پوهیالی میباشند. 

اهداف علمی

 1. ارتقای دیپارتمنت به پوهنځی
 2. گسترش ساحۀ دیپارتمنت با ازدیاد رشته های مشاوره و مدیریت آموزشی
 3. ارتقای سطح تحصیلی استادان به سویه ماستر و دکتر

اهداف آموزشی

 1. آشنائی محصلان به اصول و فنون مشاوره و رهنمائی
 2. آشنائی محصلان به اصول اخلاقی جلسات مشاوره
 3. آشنا ساختن محصلان به مهارت های مسلک معلمی

دیپارتمنت مشاوره

        مروری برتاریخ چند دهه اخیر افغانستان نشان میدهد که کشور ما طی این مدت از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گرفتار مشکلات و پرابلم های عدیدهء بوده است که عامل اصلی چنین حالاتی را میتوان در وجود پدیدهء شوم و نامیمون « جنگ» جستجو کرد. جنگ و درگیری ابعاد زندگی مردم را به بحران کشانید، تاسیسات زیربنایی کشور را به رکود مواجه ساخت، فقر، بیکاری و مهاجرت  را عمومیت بخشید و بالاخره دامن نا امنی را گسترش داد. حالات فوق از یک طرف وضعیت مادی جامعهء ما را به چالش کشاند و از جهت دیگر تاثیرات ناگوار و نامطلوبش را بر روح و روان ساکنان  این مرز و بوم حاکم ساخت. نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد که سطح میزان مشکلات روانی، ناهنجاری های هیجانی، رفتاری ، شغلی ، تجصیلی و حتی ازدواج در جامعه خیلی بالا است. جهت رهایی ازاین مشکلات و ناهنجاری های روحی و روانی نیاز به وجود کارشناسان روانی و مشاوران مسلکی و آموزش دیده احساس می شود تا فعالیت های کارشناسانه ای خود را از طریق مراکز درمان روانی و مشاوره ای در خدمت مردم در شهرها و روستاهای کشور قرار دهند. بنابراین جهت تحقق نیاز مندی های جامعه، دیپارتمنت مشاوره ایجاد گردید تا نخستین اقدامی در تربیت مشاوران مسلکی و لایق در عرصهء مشاوره و روان درمانی باشد.

بناءً بر اساس نیازی که در جامعه افغانی وجود داشت، دیپارتمنت مشاوره در سال 1395 تأسیس گردید. این دیپارتمنت اولین صنوف تدریسی اش را در سمستر بهاری سال 1395 آغاز نموده و فعالیت هایش را ادامه خواهد داد.

اهداف آموزشی

فارغان رشته مشاوره قادرخواهند بود که:

 1. در مراکز مشاوره و روان درمانی مصروف کار شوند
 2. ذهنیت های مردم را درمورد صحت روانی روشن سازند.
 3. در جلسات مشاوره مطابق به اصول اخلاقی و فنون آن رفتار نمایند.
 4. در زمینه های مختلف مشاوره خدمات عرضه نمایند.

دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

        دیپارتمنت دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات که در سال 1350 هـ ش تحت نام دیپارتمنت زبان وادبیات دری ایجاد شده است در پی آنست تا استادان و آموزگاران مسلکی و مبتکر زبان وادبیات را در ساحات تدریس خوب، تحقیق و مهارتهای ادبیگف فرهنگی نگارشی با توانایی های تعلیمی و تربیتی، تعهد مسلکی،‌ صداقت و راستکاری بدون تبعیض زبانی،‌ قومی،‌ نژادی،‌ جنسیتی در خدمت دانشجویان عزیز قرار دهد.

این دیپارتمنت آرزو دارد تا یک دیپارتمنت کاملا معیاری طبق اهداف از قبل تعیین شده که جوابگویی نیاز مندیهای محصلان و جامعه اکادمیک که همانا تربیه استادان و معلمان مسلکی، با ایمان و وفادار به ارزشهای عای انسانی باشد بسازد و در شرایط کنونی 9 نفر استاد تشکیل دارد که دارای رتب علمی پوهاند، پوهنوال، پوهندوی، پوهنمل و پوهیالی که به درجه های ماستر و لیسانس میباشند مصروف تدریس اند.

اهداف

الف: در ساحه علمی و اکادمیک:

 1. ایجاد فضای محیط مساعد بای مطالعه و تحقیق
 2. رشد ظرفیت و شایستگی استادان
 3. آشناسازی استادان با مدرن ترین شیوه های تدریس از طریق اشتراک در سیمینارها، ورکشاپ ها و کورسهای آموزشی در داخل و خارج کشور

دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو

د ښوونې او روزنې پوهنځي په چارچوب کې پښتو څانګه له ( ۱۳۸۹ ل ، ل ) کال څخه منظوره شوې وه خو د ځینو ستونزو له کبله یې ونه شوای کړای چې په کارنده ډول د زده کړیالانو په مخ پرانستل شي . هغه و چې دا څانګه په ( ۱۳۹۲ ل ،ل ) کال کې د استاد سراج احمد ((ژواک )) او استاد اکبرخان ( اندړ) په هڅو هاند سره د هیواد د بچیانو او پښتو ژبې د مینانو لپاره پرانستل شوه . په همدې کال په دې څانګه کې یوه بله استاده مینه ( سادات ) هم د استادي په سپېڅلې دندې باندې وټاکل شوه ؛ د دې استادانو د زیات ریار او کوښښ په پایله کې دا څانګه له ډېرو ستونزو سره سره ، نن د لاندې ځانګړتیاوو په لرو سره ، د هرات پوهنتون د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې په خپلو پښو ولاړه ده او په توکل د الله او زیار د مینانو به يې  پر مخ ځي ، لابریاوې به خپلوي ، د پښتو ژبې او ادب په ښکلا او ګاڼه به د هیوادوالو روح او زړه پوښي .

دې څانګې په ډېر بریالیتوب سره په وړاندې ګام اخیستی او تر ( ۱۳۹۴ ل ، ل ) کال پورې يې د محصلانو شمېر نږدې ۲۰۰ تنو ته رسېږي ؛ پورته شمېر محصلان په څلورو ټولګیو کې په زده کړه بوخت دي ، له  دې ټولګې محصلانو څخه ۴۷ تنه نارینه او ۱۳۰ تنه ښځینه محصلانې دي . دې څانګې په همدې کال کې  خپل لومړني فارغان ټولنې ته وړاندې کړل ، چې شمېر يې ۱۲ تنو ته رسېدو له دې ټولګې فارغانو څخه ۳ تنه نارینه او ۹ تنه ښځینه زده کړیالانې وې .

که څه هم د هیواد په ډيری ولایتونو کې پښتو څانګې شته خو په غربي زون کې او په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې د پښتو څانګې  شتون ډېر اړین دی ځکه چې د دې ولایت په ښوونځیو کې د پښتو ژبې د مسلکي او لوړ درجه استادانو نشتون د زده کوونکو په وړاندې ډېرې ستونزي رامنځ ته کړي دي ؛ دا څانګه به د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره په راتلونکي کې ډېری مسلکي او وړ ښوونکې وروزي .

دهرات پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي دپښتو څانګې موخې :

 • په اسلامي ، ملي او وطني روحیه دداسې شخصیتونو روزل ، چې  له خپل دین ، ژبې او  دود نه خبراو دخپل دین ، ژبې او دود له پاره هر  راز  قربانۍ او سرښند نې ته چمتو وي .
 • په داسې روحیه دزده کړیالانوروزل ، چې په اوس او راتلونکې کې د افغاني ټولنې په علمي ، فني ، کلتوري ،او دکار او ژوند په ټولو برخو کې کارنده او اغیزمنه برخه ولري . د افغاني ټولنې ، علمي ، تخنیکي ،وټه ییزه ، او کلتوري پرمختیا په غاړه واخلي .

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

          پوهنځی تعلیم و تربیه در اوایل تحت نام دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1350هـ ش اساس گذاری شد که در سال 1351هـ ش که دارالمعلمین اساسی به دارالمعلمین عالی یامؤسسۀ عالی تربیه معلم ارتقأ نمود.در سال 1355 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی  نیز در چوکات آن مؤسسه نیز ایجاد گردید.

     در سال 1365هـ ش با ارتقأ موسسۀ عالی تربیه معلم به انستیتیوت پیداگوژی؛ودرسال 1382هـ ش که اصلاحات دروزارت تحصیلات عالی آغاز گردید، این انستیتیوت در قالب پوهنحئی تعلیم و تربیه، به پوهنتون عمومی هرات پیوست و به فعالیت های خود کما فی السابق ادامه داد و طبق لوایح و مقررات همان وقت محصلین در پهلوی هشت سمسترتحصیلی یک سمستر صفری را نیز سپری مینمودند. نا گفته نماند که این دیپارتمنت با دیپارتمنت انگلیسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در توامیت بوده  که نصاب درسی و کریکولم آن دیپارتمنت در اینجا کاملا قابل تطبیق بوده و همچنان استادان بلند رتبه آن دیپارتمنت منحیث استاد رهنما جهت ارتقا و ترفیع رتب علمی استادان این دیپارتمنت را تحت پوششقرار داده و همیشه کمک و همکاری مینمایند.

اهداف علمی دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی

 1. ارتقائ سویۀ تحصیلی استادان را به مقاطع ماستری و دوکتورا.
 2. بلند بردن سطح دانش و آگاهی استادان از طریق اشتراک در سمینار ها و کنفرانس ها علمی و ادبی
 3. ارتباطات اکادمیک با نهاد های همخوان مانند پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی کابل ،پوهنحئی ادبیات انگلیسی پوهنتون هرات و سایر ولایات

اهداف آموزشی دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی

 1. آموزش و محصلین قبل از و داخل خدمت در رشته ادبیات انگلیسی به عنوان یک لسان بین المللی با میتود ها و روش های جدید.
 2. آموزش مهارت های رهبری جهت تربیت نمودن رهبران آینده تربیتی .

دیپارتمنت جغرافیه

         دیپارتمنت جغرافیایی یکی از دیپارتمنت های پوهنځی تعلیم و تربیه می­باشد، که در سال 1351 هجری شمسی از جمله یکی از دیپارتمنت های موسسه عالی تربیه معلم وقت بوده، زمانیکه موسسه تربیه معلم هرات در سال 1365 هـ.ش. به انستیتوت پیداگوژی ارتقا نموده به صفت یکی از پوهنځی های سه گانه پیداگوژی فعالیتش را ادامه داد که دارای دو بخش تاریخ و جغرافیا بود. در سال 1382 که انستیتوت پیداگوژی هرات مجدداً به یکی از پوهنځی های پوهنتون هرات تبدیل گردید. دیپارتمنت های تاریخ و جغرافیا در دو دو رشته به فعالیت خود ادامه میداد و سر انجام در سال 1393 از هم جدا گردیده و منحیث دیپارتمنت های متسقل ایفای وظیفه مینمایند.

اهداف

اهداف علمی

 1. انکشاف مسلکی خود را به معیار سایر موسسات تحصیلات عالی عیار سازد.
 2. سویه تحصیلی استادان را به ماستری و دوکتورا ارتقاء دهد.
 3. ارتباطات اکادمیک با ریاست کارتوگرافی جیودیزی کابل پوهنځی جیوساینس کابل و پوهنځی های همخوان و بالاخره ارتقاء به پوهنځی علوم اجتماعی که دیپارتمنت های جداگانه خودش را داشته باشد.

اهداف آموزشی

 1. برای ارتقاء سویه تحصیلی محصلان کورس های مسلکی از قبیل تدریس پروگرام GIS، انگلیسی، کامپیوتر و ... را دایر نماید.
 2. مجهز سازی کُتب و منابع درسی؛
 3. مجهز سازی لابراتوارهای این رشته تا پروسۀ آموزش بهتر صورت گیرد.

دیپارتمنت تاریخ

       دیپارتمنت تاریخ؛ تحت نام دیپارتمنت علوم اجتماعی شامل رشتۀ تاریخ وجغرافیه،  یکی از اولین دیپارتمنت های است که در چوکات دارالمعلمین اساسی ایجاد شد ( در قسمت تاریخچه توضیحات بیشتر داده خواهد شد). 

این دیپارتمنت درحال حاضر دارای پنج نفر استاد مرد و یک نفر استاد زن میباشد و تعداد محصلان این دیپارتمنت نیز در حدود  (  155  ) نفر  است که از این میان ( 46 ) ذکور  و ( 109 ) محصل اناث میباشند.

تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

     مضمون تاریخ یکی ازمضامینی بوده است که از آوان تأسیس دارالمعلمین اساسی در سال های1336- 1338هـ ش در این نهاد آموزشی، درکنار دیگر مضامین تدریس میشده است. در سال 1351هـ ش که دارالمعلمین اساسی به دارالمعلمین عالی یامؤسسۀ عالی تربیه معلم ارتقأ نمود، دیپارتمنتی به نام دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه نیز در چوکات آن مؤسسه ایجاد گردید.

     در سال 1365هـ ش با ارتقأ موسسۀ عالی تربیه معلم به انستیتیوت پیداگوژی؛ این دو رشتۀ تاریخ و جغرافیا مشترگاً یکی ازسه پوهنحئی آن مؤسسه راساختند(پوهنحئی علوم اجتماعی که شامل دو دیپارتمنت تاریخ و جغرافیا بود). درسال 1382هـ ش که اصلاحات دروزارت تحصیلات عالی آغاز گردید، این انستیتیوت در قالب پوهنحئی تعلیم و تربیه، به پوهنتون عمومی هرات پیوست و دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه در چوکات پوهنحئی تعلیم و تربیه از آن زمان الی سال 1393 به فعالیت های خویش ادامه داد.

     درسال 1393 هـ ش دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه، براساس پیشنهاد استادان دیپارتمنت و تأئیدی شورای علمی پوهنحئی تعلیم وتربیه، شورای علمی پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی؛ به دو دیپارتمنت مستقل تاریخ و جغرافیه از هم جدا گردید. و اینک هر دو دیپارتمنت، به امور محولۀ خویش بصورت جداگانه و مستقل ادامه میدهند.

 اهداف علمی دیپارتمنت تاریخ

 1. سویۀ تحصیلی استادان خود را به مقاطع ماستری و دوکتورا ارتقأ ببخشد؛
 2. ارتباطات اکادمیک با نهاد های همخوان مانند پوهنحئی علوم اجتماعی پوهنتون هرات و سایر ولایات و ریاست اطلاعات و فرهنگ، مدیریت آبدات تاریخی، آمریت توریسم یا گردشگری و ... برقرار نماید؛

اهداف آموزشی دیپارتمنت تاریخ

 1. انکشاف مسلکی خود را به معیار های تحصیلات عالی عیار سازد؛
 2. برای ارتقأ سویه تحصیلی محصلان خود زمینه های استفاده از کورس های آموزشی چون زبان انگلیسی و کامپیوتر و اشتراک در سمینار و کنفرانس ها را مهیا سازد،

دیپارتمنت تربیت بدنی

         ازآنجایکه تربیت بدنی و سپورت در طول تاریخ بشر خدماتی قابل قدر انجام داده است اکنون ما شاهد دیگرگونی های در عرصه تربیت بدنی و سپورت هستیم مربیون تربیت بدنی در سعی وتلاش اند تا برای رشد توسعه و بهبود  ورزش بر مبنای اصول علمی و عملی به شکل پروگرام طرح شده از نظر پروسه آموزش، پرورش، رشد و انکشاف جسمی، ذهنی بشر و بخصوص جوانان مفید و مؤثر قرار گیرد. پس باید گفت که نیاز مندی جامعه برای فارغان دیپارتمنت تربیت بدنی حتمی بوده زیرا که استادان، مربیون را هم در تحصیلات عالی کشور وهم در معارف و کمیته ملی المپیک تقدیم میدارد که مضمون تربیت بدنی جز کریکولم درسی معارف بوده که تمام مکاتب افغانستان نیاز به معلم تربیت بدنی دارد و همچنان  در پوهنتون های کشور هم دیپارتمنت های تربیت بدنی در بخش تعلیم وتربیه ایجاد گردیده که نیاز به کادر های جوان جهت پیشبرد پروسه درس تربیت بدنی را دارد همچنان کمیته ملی المپیک در بخش تربیه ورزشکاران به شکل علمی و اکادمیک ضرورت به مربیون وترینران کادر های مسلکی دارند. همچنان در دیپارتمنت تربیت بدنی فعلاً دارای سه نفر اعضای کادر علمی به سویه لیسانس و دارای رتبه علمی پوهیالی میباشند. و تعداد محصلین در این دیپارتمنت( در سال 1395)  از صنوف اول الی چهارم به تعداد مجموعی (132) نفر محصل بوده که از آنجمله تعداد ذکور آن (74) نفر و تعداد اناث آن (58) نفر میباشد.

سابقه تاریخی

دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم و تربیه هرات بعد از کابل بزرگترین نهاد علمی و تربیتی در رشته علوم ورزش و تربیت بدنی میباشد این دیپارتمنت بر اساس قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی و حکم شماره 1342/1005 -1390/4/5  مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات تشکیل گردید و در سال 1392 عملاً صنف اول خویش را تشکیل داده و به فعالیت علمی و اداری خویش شروع بکار کرد.

اهداف

اهداف علمی

 1. تربیهء فزیکی محصلان در جهت رشد وتأمین صحت، توسعه و انکشاف اورگانیزم و سیستم های داخلی بدن (دوران خون ،هاضمه، تنفس وغیره) تحت رژیم خاص و منظم سپورتی.
 2. بلند بردن مهارتها و استعداد های سپورتی محصلان در قسمت اجرای فعالیت های ورزشی.

اهداف آموزشی

 1. تربیه معلمین مسلکی برای دورهءابتدایه، متوسطه و دورهء ثانوی مکاتب افغانستان.
 2. تربیه استادان تربیت بدنی برای مؤسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمین ها و انستیتوت های مسلکی کشور.
 3. تربیه اعضای مسلکی و فنی برای کمیته ملی المپیک افغانستان.

حوزه کاری (دیپارتمنت ها)

مضمون بیولوژی  یک مضمون کلیدی در مکاتب معارف میباشد، بناً فارغان این رشته ضمن اینکه مضامین اساسی بیولوژی  را فرا میگیرند، مضامین مسلکی تعلیم و تربیه از قبیل روانشناسی، میتود عمومی تدریس، و میتود تدریس بیولوژی  را نیز آموزش میبینند. پس فارغان ان رشته بحیث معلیمن مسلکی در چوکات معارف کشور وظایف را انجام میدهند. بر علاوه این فارغان میتوانند در ساحات کارات عملی یعنی لابراتوار های فابریکات صنعتی بدلیل آموزش بیوشیمی ، میکروبیولوژی ، اکولوژی و اناتومی وفزیولوژی بدون دغدغه کار نمایند

مضمون کیمیا یک مضمون کلیدی در مکاتب معارف میباشد، بناً فارغان این رشته ضمن اینکه مضامین اساسی کیمیا را فرا میگیرند، مضامین مسلکی تعلیم و تربیه از قبیل روانشناسی، میتود عمومی تدریس، و میتود تدریس کیمیا را نیز آموزش میبینند. پس فارغان ان رشته بحیث معلیمن مسلکی در چوکات معارف کشور وظایف را انجام میدهند. بر علاوه این فارغان میتوانند در ساحات کارات عملی یعنی لابراتوار های فابریکات صنعتی بدلیل آموزشی کیمیای تحلیلی توصیفی و مقداری، کیمیای فزیکی، کیمیای عضوی بدون دغدغه کار نمایند. البته فارغان موصوف در لابراتوار های تشخیص مواد و تعین مقدار شان متخصص موفقی میباشند.

 1. فارغان این رشته مانند سایر فارغان پوهنحئی تعلیم و تربیه، میتوانند به عنوان معلمان مسلکی در وظیفۀ مقدس آموزگاری ایفای وظیفه نمایند؛
 2. فارغان رشتۀ ریاضیبه دلیل همخوانی رشتۀ تحصیلی شان با حوزه هایکاری یک تعداد از ادارات دولتی مانند
 3. الف: ریاست معارف وتربیه معلم
 4. ب: مستوفیت
 5. ج: بانک ها
 6. د: اطاق های تجارت

فارغ التحصیلان این دیپارتمنت میتوانند در ساحات زیر اشتغال نمایند:

 • مکاتب دولتی و خصوصی (مشاور آموزشی)
 • دیپارتمنت صحت روانی ریاست صحت عامه (مشاور روانی)
 • کلنیک های صحت روانی
 • کلنیک های طبی (مشاوره قبل و بعد از تداوی)
 • آزمایشگاه های روان شناختی

قابل تذکر است که فارغان این رشته میتوانند به شکل مستقل و شخصی با اخذ جواز میتوانند مرکز مشاوره باز نموده، برای ملت خویش خدمت نمایند.