دیپارتمنت جغرافیه

جغرافيا آن قسمت از دانش بشري است  كه از مشخصات مناطق و نواحي مختلف زمين و پراكندگي پديده هاي گوناگون سطح زمين اعم از طبيعي و انساني و بالاخره از روابط انسان و محيط كه خود باعث بوجود آمدن پديده هاي انساني است و نيز از روابط متقابل پديده هاي فوق بحث مي كند.

دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ از دیپارتمنت های کلیدی پوهنحی علوم اجتماعی میباشد که در سال 139۳ه ش در چوکات پوهنتون هرات آغاز به فعالیت نموده است.

تاریخ حرکت جوامع، فرهنگ ها و اندیشه ها در بستر زمان است. تاریخ با روشن ساختن تجربه های مؤفق و نامؤفق حکومت ها، جوامع و اندیشه ها فهم عالمانۀ جریانات فکری، اجتماعی و سیاسی را امکان پذیر می سازد و به ما کمک میکند تا تحولات آینده جامعه را با نگاه عمیقتر و علمی تر مورد توجه قرار دهیم.

جامعه شناسان، علمای علم سیاست، متکلمین و علمای دین تمامآ به نقش و اهمیت رشته تاریخ بخاطر آگاهی های ارزشمند تاریخی، شناخت وضعیت کنونی و مسیر آینده جوامع اعتراف دارند.

دیپارتمنت تاریخ تلاش می ورزد تا جریانات عمده تاریخی را باتوجه به قلمرو های وسیعتر تمدنی در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار دهد و نیز سیر تکامل رویداد ها و حوادث قرون اولی، وسطی، جدیده و معاصر جهان را با در نظرداشت شیوه های علمی و تحلیلی جدید مورد توجه خاص قرار میدهد.

دیپارتمنت جامعه شناسی

      دیپارتمنت جامعه­شناسی در سال 1392 پیشنهاد ارتقای این دیپارتمنت به پوهنځی علوم اجتماعی را به تاریخ 28/7/1392 به شورای علمی پوهنځی ادبیات و علوم بشری و از آن طریق به شورای علمی پوهنتون هرات فرستاد تا به مقام وزارت تحصیلات عالی فرستاده شود که خوشبختانه مورد قبول وزارت تحصیلات عالی قرار گرفت. در سال 1392، وزارت تحصیلات عالی، تأسیس دو پوهنځی جدید نزدیک به هم (پوهنځی جامعه­شناسی با دو دیپارتمنت جامعه­شناسی و باستان­شناسی و پوهنځی علوم اجتماعی با چهار دیپارتمنت جغرافیه، تاریخ، تعلیمات دینی و تربیت بدنی) را در پوهنتون هرات منظور نموده بود. با درنظرداشت واقعیت­های علمی و نزدیکی این دو رشته و با پیروی از الگوی پوهنتون های دیگر کشور و جهان، تصمیم بر آن شد تا دیپارتمنت جامعه­شناسی از سال 1393 در چوکات پوهنحی جدیدالتأسیس علوم اجتماعی درکنار رشته­های تاریخ، جغرافیه و تربیت بدنی قرار گیرد. بر اساس صلاحدید دوبارۀ ریاست پوهنتون هرات و تأیید مقام وزارت تحصیلات عالی، و مکتوب شماره 356/461 مؤرخ 2/8/1392 ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی، دیپارتمنت جامعه­شناسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری با دیپارتمنت­های تازه­تأسیس تاریخ و جغرافیا زیر یک چتر (پوهنځی جدیدالتأسیس علوم اجتماعی) را در چوکات پوهنتون هرات شکل دادند.