معرفی کوتاه دیپارتمنت ها

معرفی و پیشینه دیپارتمنت اگرانومی

دیپارتمنت اگرانومی در سال 1372 در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات تأسیس شد. این دیپارتمنت در تشکیل خویش 5 استاد به سویه ماستر و دکتورا داشته و مضامین تخصصی آن شامل: مبادی نباتات مزروعی، مبادی ماشین آلات زراعی، مبادی علوفه جات، مبادی گیاهان هرزه، فزیولولوژی نباتی، ایکولوژی نباتی، کیمیای خاک، مبادی زراعت پایدار، نسلگیری نباتی، آبیاری، تولید تخم­های بذری، ذخیره و پروسس محصولات نباتی، زراعت غلات، زراعت حبوبات، زراعت نباتات صنعتی، حاصلخیزی و تغذیه نبات و حفاظت آب و خاک می­باشد.

اهداف علمی و آموزشی

 1. تربیه کارشناسان در بخش نباتات مزروعی.
 2. آشنایی با سیستم های زراعت پایدار، زراعت غلات ، زراعت حبوبات، زراعت نباتات صنعتی و زراعت علوفه.
 3. ترویج و توسعه سیستم های مدرن پرورش نباتات غله ای، علوفه ای ، صنعتی و حبوب.
 4. معرفی تکنالوجی مناسب در قسمت جمع آوری، پروسس، بسته بندی، سورت و استندرد محصولات زراعی.
 5. اصلاح نباتات مزروعی.
 6. تولید محصولات زراعی مرغوب از نگاه کمی و کیفی.
 7. شناسایی و مدیریت علف های هرز در اراضی زراعی و غیر زراعی.
 8. معرفی روش­های مدرن تکنالوجی بذر.
 9. ارائه خدمات و دادن مشوره ­های لازم علمی برای دست اندرکاران جامعه جهت انکشاف هر چه بیشتر این رشته تولیدی.
 10. معرفی روش­های جدید کاشت، داشت، برداشت، پروسس و بسته­بندی محصولات زراعی، صنعتی.
 11. معرفی ماشین آلات پیشرفته جهت عملیات زراعی بهتر در امور کشاورزی با حفظ محیط زیست سالم.

حوزه­های کاری

این دیپارتمنت در حوزه­های مختلف مرتبط با مسلک خویش فعالیت داشته که از جمله می­توان به ادارات دولتی و خصوصی که شامل ریاست­های زراعت، انکشاف دهات، تنظیم آب، بانک انکشاف زراعتی، اتاق های تجارت و صنایع، گمرکات (بخش قرانطین)، تعلیم و تربیه ، انستیوت مسلکی زراعت، محیط زیست، شاروالی، مدیریت­های تولید تخم های بذری، مدیریت فارم های زراعتی، میکانیزه زراعت، موسسات و انجو های خارجی و داخلی در بخش زراعت و امور مالداری اشاره نمود.

نصاب درسی ديپارتمنت اگرانومي

دوره لیسانس اگرانومي در زیر مجموعه فاكولته زراعت در هشت سمستر تحصیلی 16 هفته‌ای به شکل کریدیت برگزار می‌شود. هر کریدیت در دروس نظری 16 ساعت و در دروس عملی 32 ساعت درسی را در بر می‌گیرد. دوره لیسانس رشته اگرونومي  143 کریدیت شامل  68کریدیت دروس تخصصی،56  کریدیت دروس اساسی، 17 کریدیت دروس عمومی پوهنتون شمول و 2 کریدیت سیمینار علمی می‎باشد

سمستر اول پوهنحی زراعت مشترک برای تمامی رشته ها

شماره

2

لسان انگلیسی

پوهنتون شمول

Ag 00102

1+1

 

 

 

 

3

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

Ag 00103

1+0

 

 

 

 

4

كيمياي عمومي 1

اساسي

Ag 00104

2+1

 

 

 

 

5

نباتات عمومي

اساسي

Ag 02105

2+1

 

 

 

 

6

زولوژي عمومي 1

اساسي

Ag 01106

2+1

 

 

 

 

7

رياضيات عمومي

اساسي

Ag 00107

2+0

 

 

 

 

8

آموزش کامپیوتر

پوهنتون شمول

Ag 00108

1+0

 

 

 

 

9

آشنایی

اجباری

Ag 00109

1+0

 

 

 

 

مجموع

17

 

 

 

 

 

 

 

سمستر دوم پوهنحی زراعت مشترک برای تمامی رشته ها

ش

مضمون

نوعیت مضمون

کد

مضمون

نعداد

کریدت

ساعت

پیش شرط

لکچر

عملی

جمع

1

فزیک

اساسي

Ag 00210

2+0

 

 

 

 

2

لسان انگلیسی

پوهنتون شمول

Ag 00211

1+1

 

 

 

Ag 00102

3

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

00213 Ag

1+0

 

 

 

Ag 00103

4

کیمیای عمومی 2

اساسي

Ag 00214

2+1

 

 

 

Ag 00104

5

سیستماتیک نباتی

اساسي

02215 Ag

2+1

 

 

 

Ag 00105

6

ریاضیات عمومی

اساسي

00216 Ag

2+0

 

 

 

Ag 00107

7

حفاظت محیط زیست

پوهنتون شمول

04217 Ag

1+0

 

 

 

 

8

زولوژی 2

اساسی

01218 Ag

2+1

 

 

 

Ag 00106

9

آموزش کامپیوتر

پوهنتون شمول

00212 Ag

1+0

 

 

 

Ag 00108

مجموع

18

 

 

 

 

 

سمستر سوم پوهنحی زراعت مشترک برای تمامی رشته ها

ش

مضمون

نوعیت

مضمون

کد

مضمون

تعداد

کریدت

ساعت

پیش شرط

لکچر

عملی

جمع

1

مبادي خاك شناسي

اساسي

Ag 07320

2+1

 

 

 

 

2

مبادی اقتصاد زراعتی

اساسي

Ag 03321

2+1

 

 

 

 

3

مبادی نباتات مزروعی

اساسی

Ag 02323

2+1

 

 

 

 

4

مبادی مالداری

اساسي

Ag 01322

2+1

 

 

 

 

5

مبادی مایکروبیولوژی

اساسي

Ag 01324

2+1

 

 

 

 

6

لسان انگلیسی (تخصصی)

تخصصي

Ag 00325

2+0

 

 

 

Ag 00211

7

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

Ag 00319

1+0

 

 

 

Ag00 213

مجموع

18

 

 

 

 

 

سمستر چهارم پوهنحی زراعت مشترک برای تمامی رشته ها

ش

سمستر پنجم

مضمون

نوع

مضمون

کد

مضمون

تعداد

کریدت

ساعت

پیش شرط

لکچر

عملی

جمع

1

مبادی امراض نباتی

اساسی

Ag 06427

2+1

 

 

 

 

2

کیمیای عضوی

اساسی

Ag 00433

2+1

 

 

 

Ag 00214

3

مبادی ماشین آلات زراعتی

اساسی

Ag 02428

2+1

 

 

 

 

4

مبادی باغداری

اساسی

Ag 05429

2+1

 

 

 

 

5

مبادی جنگلداری

اساسی

Ag 04430

2+1

 

 

 

 

6

لسان خارجی (تخصصی)

تخصصی

Ag 00431

2

 

 

 

Ag 00325

7

مبادی ترویج زراعتی

اساسی

Ag 03432

2

 

 

 

 

8

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

Ag 00426

1+0

 

 

 

Ag 00319

مجموع

20

 

 

 

 

 

سمستر پنجم دیپارتمنت اگرانومی

ش

مضمون

نوع

مضمون

کد

مضمون

تعداد

کریدت

تعداد ساعات

پیش شرط

لکچر

عملی

جمع

1

ماركيتينگ محصولات زراعتي

تخصصي

Ag 03642

2

 

 

 

 

2

مبادی احصاییه زراعتی

تخصصي

Ag 03643

3

 

 

 

Ag00216

3

 مبادی علم وراثت

تخصصي

Ag 02644

3

 

 

 

 

4

فزیولوژی  نباتي

تخصصي

Ag 02645

3

 

 

 

Ag00323

6

كيمياي خاك

تخصصي

Ag 07647

2

 

 

 

Ag07320

7

 حشرات وکنه های مضره  نباتات مزروعي

تخصصي

Ag 06648

3

 

 

 

 

8

ثقافت اسلامي 6

پوهنتون شمول

Ag 00646

1

 

 

 

Ag00541

مجموع

17

 

 

 

 

سمستر ششم دیپارتمنت اگرانومی

ش

مضمون

نوع

مضمون

کد

مضمون

تعداد

کریدت

تعداد ساعات

پیش شرط

لکچر

عملی

جمع

1

اکولوژی نباتی

تخصصي

Ag 04534

2

 

 

 

 

2

غذا و تغذيه حيواني

تخصصي

Ag 01535

3

 

 

 

 

3

مبادی شناسایی و کنترول گیاهان هرزه

تخصصي

Ag 00536

3

 

 

 

Ag02323

4

علوفه جات

تخصصي

Ag 00537

2

 

 

 

Ag02323

5

كيمياي حياتي

اساسي

Ag 00538

2

 

 

 

Ag00433

6

مبادی علم حشرات

تخصصي

Ag 00541

3

 

 

 

 

7

زراعت پایدار

تخصصی

Ag 00540

2

 

 

 

Ag02323

8

ثقافت اسلامي 5

پوهنتون شمول

Ag 00539

1

 

 

 

Ag00426

مجموع

18

 

 

 

 

سمستر هفتم دیپارتمنت اگرانومی

ش

مضمون

نوع

مضمون

کد

مضمون

تعداد

کریدت

تعداد ساعات در هفته

پیش شرط

لکچر

عملی

جمع

1

سیمینار

 

Ag 02750

1

 

 

 

 

2

مبادی آبیاری

تخصصي

Ag 07751

2

 

 

 

 

3

غله جات

تخصصي

Ag 02752

3

 

 

 

Ag02323

4

طرح تجارب علمی

تخصصي

Ag 02753

2

 

 

 

Ag03643

5

نسل گيري نباتي

تخصصي

Ag 02754

3

 

 

 

Ag02323

6

ثقافت اسلامي 7

پوهنتون شمول

Ag 00755

1

 

 

 

Ag00646

7

حاصلخيري خاک و تغذيه نبات

تخصصي

Ag 07756

3

 

 

 

Ag07320

8/

امراض نباتات مزروعی

تخصصي

Ag 06749

3

 

 

 

Ag02323

جمع سمستر

18

 

 

 

 

سمستر هشتم دیپارتمنت اگرانومی

ش

مضمون

نوع

مضمون

کد

مضمون

تعداد

کریدت

تعداد ساعات در هفته

پیش شرط

لکچر

عملی

جمع

1

سیمینار

 

Ag 02858

1

 

 

 

 

2

ذخیره و پروسس محصولات زراعتی

تخصصي

Ag 02859

3

 

 

 

Ag02323

3

نباتات صنعتي

تخصصي

Ag02860

3

 

 

 

Ag02323

4

اساسات  توليدو تکنالوژی تخم هاي بذري

تخصصي

Ag 02861

3

 

 

 

Ag02323

5

حفاظت خاك و آب

تخصصي

Ag 07862

3

 

 

 

 

6

حبوبات

تخصصي

Ag 02863

3

 

 

 

Ag02323

7

ثقافت اسلامي 8

پوهنتون شمول

Ag00857

1

 

 

 

Ag00755

مجموع

17

 

 

 

 

مجموع کل سمستر ها

143

 

 

 

 

روش کد گذاری مضامین: حرف Agنشان فاکولته زراعت، دو رقم اول نشان دیپارتمنت, رقم سوم سمستر تحصیلی، و دو رقم آخر نمایانگر مضامین هر سمستر می باشد. کد دیپارتمنت آگرونومی Ag 02

 

 
 • کتابخانه

دیپارتمنت اگرانومی در سال جاری با همکاری اساتید و محصلین صنف چهارم خویش در یک اقدام بی سابقه موفق به تاسیس یک کتابخانه اختصاصی گردیده که در حال حاضر تعداد آن به بیش از 50 جلد می­رسد. همچنان این دیپارتمنت از بدو تاسیس تا اکنون دارای بیش از 200 سمینار علمی (سافت و هارد) بوده که از آن می­توان در امور علمی -  تحقیقی مرتبط با مسلک خویش استفاده کرد

معرفی مختصر دیپارتمنت علوم حیوانی

دیپارتمنت علوم حیوانی اولین دیپارتمنت است که همزمان با تاسیس فاکولته زراعت در سال 1368 در چوکات این فاکولته تاسیس گردیده است. تعداد مجموعی محصلین مشمول در سال تاسیس در این رشته 14 نفر محصل بوده که به همت، سعی و تلاش خسته‌گی ناپذیر استادان این دیپارتمنت، برای اولین دفعه در سال 1372 به تعداد 14 نفر محصل فارغ التحصیل و به جامعه تقدیم گردیده‌اند. این دیپارتمنت فعلاً دارای 96 نفر محصل می‌باشد.

لابراتوارهای دیپارتمنت علوم حیوانی: دیپارتمنت علوم حیوانی دارای سه لابراتوار در بخش‌های مختلف می‌باشد که هر بخش مجهز با تمام امکانات بوده و دارای اسکلت‌های حیوانی از گوسفند و بز، فیل مرغ، خروس، کبوتر و از حیوانات غیر فارم هم دارای اسکلت‌ها می‌باشد. همچنان یک تعداد چارتهای آموزشی اناتومیکی شامل چارتهای دوران گردش خون، تنفس، جهاز هاضمه حیوانات علفخوار، جهاز تناسلی و دستگاه اطراحی می‌باشد. تجهیزات دیگر شامل سوند مری برای تطبیق ادویه جات مایع در حیوانات و رفع حالت نفخ، بردیزو یا دستگاه خصی نمودن حیوانات کوچک و بزرگ، بینی گیر جهت مهار ساختن حیوانات هنگام کارهای عملی، ناخنگیر جهم سم چینی حیوانات بزرگ، تروکار جهت رفع حالت نفخ، سوهان برای دندان حیواناتی مانند اسپ و دیگر وسایل و امکانات در بخش غذا و تغذیه و فزیولوژی می باشد.

فارم علوم حیوانی:  دارای 3 راس گاو و گوساله، 6 راس بز و 14 راس گوسفند و 4 قطعه مرغ و خروس می‌باشد. از این حیوانات تجربوی برای انجام برخی آزمایشات و شناسائی نژادهای محلی حیوانات و انجام کارهای عملی مضامین داخله، جراحی، پرازیتولوژی، فارماکولوژی، اناتومی پوهنحی زراعت و وترنری که یک همکار خوب و ممد این پوهنحی می‌باشد استفاده می‌گردد.

اهداف دیپارتمنت مربوطه:

 1. تربیه کارشناسان و متخصصین فنی و مسلکی در بخش های پرورش حیوانات
 2. آشنایی باسیستم های مدرن پرورش و مدیرت حیوانات
 3. ترویج و توسعه سیستم های مدرن پرورش حیوانات در بین جامعه تولید کننده محصولات حیوانی
 4.  معرفی تکنولوژی مناسب در قسمت جمع آوری، پروسس، بسته بندی، سورت، و استندر محصولات حیوانی
 5. تغذیه درست ومناسب برای حیوانات و طیور
 6. حفاظت از حیوانات وحشی، چراگاه ها و مدیرت شان
 7. اصلاح حیونات فارم و طیور
 8. تولید محصولات مرغوب حیوانی از نگاه کیفی و کمی
 9. وقایه حیوانات فارم از امراض و آفات حیوانی
 10. بالا بردن مهارت های فنی و مسلکی محصلان در رشته مربوط
 11. تحقیق و کاربردی ساختن علوم حیوانی
 12. ارایه خدمات و دانش و همچنان معرفی شیوهای لازم علمی برای دست اندرکاران و پیش تازان جامعه جهت انکشاف هرچه بیشتر این رشته تولیدی

آینده شغلی دانشجویان:

جذب فارغ التحصیلان در اداراتی چون: فاکولته های زراعت، انستیتوتهای زراعت، وزارت زراعت، وزارت تجارت، وزارت انکشاف دهات، وزارت انکشاف دهات، وزارت مبارزه به مواد مخدر، ریاست ملی حفاظت محیط زیست، بانک انکشاف زراعتی، موسسات غیر دولتی و موسسات داخلی و خارجی و فارم های خصوصی

         مضامین تخصصی دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت

صنف سوم. سمستر اول

پیش شرط

تعداد کریدیت

نوع مضمون

کود مضمون

نام مضمون به انگلیسی

 نام مضمون به دری

شماره

عملی

نظری

Ag.(315)

2

2

تخصصی

Ag.(536)

Food Microbiology

میکروبیولوژی مواد غذایی

1

Ag.(411)

2

2

اساسی

Ag.(512)

Biochemistry

کیمیای حیاتی

2

 

2

2

تخصصی

Ag.(737)

Dairy Processing 

پروسس لبنیات

3

 

2

2

تخصصی

Ag.(538)

Food Processing 1

پروسس مواد غذایی1

4

 

0

1

پوهنتون شمول

IS. (513)

Islamic Culture 5 

ثقافت اسلامی5

6

 

8

9

17

مجموعه  کریدت

سمستر دوم صنف سوم

پیش شرط

تعداد کریدیت

نوع مضمون

کود مضمون

نام مضمون به انگلیسی

نام مضمون به دری

شماره

عملی

نظری

Ag.(536)

2

2

تخصصی

Ag.(631)

Food Safety & Hygiene

سلامت و بهداشت موادغذایی

1

Ag.(512)

2

2

تخصصی

Ag. (537)

Food Chemistry  

کیمیای مواد غذایی

2

 

1

2

اساسی

Ag.(612)

Statistics1( Probability)

احصایه زراعتی

3

Ag.(538)

2

2

تخصصی

Ag.(632)

Food Processing2( Quality Control Assurance)

پروسس مواد غذایی 2 ( تضمین کنترول کیفیت)

4

 

1

2

تخصصی

Ag.(633)

Food Economics, Marketing, and Management

اقتصاد، مارکتینگ و

مدیریت  مواد غذایی

5

 

0

1

پوهنتنون شمول

IS.(614)

Islamic Culture 6 

ثقافت اسلامی6

6

 

8

11

  19 

مجموعه  کریدت

سمستر اول صنف چهارم

پیش شرط

تعداد کریدیت

نوع مضمون

کود مضمون

نام مضمون به انگلیسی

نام مضمون به دری

شماره

عملی

نظری

Ag. (537)

2

2

تخصصی

Ag.(735)

Food Analysis & Sensory Evaluation 

تجزیه و ارزیابی حسی مواد غذایی

1

 

1

2

تخصصی

Ag.(736)

Human Nutrition

تغذیه انسانی

2

Ag.(632)

2

2

تخصصی

Ag.(539)

Cereal and Legume Processing

پروسس غلات و حبوبات

3

Ag.(632)

1

2

تخصصی

Ag.(738)

Fruit and Vegetable Processing

پروسس سبزیجات و میوه جات

4

Ag.(612)

1

2

اساسی

Ag.(711)

Statistics 2 ( Experimental Design)

طرح تجارب علمی

5

 

0

2

تخصصی

Ag.(713)

Scientific Seminar

سمینار علمی

6

 

0

1

پوهنتون شمول

IS.(712)

Islamic Culture  7  

ثقافت اسلامی7

7

 

7

13

  20 

مجموعه  کریدت

سمستر دوم صنف چهارم

پیش شرط

تعداد کریدیت

نوع مضمون

کود مضمون

نام مضمون به انگلیسی

نام مضمون به دری

شماره

عملی

نظری

 

1

2

تخصصی

Ag.(841)

Meat and Egg Processing

پروسس گوشت و تخم مرغ

1

 

1

2

تخصصی

Ag.(842)

Food Law, Regulation, and Inspection

قوانین، مقررات و بازرسی  مواد غذایی

2

 

2

2

تخصصی

Ag.(843)

Packaging

 

بسته بندی

3

 

0

2

تخصصی

Ag.(816)

Scientific Seminar

سمنیار علمی

4

 

0

1

پوهنتنون شمول

IS.(818)

Islamic Culture8

ثقافت اسلامی 8

5

 

4

0

تخصصی

Ag.(844)

Internship

انترن شیپ

6

 

8

9

17

مجموعه  کر

معرفی دیپارتمنت باغداری:

دیپارتمنت باغداری درسال 1383 در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این دیپارتمنت تربیه و آموزش افراد به فن و علم باغداری به طور تخصصی با در نظرداشت معیار های علمی این رشته می باشد. همه ساله محصلان زیادی به این دیپارتمنت معرفی گردیده بعد از فراگیری دروس نظری و عملی فارغ التحصیل و تقدیم به جامعه زراعتی کشور می شوند. این دیپارتمنت با داشتن کاریکولم تجدید شده درسی تدریس مضامین مختلف را در ساحه باغداری از جمله میوه جات ، سبزجات ، گلها ، نباتات زینتی به صورت نظری و عملی به پیش می برد.

موجودیت گلخانه های سبزیجات فصل گرم و سرد ، گلخانه ای پرورش گلهای زینتی ، گلخانه های تونل پلاستیک، فارم تحقیقی زعفران به مساحت 200 متر مربع ، فارم پرورش میوه جات خسته سنگی ها  و لابراتوار از جمله امکانات دیپارتمنت باغداری می باشد.

اهداف دیپارتمنت باغداری

1.تربیه کارشناسان و متخصیصین فنی و مسلکی در رشته باغداری

2.آشنائی محصلان با سیستم های نوین کشت و پرورش نباتات باغی

3. تجدید نمودن مواد درسی مطابق به نصاب درسی با در نظر داشت تحقیقات علمی

4. افزایش تحقیقات علمی در ساحه باغداری به خاطر افزایش کمیت و کیفیت محصولات باغی.

5.ترویج و توسعه سیستم های کشت و پرورش نباتات باغی در بین جامعه

6.معرفی تکنالوژی مناسب در قسمت جمع آوری ، پروسس ، بسته بندی ، سورت و استندرد محصولات باغی

7.معرفی روش های مناسب کاشت ، داشت و برداشت نباتات باغی

8.تولید محصولات مرغوب باغی از نگاه کمی و کیفی

9.وقایه محصولات باغی از امراض و آفات

10.بالا بردن مهارت های فنی و مسلکی محصلان در رشته مربوطه

11. تحقیق و کاربردی ساختن علوم باغی

13.ارائه خدمات و دادن مشوره های لازم علمی برای دهاقین و سرمایه گذاران علاقمند به انکشاف باغداری جهت رشد و انکشاف هر چه بیشتر این رشته علمی.

14. انکشاف رشته های مختلف باغداری به صورت اختصاصی

15. شناسائی ورایتی های مختلف محلی محصولات باغی و توسعه کشت و پرورش آنها با در نظر داشت معیارهای علمی.

16. جستجوی مشکلات جامعه زراعتی کشور و یافتن راه حل های مناسب برای آن

17. جایگزین نمودن زراعت عصری به جای زراعت عنعنوی

18. ارائه مشوره های علمی برای تاسیس سردخانه های محصولات باغی

کاریکلوم درسی دیپارتمنت باغداری

سمستر پنجم دیپارتمنت باغداری

شماره

مضمون

کد مضمون

نوع مضمون

دیپارتمنت مربوطه

تعداد کریدت

لکچر

عملی

جمع

1

مبادی علم حشره شناسی

Ag.06541

اساسی

حفاظه

2

1

3

2

کیمیای حیاتی

Ag.01538

اساسی

پوهنحی ساینس

2

1

3

3

ثقافت اسلامی

Ag.00539

پوهنتون شمول

شرعیات

1

0

1

4

تکثیر و قوریه داری نباتات هارتکلچری

Ag.05535

تخصصی

هارتکلچر

2

1

3

5

اساسات تولید سبزیجات

Ag.05536

تخصصی

هارتیکلچر

2

0

2

6

تربیه و تولید گلها

Ag.05546

تخصصی

هارتیکلچر

2

0

2

7

اساسات ایکالوژی

Ag.04534

اساسی

جنگل داری

2

0

2

8

منجمنت پروژه

Ag.03534

اساسی

اقتصاد ترویج زراعتی

2

0

2

-

مجموع

-

-

-

15

3

18

 

سمستر ششم دیپارتمنت باغداری

شماره

مضمون

کد مضمون

نوع مضمون

دیپارتمنت مربوطه

تعداد کریدت

لکچر

عملی

جمع

1

مارکتنگ محصولات زراعتی

Ag.03642

اساسی

ترویج و اقتصاد زراعتی

2

0

2

2

مبادی احصائیه زراعتی

Ag.03643

اساسی

ترویج و اقتصاد زراعتی

2

1

3

3

مبادی جنتیک

Ag.02644

اساسی

اگرانومی

2

1

3

4

فزیولوژی نباتی

Ag.02645

اساسی

اگرانومی

2

1

3

5

ثقافت اسلامی

Ag.00646

پوهنتون شمول

شرعیات

1

0

1

6

تکنالوژی تولید تخم سبزیجات

Ag.05642

تخصصی

هارتکلچر

2

1

3

7

اساسات تولید میوه جات

Ag.05643

تخصصی

هارتکلچر

2

0

2

8

حفاظت آب  و خاک

Ag.07842

اساسی

اگرانومی

2

0

2

 

مجموع

-

-

-

15

4

 

سمستر هفتم دیپارتمنت باغداری

شماره

مضمون

کد مضمون

نوع مضمون

دیپارتمنت مربوطه

تعداد کریدت

 

لکچر

عملی

جمع

1

سیمینار

Ag.05750

اساسی

هارتکلچر

1

0

1

2

ثقافت اسلامی

Ag.00755

پوهنتون شمول

شرعیات

1

0

1

3

طرح و تجارب علمی

Ag.02753

اساسی

اگرانومی

2

0

2

 

4

کنترول گیاهان هرزه

Ag.02536

اساسی

اگرانومی

2

1

3

 

5

حاصلخیزی خاک

Ag.07756

اساسی

اگرانومی

2

1

3

 

6

اساسات آبیاری

Ag.07751

اساسی

اگرانومی

2

0

2

 

7

میوه جات برگریز

Ag.05751

تخصصی

هارتکلچر

2

1

3

 

8

تولید سبزیجات

Ag.05752

تخصصی

هارتکلچر

2

1

3

 

9

آفات نباتات هارتکلچری

Ag.056751

اساسی

حفاظه نباتات

2

1

3

 

 

مجموع

-

-

-

16

5

21

 

سمستر هشتم دیپارتمنت باغداری

شماره

مضمون

کد مضمون

نوع مضمون

دیپارتمنت مربوطه

تعداد کریدت

لکچر

عملی

جمع

1

سیمینار

Ag.05858

اساسی

هارتکلچر

1

0

1

2

ثقافت اسلامی

Ag.00875

پوهنتون شمول

شرعیات

1

0

1

3

ذخیره  و پروسس نباتات هارتکلچری

Ag.05859

تخصصی

هارتکلچر

2

1

3

4

تولید میوه جات همیشه سبز

Ag.05860

تخصصی

هارتکلچر

2

0

2

5

نباتات زینتی، طرح و دیزاین

Ag.05861

تخصصی

هارتکلچر

2

0

2

6

تولید نباتات طبی

Ag.05862

تخصصی

هارتکلچر

2

0

2

7

نسل گیری نباتات هارتکلچری

Ag.05863

تخصصی

هارتکلچر

2

1

3

8

تولید نباتات گلخانه ای

Ag.05164

تخصصی

هارتکلچر

2

1

3

9

امراض نباتات هارتکلچری

Ag.04534

اساسی

حفاظه نباتات

2

1

3

 

مجموع

-

-

-

16

5

20

امکانات فارم و لابراتوار دیپارتمنت باغدار

 1. گلخانه های سبزیجات فصل گرم و سرد:

دیپارتمنت باغداری دارای دو باب گلخانه های سبزیجات فصل گرم و سرد بوده که مساحت هر کدام 600 متر مربع می باشد. درین گلخانه ها همه ساله سبزیجات فصل گرم  وسرد پرورش داده می شود. محصلان و استادان در مدیریت پرورش سبزیجات مذکور سهم فعال دارند.

موجودیت گلخانه های مذکور در فعالیت های علمی و تحقیقی استادان و همچنان در افزودن تجارب عملی محصلان اثر مستقیم داشته طوریکه همه ساله محصلان این رشته به کشت و پرورش سبزیجات باغی از مراحل کاشت تا برداشت به صورت علمی و عملی مهارت لازم  را کسب می نمایند. خیار درختی  و رومی درختی از جمله محصولات مهمی بوده که از مدت دو سال بدینطرف کشت و پرورش آن در گلخانه های مذکور آغاز شده است و تا حال تعداد زیادی از محصلان تجارب علمی و عملی را در زمینه کسب نموده اند. 

 1. گلخانه های پرورش گلهای زینتی

موجودیت یک باب گلخانه پرورش گلهای زینتی از جمله دیگر امکانات این دیپارتمنت محسوب می گردد. در گلخانه مذکور حدود50 نوع گلهای زینتی تحت کشت و پرورش قرار دارد. بذر ، قلمه گیری ، شاخه بری ، شکل دهی ، تزئین ، طرح و دیزاین پارکهای تفریحی از جمله

فعالیت های عملی می باشد که از طریق اینگلخانه به کمک محصلان تحت نظارت مستقیم استادان دیپارتمنت باغداری صورت می گیرد.

 1. فارم زعفران

دو قطعه فارم زعفران به مساحت 500 متر مربع از مدت 5 سال بدینطرف تحت کشت و پرورش قرار دارد. استادان و محصلان در پرورش این محصول با ارزش سهم فعال دارند. فعالیت های عملی چون کود دهی ، خویشاوه نمودن ، جمع آوری گل زعفران ، پروسس و خشک نمودن زعفران از جمله فعالیت های است که در مزرعه زعفران انجام می شود.

 1. فارم میوه جات خسته سنگی

مساحت این فارم یک جریب می باشد. این فارم دارای میوه جات خسته سنگی چون زردآلو و آلو می باشد. کار های عملی شناخت خصوصیات بوتانیکی درختان، تربیت و شاخه بری ، کود دهی ، آبیاری و سایر فعالیت های لازم جز برنامه های عملی می باشد که درین ساحه صورت می گیرد.

 1. پرورش تاک انگور

به تعداد 300 نخ تاک انگور در حاشیه فارم علمی و تحقیقی پوهنحی زراعت جز بخش های عملی دیپارتمنت باغداری بوده که این دیپارتمنت فعالیت های عملی لازم را بالای آن عملی می نماید. محصلان درین بخش نیز سهم فعال داشته طوریکه همه ساله کارهای عملی را به خاطر بالای رفتن سطح آگاهی شان در پرورش تاک نگور انجام می دهند.

معرفی دیپارتمنت حفاظه نباتات:

تاریخچه: دیپارتمنت حفاظه نباتات نظر به نیاز فوق العاده جدی جامعه در سال 1387 در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات تاسیس شده است.  همه ساله محصلان زیادی به این دیپارتمنت معرفی گردیده بعد از فراگیری دروس نظری و عملی فارغ التحصیل و تقدیم به جامعه زراعتی کشور می شوند. این دیپارتمنت با داشتن کاریکولم تجدید شده درسی تدریس مضامین مختلف در ساحه حفاظت نباتات از جمله امراض نباتات مزروعی، امراض درختان، مایکالوجی، باکتریالوجی، نیماتولوجی، ویرولوجی آفات نباتات مزروعی، آفات درختان، کنه های نباتی، آفت کش ها و غیره را به صورت عملی و نظری به پیش می برد

کلینیک حفاظه نباتات در دو منزل دارای اتاق مشاهدات، اتاق تشخیص، دفتر اداری و سالون کنفرانس بوده که مجهز به وسایل تشخیص امراض  و آفات نباتی می باشد. همچنین این دیپارتمنت دارای لابراتوار اختصاصی تشخیص امراض و آفات نباتی در داخل پوهنحی زراعت می باشد. دیپارتمنت حفاظه نباتات کارهای ساحه وی خود را در داخل فارم تحقیقاتی پوهنحی زراعت انجام می دهد.

نصاب درسی دیپارتمنت حفاظه نباتات:

طول دوره و شکل نظام:

دوره لسانس حفاظه نباتات در زیر مجموعه فاکولته زراعت در هشت سمستر تحصیلی 16 هفته ای به شکل کریدیت برگزار میشود. هر کریدیت در دروس نظری 16 ساعت و در دروس عملی 32 ساعت درسی را در بر میگیرد. دوره لسانس رشته حفاظه نباتات 146 کریدیت می باشد.

 

مضامین سمستر پنجم دیپارتمنت حفاظه نباتات

کود نمبر

تعداد کریدیت

عملی

نظری

مجموع ساعات

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

Ag06541

1+2

1

2

3

تخصصی

مبادی علم حشرات

1

Ag06534

1+2

1

2

3

تخصصی

مایکولوجی و باکتریا لوجی

2

Ag00539

0+1

0

1

1

پوهنتون شمول

ثقافت

3

Ag01538

0+2

0

2

2

اساسی

کیمیای حیاتی

4

Ag02536

1+2

1

2

3

تخصصی

شناسایی و کنترل گیاهان هرزه

5

Ag04534

0+2

0

2

2

اساسی

اساسات ایکولوجی

6

Ag 05535

1+2

1

2

3

اساسی

تولید سبزیجات اساسات

7

Ag03534

0+2

0

2

2

اساسی

مدیریت پروژه

8

 

19

مجموع کریدیت:

 

مضامین سمستر ششم  دیپارتمنت حفاظه نباتات

کود نمبر

تعداد کریدیت

عملی

نظری

مجموع ساعات

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

Ag 03643

1+2

1

2

3

اساسی

مبادی احصائیه

1

Ag 00643

0+1

0

1

1

پوهنتون شمول

ثفافت اسلامی

2

Ag 00646

0+2

0

2

2

تخصصی

آفت کشها

3

Ag 02644

1+2

1

2

3

اساسی

وراثت

4

Ag02645

0+2

0

2

2

اساسی

فزیولوجی نباتی

5

Ag 03642

0+2

0

2

2

اساسی

مارکیتنگ

6

Ag 06642

0+2

0

2

2

تخصصی

ویرولوجی و نیماتولوجی

7

Ag06648

1+2

1

2

3

تخصصی

حشرات و کنه های مضره نباتات مزروعی

8

 

18

مجموع کریدیت:

 

مضامین سمستر هفتم  دیپارتمنت حفاظه نباتات

کود نمبر

تعداد کریدیت

عملی

نظری

مجموع ساعات

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

Ag06751

1+2

1

2

3

تخصصی

حشرات و کنه های مضره درختان

1

Ag 02752

1+2

1

2

3

اساسی

غله جات

2

Ag02753

0+2

0

2

2

اساسی

طرح و تجارب

3

Ag 02754

1+2

1

2

3

اساسی

نسلگیری نباتی

4

Ag 06749

1+2

1

2

3

تخصصی

امراض نباتات مزروعی

5

Ag 06750

0+1

0

1

1

تخصصی

سیمینار علمی

6

Ag00755

0+1

0

1

1

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

7

Ag 02756

0+2

0

2

2

انتخابی

حاصلخیزی خاک و تغذیه نباتات

8

Ag 05751

1+2

1

2

3

اساسی

تولید میوه جات برگ ریز

9

 

21

مجموع کریدیت:

 

مضامین سمستر هشتم  دیپارتمنت حفاظه نباتات

کود نمبر

تعداد کریدیت

عملی

نظری

مجموع ساعات

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

Ag 06863

0+2

0

2

2

تخصصی

تنظیم همه جانبه آفات

1

Ag 00857

0+1

0

1

1

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

2

Ag02861

1+2

1

2

3

اساسی

اساسات تولید تخم های بذری

3

Ag06861

1+2

1

2

3

تخصصی

امراض درختان

4

Ag 05859

1+2

1

2

3

اساسی

ذخیره و پروسس میوه و سبزی

5

Ag 06858

0+1

0

1

1

تخصصی

سیمینار علمی

6

Ag 05864

0+1

0

1

1

 

تولید نباتات گلخانه ای و سمارق

7

Ag 06865

1+2

1

2

3

تخصصی

کنه شناسی

8

 

17

مجموع کریدیت:

کد مربوط دیپارتمنت حفاظه نباتات Ag 06      مجموع کل سمستر ها 146

اهداف دیپارتمنت حفاظه نباتات:

هدف اساسي اين ديپارتمنت تعليم و تربيه متخصص در ساحات مختلف، وقايه و تداوي امراض و آفات نباتي مي باشد.

حفاظت حيات نباتات اعم از غله جات، حبوبات، نباتات صنعتي، نباتات طبي، درختان مثمر و غير مثمر، بته ها، علوفه جات، نباتات زينتي و گل ها.

 1. تربیه متخصصین و کارشناسان فنی و مسلکی در رشته حفاظه نباتات
 2. آشنا ساختن محصلان با میتود های جدید کنترول امراض و آفات نباتی.
 3. آشنا ساختن محصلان با روش های جدید تشخیص امراض و آفات نباتی.
 4. آشنائی محصلان با اثرات مخرب سموم کیمیاوی آفت کش بالای محیط زیست، انسان و سایر موجودات.
 5. توصیه به استفاده از ادویه جات طبیعی جهت کنترول آفات و امراض نباتی.
 6. به حد اکثر رساندن محصولات و کیفیت آنها ضمن به حد اقل رساندن هزینه تولید.
 7. انجام تحقیقات علمی ساحوی و لابراتواری در ساحه حفاظه نباتات.
 8. جستجو مشکلات جامعه در قسمت امراض و آفات نباتی
 9. بررسی ادویه جات کیمیاوی آفت کش در بازار هرات و اثرات زیست محیطی آنها.
 10. كنترول مواد غذائي از نگاه آلوده بودن با امراض و آفات نباتی.
 11. تشویق به تطبيق قرانطين داخلي و خارجي بالاي نباتات.
 12. كنترول امراض و آفات گدامها
 13. تحقيقات و مطالعات علمي براي انكشاف هر چه بيشتر طب نباتي و دست يابي به طرق هاي جديد كنترول آفات و امراض نباتي.
 14. اصلاح نسل نباتات كه در مقابل آفات و امراض مقاوم باشند.
 15. استفاده از طرق مختلف مجادله وي و وقايوي براي كنترول امراض و آفات نباتي (كنترول ميخانيكي، بيولوژيكي، تلفيقي، زراعتي، كيمياوي)
 16. آشنائي با ادويه جات ضد آفات و امراض نباتي

 

ساحات کاری و مشغوليت محصلان بعد از فراغت:

فارغ التحصيلان رشته حفاظه نباتات بعد از تكميل دوره تحصيلي در موسسات و ادارات زير اشغال وظيفه کرده می توانند:

ساحات کاری اختصاصی:

 • پوهنتون هاي كشور بخصوص بوهنخي هاي زراعت
 •  ليسه هاي مسلكي زراعت

رياست جنگلات و علفچر ها

 •  رياست هاي زراعت ولايات
 •  كلينيك هاي نباتي
 •  مديريت قرانطين ها
 •  رياست تحقيقات
 •  فارم هاي تحقيقات
 •  رياست تعليمات مسلكي وزارت زراعت

همچنان فارغ التحصیلان این دیپارتمنت علاوه بر ساحات فوق توانائی تاسیس گلخانه های پرورش قارچ خوراکی، کلینیک های نباتی وتورید ادویه جات زراعتی  را دارا می باشند.

فارغ التحصیلان  در ساحات غیر تخصصی از قبیل رياست هاي انكشاف دهات، مستوفيت ها،  گمركات و ................................فعالیت کرده می توانند.

 تحقق اهداف:

با توجه به امکانات موجود در دسترس، دیپارتمنت حفاظه نباتات توانسته تا اهداف زیر را تحقق بخشد.

 1. تربیه متخصصین و کارشناسان فنی و مسلکی در رشته حفاظه نباتات
 2. آشنا ساختن محصلان با میتود های جدید کنترول امراض و آفات نباتی.
 3. آشنا ساختن محصلان با روش های جدید تشخیص امراض و آفات نباتی.
 4. آشنائی محصلان با اثرات مخرب سموم کیمیاوی آفت کش بالای محیط زیست، انسان و سایر موجودات.
 5. توصیه به استفاده از ادویه جات طبیعی جهت کنترول آفات و امراض نباتی.
 6. انجام تحقیقات علمی ساحوی و لابراتواری در ساحه حفاظه نباتات.
 7. بررسی ادویه جات کیمیاوی آفت کش در بازار هرات و اثرات زیست محیطی آنها.
 8. استفاده از طرق مختلف مجادله وي و وقايوي براي كنترول امراض و آفات نباتي (كنترول ميخانيكي، بيولوژيكي، تلفيقي، زراعتي، كيمياوي)
 9. آشنائي با ادويه جات ضد آفات و امراض نباتي.

معرفی و دیپارتمنت توسعه و اقتصاد زراعتی

دیپارتمنت ترویج زراعتی برای اولین مرتبه در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات توسط وزارت تحصیلات عالی منظور و در سال 1390 تاسیس گردید ، با جذب 36 محصل و با دو استاد ماستر از همین رشته شروع به فعالیت نمود. که بعدا در جلسه یکسان سازی نصاب درسی در سال 1391 تصویب بر آن شد که این دیپارتمنت در تمام پوهنحی های زراعت افغانستان بنام توسعه و اقتصاد زراعتی باشد.

امکانات و تجهیزات:

این دیپارتمنت از لحاظ امکاتات و تجهیزات تحصیلی نسبتا تکمیل بوده که از جمله امکانات که در اختیار محصلین قرار دارد کتاب خانه اختصاصی در داخل دیپارتمنت و کتابخانه عمومی پوهنحی، امکان عضویت در مکتب مزرعه محصلین بخاطر آموزش انجام فعالیت های ترویجی، اطاق مرکز ارتباطات برای ثبت دیتا و انجام تحقیقات علمی، صنوف درسی مجهز با پروژکتور و امکانات آموزشی، اطاق عمومی کمپیوتر لب همره با انترنت و تمام امکانات مجهز برای استادان بخاطر سهولت کاری شان میباشد.

حوزه های کاری:

 فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در بخش های مختلف از جمله بانک انکشاف زراعتی، اداره ترویج ریاست زراعت، ریاست انکشاف دهات، وزارت زراعت، موسسات زراعتی، شرکت های زراعتی، تدریس در موسسات تحصیلات عالی، انستتیوت زراعت و مالداری، در بخش بازار یابی، مدیریت فارم های زراعتی و در بخش تحقیقات اشتغال ورزند.

 

اهداف دیپارتمنت توسعه و اقتصاد زراعتی

 1. تربیه کارشناسان فنی و مسلکی در بخش ترویج و اقتصاد زراعتی.
 2. آموزش روش های برنامه ریزی، پلانگذاری و مدیریت پروگرام های زراعتی.
 3. آموزش و ظرفیت سازی محصلان در بخش رهبری و مدیریت.
 4. آشنائی محصلان با سیستم های ترویجی.
 5. معرفی سیستم های آموزشی برای دهاقین.
 6. معرفی روش های مناسب مشوره دهی در مورد تحلیل اقتصادی فعالیت های زراعتی.
 7. آموزش استفاده موثر از عوامل تولید.
 8. ظرفیت سازی در مورد مارکیتنگ محصولات زراعتی.
 9. ظرفیت سازی در مورد استفاده اقتصادی از زمین های زراعتی.
 10.  بالابردن مهارت های استفاده و تحلیل اقتصادی منابع طبیعی.
 11.  آموزش احصائیه گیری، تجزیه و تحلیل و جمع ارقام در مورد محصولات، تولیدات زراعتی و اهمیت اقتصادی آنها.
 12.  معرفی تکنالوژی های نوین زراعتی و سیستم های ترویج نوآوری های زراعتی.
 13.  آشنائی و معرفی دهات و بالابردن ظرفیت های کاری و رهبری در دهات.

نصاب درسی صنوف سوم و چهارم دیپارتمنت توسعه و اقتصاد زراعتی

سمستر اول -  صنف سوم

 

تعداد کریدت

کد نمبر

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

 
 

2

Ag 03554

اختصاصی

مدیریت پروژه

1

 

3

Ag 06541

اساسی

مبادی علم حشرات

2

 

2

Ag 03535

اختصاصی

تنظیم مزرعه

3

 

2

Ag 03536

اختصاصی

اقتصاد انکشاف زراعتی

4

 

3

Ag 05642

اختصاصی

تکنالوژی تولید تخم سبزیجات

5

 

3

Ag 01535

اختصاصی

غذا وتغذیه

6

 

2

Ag 01534

اختصاصی

مبادی مرغداری

7

 

1

Ag 00539

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

8

 

18

تعداد مجموعه کریدت

 
           

سمستر دوم - صنف سوم

 

تعداد کریدت

کد نمبر

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

 
 

2

Ag 03642

اختصاصی

مارکتنگ محصولات زراعتی

1

 

3

Ag 03643

اساسی

مبادی احصایه زراعتی

2

 

3

Ag 04643

اختصاصی

علم چراگاه

3

 

2

Ag 03644

اختصاصی

پلانگذاری پروگرام های زراعتی

4

 

2

Ag 03645

اختصاصی

جامعه شناسی روستائی

5

 

3

Ag 02644

اساسی

مبادی علم وراثت

6

 

2

Ag 03646

اختصاصی

مدیریت معاملات زراعتی

7

 

1

Ag 00646

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

8

 

18

تعداد مجموعه کریدت

 

سمستر اول - صنف چهارم

 

تعداد کریدت

کد نمبر

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

 
 

3

Ag 02859

اختصاصی

ذخیره وپروسس محصولات زراعتی

1

 

2

Ag 07751

اختصاصی

آبیاری وزهکشی

2

 

2

Ag 03740

اختصاصی

اقتصاد تولید زراعتی

3

 

2

Ag 03741

اختصاصی

روش احصائیه

4

 

3

Ag 02752

اختصاصی

غله جات وحبوبات

5

 

1

Ag 03750

اساسی

سمینار

6

 

2

Ag 03742

اختصاصی

انتشار وقبول نوآوری ها

7

 

2

Ag 03743

اختصاصی

روش تحقیق

8

 

2

Ag 03744

اختصاصی

انکشاف روستائی

9

 

1

Ag 00755

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

10

 

20

تعداد مجموعه کریدت

 

سمستر دوم - صنف چهارم

 

تعداد کریدت

کد نمبر

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

 
 

3

Ag 06860

اختصاصی

دفع آفات

1

 

2

Ag 03859

اختصاصی

مدیریت تمویل زراعتی

2

 

3

Ag 02860

اختصاصی

نباتات صنعتی

3

 

2

Ag 03860

اختصاصی

اقتصاد منابع طبیعی

4

 

2

Ag 03861

اختصاصی

سازمان های دهقانی

5

 

2

Ag 03862

اختصاصی

سیاست زراعتی

6

 

2

Ag 07862

اختصاصی

حفاظت خاک و آب

7

 

1

Ag 03858

اساسی

سمینار

8

 

1

Ag 00857

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

9

 

18

تعداد مجموعه کریدت

 

سمستر اول - صنف چهارم

 

تعداد کریدت

کد نمبر

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

 
 

3

Ag 02859

اختصاصی

ذخیره وپروسس محصولات زراعتی

1

 

2

Ag 07751

اختصاصی

آبیاری وزهکشی

2

 

2

Ag 03740

اختصاصی

اقتصاد تولید زراعتی

3

 

2

Ag 03741

اختصاصی

روش احصائیه

4

 

3

Ag 02752

اختصاصی

غله جات وحبوبات

5

 

1

Ag 03750

اساسی

سمینار

6

 

2

Ag 03742

اختصاصی

انتشار وقبول نوآوری ها

7

 

2

Ag 03743

اختصاصی

روش تحقیق

8

 

2

Ag 03744

اختصاصی

انکشاف روستائی

9

 

1

Ag 00755

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

10

 

20

تعداد مجموعه کریدت

 

سمستر دوم - صنف چهارم

 

تعداد کریدت

کد نمبر

نوعیت مضمون

مضمون

شماره

 
 

3

Ag 06860

اختصاصی

دفع آفات

1

 

2

Ag 03859

اختصاصی

مدیریت تمویل زراعتی

2

 

3

Ag 02860

اختصاصی

نباتات صنعتی

3

 

2

Ag 03860

اختصاصی

اقتصاد منابع طبیعی

4

 

2

Ag 03861

اختصاصی

سازمان های دهقانی

5

 

2

Ag 03862

اختصاصی

سیاست زراعتی

6

 

2

Ag 07862

اختصاصی

حفاظت خاک و آب

7

 

1

Ag 03858

اساسی

سمینار

8

 

1

Ag 00857

پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

9

 

18

تعداد مجموعه کریدت

 

معرفی دیپارتمنت خاکشناسی

دیپارتمنت خاکشناسی، پوهنحی زراعت، پوهنتون هرات در میزان 1392 توسط وزارت محترم تحصیلات عالی به اساس پیشنهاد پوهنحی زراعت برای ایجاد این دیپارتمنت با در نظر داشت ضرورت جامعه به افراد تحصیل کرده در ین رشته، منظور شد. در سال 1393 کدر علمی این دیپارتمنت جذب و کار های مقدماتی از قبیل تهیه لکچر نوت و کریکولم درسی انجام شده و از سال 1394 بدینسو این دیپارتمنت شروع به فعالیت نموده است.

اهداف دیپارتمنت خاکشناسی

 1. تربیه کارشناسان فنی و مسلکی در بخش خاکشناسی.
 2.  بالابردن مهارت های فنی و مسلکی محصلان در رشته مربوط.
 3. ظرفیت سازی در مورد استفاده اقتصادی از زمین های زراعتی.
 4. بالا بردن مهارت های تجزیه و انلایز خاک و آب
 5. ظرفیت سازی در بخش استفاده درست از خاکهای زراعتی و انتخاب نباتات بر اساس حاصلخیزی خاک
 6. ترویج اهمیت تجزیه خاک قبل از کشت نبات در بین دهاقین
 7.  ظرفیت سازی در مورد استفاده مناسب از کود های کیمیاوی و عضوی
 8.  تربیه افراد مسلکی در بخش های ورمی کمپوست (کرم های زمینی)، بایوآب و استفاده از مایکروازگانیزم های مفید برای بالا بردن حاصلخیزی خاک
 9.  مهیا ساختن امکانات تجزبه لابراتواری خاکهای زراعتی و مشاوره در مورد استفاده بهینه از خاکهای زراعتی آنها
 10. تهیه نقشه ها حاصلخیزی خاکهای هرات با استفاده از سیستم GIS
 11. تحقیقات روی خاکهای هرات  (تعیین پروفایل ها و طبقه بندی خاکها)

امکانات موجوده دیپارتمنت خاکشناسی

 • لابراتوار مجهز
 • فارم تحقیقاتی

آینده شغلی محصلین دیپارتمنت خاکشناسی

فارغ التحصیلان دیپارتمنت خاکشناسی میتوانند در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و یا در ریاست های زراعت در ولایت، وزارت انکشاف دهات و ریاست های ولایتی آن، ریاست محیط زیست، پوهنحی های زراعت، پوهنتون های مختلف، انستیتوت شرکت و موسسأت زراعتی و بلاخره میتوانند بصورت شخصی لابراتوار های تجزیه و انلایز آب و خاک را تأسیس نموده و امرار معیشت نمایند.

کریکولم درسی دیپارتنت خاکشناسی

سمستر اول، سال سوم (سمستر پنجم)

ش

مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

ساعت

پیش شرط

لکچر

عملی

مجموع

1

زراعت پایدار

اساسی

Ag 00540

2+1

 

 

 

 

2

کیمیای تحلیلی

اساسی

Ag 07573

2+1

 

 

 

 

3

فیزیک خاک

تخصصی

Ag 07565

2+1

 

 

 

 

4

تکنیک های تجزیه خاک و نبات

تخصصی

Ag 07571

2+1

 

 

 

 

5

سروی و نقشه برداری

تخصصی

Ag 07569

2+1

 

 

 

 

6

تولید سبزیجات

اساسی

Ag 05535

2+0

 

 

 

 

7

ثفاقت اسلامی

اساسی

Ag 00535

1+0

 

 

 

 

مجموع

18

 

 

 

 

 

سمستر دوم، سال سوم (سمستر ششم)

ش

مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

ساعت

پیش شرط

لکچر

عملی

مجموع

1

مارکیتنگ

اساسی

Ag 03642

2+0

 

 

 

 

2

احصائیه زراعتی

اساسی

Ag 03643

2+1

 

 

 

 

3

رابطه آب، خاک و نبات

تخصصی

Ag 07667

2+1

 

 

 

 

4

فزیولوژی نباتی

اساسی

Ag 02645

2+1

 

 

 

 

5

کیمیای خاک

تخصصی

Ag 07666

2+1

 

 

 

 

6

بیولوژی خاک

تخصصی

Ag 07664

2+0

 

 

 

 

7

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

Ag 00646

1+0

 

 

 

 

مجموع

18

 

 

 

 

 

سمستر اول، سال چهارم (سمستر هفتم)

ش

مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

ساعت

پیش شرط

لکچر

عملی

مجموع

1

آبیاری و زهکشی

تخصصی

Ag 07751

2+0

 

 

 

 

2

غله جات

اساسی

Ag 02752

2+0

 

 

 

 

3

حاصلخیزی خاک

تخصصی

Ag 07756

2+1

 

 

 

 

4

تشکیل و طبقه بندی خاک

تخصصی

Ag 07766

2+1

 

 

 

 

5

تنظیم مزرعه

اساسی

Ag 03535

2+0

 

 

 

 

6

تکنالوژی

تخصصی

Ag 07769

2+1

 

 

 

 

7

سیمینار

 

Ag 02750

1+0

 

 

 

 

8

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

Ag 00755

!+0

 

 

 

 

مجموع

17

 

 

 

 

 

سمستر دوم، سال چهارم (سمستر هشتم)

ش

مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

ساعت

پیش شرط

لکچر

عملی

مجموع

1

طرح و تجارب

اساسی

Ag 02753

2+0

 

 

 

 

2

خاک های شور و سودیمی

اساسی

Ag 07768

2+1

 

 

 

 

3

حفاظت آب و خاک

تخصصی

Ag 07762

2+1

 

 

 

 

4

ایکالوژی

اساسی

Ag 04534

2+1

 

 

 

 

5

نباتات صنعتی

تخصصی

Ag 02860

2+1

 

 

 

 

6

منرالوژی خاک

تخصصی

Ag 07870

2+1

 

 

 

 

7

سیمینار

پوهنتون شمول

Ag 02858

1+0

 

 

 

 

 

ثفاقت اسلامی

 

Ag 00857

1+0

 

 

 

 

مجموع

19

 

 

 

 

معرفی دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی

تاريخچه:

ديپارتمنت جنگلات و منابع طبيعي به اساس پيشنهاد پوهنحٌي زراعت پوهنتون هرات در ماه ميزان سال 1392 در چوكات پوهنحٌي زراعت از جانب وزارت محترم تحصيلات عالي افغانستان منظور گرديده كه در سال 1393 اعضاي كادر علمي اين ديپارتمنت جذب و استخدام گرديدند و در سال 1394 منحيث يك ديپارتمنت فارغده فعال شده است.

اهداف دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی

 1. تربیه کارشناسان و متخصصان فنی و مسلکی در بخش جنگلات و منابع طبیعی
 2. آشنایی و ترویج با سیستم های نوین حفاظت ،احیا و انکشاف جنگلات طبیعی و مصنوعی
 3. حفاظت از محیط زیست ( چراگاه ها، جنگلات، حیات وحش و صحراهای کشور)
 4. معرفی تکنالوجی های جدید در مورد استفاده از چوب،میوه جات جنگلی، نباتات طبی.
 5. کنترل و نظارت بر آب های جاری کشور.
 6. بالا بردن مهارت های فنی و مسلکی محصلان در رشته مربوطه.
 7. سروی و تحقیق در بخش جنگلات و منابع طبیعی کشور.
 8. شناخت خصوصیات اقلیمی و پوشش نباتی اکوسیستم های مختلف کشور.
 9. ارایه خدمات و دادن مشوره های لازم علمی و مسلکی برای دست اندرکاران و مسولین امور جهت انکشاف هر چه بیشتر منابع طبیعی کشور.
 10. شناسایی و معرفی پارک های ملی و حیات وحش کشور.
 11. شناخت و نامگذاری تمام انواع درختان و درختچه ها.
 12. آموختاندن روش های نوین احداث نهالستان و احداث جنگل به شکل علمی و استندرد در کشور.

آینده شغلی دیپارتمنت

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در بخش های مختلف از جمله  مدیریت جنگلات و منابع طبیعی ریاست زراعت، ریاست محیط زیست، مدیریت سرسبزی شاروالی، انکشاف دهات، وزارت زراعت، موسسات زراعتی، شرکت های زراعتی، تدریس در موسسات تحصیلات عالی، انستتیوت زراعت و مالداری، در بخش احداث قوریه درختان جنگلی، مدیریت فارم های زراعتی و در  بخش تحقیقات اشتغال ورزند.

مضامین  سمسترششم دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

مضامین  سمستر پنجم دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

ش

مضمون

کد

مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت مربوطه

تعداد کریدت

لکچر

عملی

جمع

1

مبادی علم حشره شناسی

Ag.06541

اساسی

حفاظه نباتات

2

1

3

2

کیمیای حیاتی

Ag.01538

اساسی

پوهنخی ساینس

2

0

2

3

ثقافت اسلامی

Ag.00539

‍‍‍‍‍‍‍پوهنتون شمول

شرعیات

1

0

1

4

تکثیر و قوریه داری نباتات هارتیکلچری

Ag.05535

تخصصی

هارتیکلچر

2

1

3

5

احداث جنگل

Ag.05101

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

1

3

6

تکنالوژی چوب

Ag.08111

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

1

3

7

اساسات ایکالوژی

Ag.04534

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

0

2

8

درخت شناسی

Ag.05103

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

1

3

مجموع

 

 

 

15

5

20

 

مضامین  سمستر ششم دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

ش

مضمون

کد

مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت مربوطه

تعداد کریدت

ملاحظات

لکچر

عملی

جمع

1

مارکیتینگ محصولات زراعتی

Ag.03642

اساسی

ترویج و اقتصاد زراعتی

2

0

2

 

2

مبادی احصائیه زراعتی

Ag.03643

اساسی

ترویج و اقتصاد زراعتی

2

1

3

 

3

مبادی جنیتیک

Ag.02644

اساسی

اگرانومی

2

1

3

 

4

فیزیولوژی نباتی

Ag.02645

اساسی

اگرانومی

2

1

3

 

5

ثقافت اسلامی

Ag.00646

‍‍‍‍‍‍‍پوهنتون شمول

شرعیات

1

0

1

 

6

سلویکلچر

Ag.06104

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

1

3

 

7

چراگاه

Ag06105

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

0

2

 

 

بهره برداری ازجنگل

Ag06106

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

1

3

 

مجموع

 

 

 

15

5

20

 

 

 

ش

مضمون

کد

مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت مربوطه

 

مضامین  سمستر هفتم دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

تعداد کریدت

 

ملاحظات

 

لکچر

عملی

جمع

 

1

سمینار

Ag.07107

اساسی

جنگلات ومنابع طبیعی

1

0

1

 

 

2

ثقافت اسلامی

Ag.00755

پوهنتون شمول

شرعیات

1

0

1

 

 

3

طرح و تجارب علمی

Ag.02753

اساسی

اگرانومی

2

0

2

 

 

4

کنترول گیاهان هرزه

Ag.02536

اساسی

اگرانومی

2

0

2

 

 

5

حاصلخیزی خاک

Ag.07756

اساسی

اگرانومی

2

0

2

 

 

6

اساسات آبیاری

Ag.07751

اساسی

اگرانومی

2

0

2

 

 

7

پارکهای ملی و حیات وحش

Ag. 07108

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

0

2

 

 

8

اداره و پالسی جنگل

Ag. 07109

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

0

2

 

 

9

آفات درختان

Ag.056751

اساسی

حفاظه نباتات

2

1

3

 

 

مجموع

 

 

 

18

1

19

 

ش

مضمون

کد

مضمون

نوعیت مضمون

دیپارتمنت مربوطه

نعداد

کریدت

ملاحظات

 

لکچر

عملی

جمع

 

1

سمینار

Ag .08110

اساسی

هارتیکلچر

1

0

1

 

 

2

ثقافت اسلامی

Ag.00857

پوهنتون شمول

شرعیات

1

0

1

 

 

3

تکنالوجی چوب

Ag.08111

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

1

3

 

 

4

جنگلداری اجتماعی

Ag. 08112

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

1

3

 

 

5

اندازه گیری جنگل

Ag.08113

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

0

2

 

 

6

جنگلات پسته

Ag08115

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

1

3

 

 

7

حفاظت محیط زیست

Ag.08114

تخصصی

جنگلات ومنابع طبیعی

2

0

2

 

 

8

امراض درختان

Ag.04534

اساسی

حفاظه نباتات

2

1

3

 

 

مجموع

 

 

 

16

14

20

 

 

                                     
 

مضامین  سمستر هشتم دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی

معرفی دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی

مقدمه:

حکومت مرکزی افغانستان همراه چندین نهاد دیگر انکشافی و سرمایه گذاران خصوصی هر یک به نوبه خود اهداف بالا بردن ظرفیت پروسس مواد غذایی را در سراسر کشور بیان نموده است. در حال حاضر، در افغانستان هیچ پوهنتون خصوصی و دولتی وجود ندارد که برنامه های لیسانس در علوم مواد غذایی یا تکنالوژی مواد غذایی داشته باشد. در این اواخر رشتۀ  تکنالوژی مواد غذایی را به عنوان یک نیازمندی اساسی تحصیلی در افغانستان شناسایی شده است.

در پاسخ مستقیم به خلا واضح این تکنالوژی، پوهنحی زراعت پوهنتون هرات تلاش کرده تا یک دیپارتمنت جدید تکنالوژی مواد غذایی را در سال 1394 تأسیس نماید و هدف آن اماده سازی محصلان برای جابجا نمودن در هردو بخش سکتور خصوصی و دولتی با تخصص تکنالوژی مواد غذایی  مورد نیاز برای  توسعه صنعت مواد غذایی در افغانستان میباشد. این دیپارتمنت جدید نظریات تمام جوانب ذیدخل در صنعت پروسس مواد غذایی را در نظر گرفته تا از نصاب تحصیلی مرتبط و عملی اطمینان حاصل نماید.

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی، از طریق استادان و فارغ  التحصیلان، هدف دارد

1) تا با سکتور خصوصی پروسس مواد غذایی رابطه ایجاد نماید تا تلاشهای وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری و وزرات صحت عامه را مورد حمایت قرار دهد

 2) به گونۀ مستقیم کیفیت و حفاظت پروسس مواد غذایی سکتور خصوصی را نیزمورد حمایت قرار میدهد.

در مجموع، این روند چند جانبه طوری طرح شده تا کمک تخنیکی مورد نیاز را برای بهبود کیفیت مواد غذایی فراهم کرده، فرصتهای اشتغال را برای فارغ التحصیلان تضمین نموده و رشد اقتصادی را در  پروسس مواد غذایی  وصنایع متمم بالا ببرد.

 ایجاد  دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی در پوهنحی زراعت پوهنتون هرات بتاریخ 4/3/1394 از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی  رسمآ منظور گردید .

با درنظرداشت  یک طرزالعمل داخلی پوهنحی،  به تعداد 15 نفر محصل ( 8 نفر ذکور و 7 نفر اناث ) از بین محصلان صنف دوم دیپارتمنت های دیگر پوهنحی، انتخاب و شامل سمستر اول صنف سوم این دیپارتمت شدند که دروس آنها  رسما از برج حمل سال  تحصیلی 1396  آغاز  گردید.

قابل یاد اوریست که به اساس جدول پذیرش امتحان کانکور سال 1396  به تعداد (50) نفر محصل جدید الشمول به صنف اول این دیپارتمنت معرفی گردید است.

 

دیپارتمنت مذکور و سایر برنامه های آن ذریعۀ دیدگاه، رسالت و مقاصد زیر رهبری میگرند:

دیدگاه

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنتون هرات محصلان را به جامعه تقدیم خواهد کرد که دارای دانش و مهارتهای عملی، مرتبط و قابل استفاده  خواهند بود و به عنوان مدیران، مربیان/استادان، مالکین تصدی ها، مقامات دولتی و سایر تصمیم گیرنده گان مهم به گونۀ فوری آمادۀ حل و فصل چالشهای پروسس مواد غذایی در افغانستان خواهد بود.

رسالت

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی یک نصاب تحصیلی جامع که مبتنی بر علاقمندی جوانب ذیدخل و بر اساس اصول تکنالوژی مواد غذایی بنا باشد و همچنین این دیپارتمنت مهارتهای عملی و مهارتهای که از آن در پروسس مواد غذایی، ارزیابی کیفیت، حفاظت مواد غذایی و انکشاف تولید استفاده صورت میگیرد، ارائه مینماید

ساخت و ساز لابراتوار

پوهنحی زراعت پوهنتون هرات به صورت موفقانه یک مکان مناسب لابراتوار را که تمرکز آن روی تکنالوژی مواد غذایی بوده  و از آن برای مقاصد مختلف دیگر نیز استفاده صورت میگیرد، در پوهنحی زراعت ایجاد کرده است. این لابراتوارها برای ارائه تریننگهای مهارت محور محصلان  در برنامۀ لیسانس و آموزش برای نماینده گان صنعت مربوطه در آینده مهم میباشد. لابراتوار ها در برگیرنده سه اتاق میباشد که از دو اتاق منحیث لابراتوارهای تخصصی و اتاق سوم برای پروسس مواد غذایی استفاده به عمل می آید و دارای تجهیزات لازم میباشند.

نصاب تحصیلی صنف سوم وصنف چهارم دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی، پوهنحی زراعت

سمستر اول صنف سوم

پیش شرط

تعداد کریدیت

نوع مضمون

کود مضمون

نام مضمون به انگلیسی

 نام مضمون به دری

شماره

عملی

نظری

Ag.(315)

2

2

تخصصی

Ag.(536)

Food Microbiology

میکروبیولوژی مواد غذایی

1

Ag.(411)

2

2

اساسی

Ag.(512)

Biochemistry

کیمیای حیاتی

2

 

2

2

تخصصی

Ag.(737)

Dairy Processing 

پروسس لبنیات

3

 

2

2

تخصصی

Ag.(538)

Food Processing 1

پروسس مواد غذایی1

4

 

0

1

پوهنتون شمول

IS. (513)

Islamic Culture 5 

ثقافت اسلامی5

5

 

8

9

17

مجموعه  کریدت

 

سمستر دوم صنف سوم

پیش شرط

تعداد کریدیت

نوع مضمون

کود مضمون

نام مضمون به انگلیسی

نام مضمون به دری

شماره

عملی

نظری

Ag.(536)

2

2

تخصصی

Ag.(631)

Food Safety & Hygiene

سلامت و بهداشت موادغذایی

1

Ag.(512)

2

2

تخصصی

Ag. (537)

Food Chemistry  

کیمیای مواد غذایی

2

 

1

2

اساسی

Ag.(612)

Statistics1( Probability)

احصایه زراعتی

3

Ag.(538)

2

2

تخصصی

Ag.(632)

Food Processing 2( Quality Control Assurance)

پروسس مواد غذایی 2 ( تضمین کنترول کیفیت)

4

 

1

2

تخصصی

Ag.(633)

Food Economics, Marketing, and Management

اقتصاد، مارکتینگ و

مدیریت  مواد غذایی

5

 

0

1

پوهنتنون شمول

IS.(614)

Islamic Culture 6 

ثقافت اسلامی6

6

 

8

11

  19 

مجموعه  کریدت

 

سمستراول صنف چهارم

پیش شرط

تعداد کریدیت

نوع مضمون

کود مضمون

نام مضمون به انگلیسی

نام مضمون به دری

شماره

عملی

نظری

Ag. (537)

2

2

تخصصی

Ag.(735)

Food Analysis & Sensory Evaluation 

تجزیه و ارزیابی حسی مواد غذایی

1

 

1

2

تخصصی

Ag.(736)

Human Nutrition

تغذیه انسانی

2

Ag.(632)

2

2

تخصصی

Ag.(539)

Cereal and Legume Processing

پروسس غلات و حبوبات

3

Ag.(632)

1

2

تخصصی

Ag.(738)

Fruit and Vegetable Processing

پروسس سبزیجات و میوه جات

4

Ag.(612)

1

2

اساسی

Ag.(711)

Statistics 2 ( Experimental Design)

طرح تجارب علمی

5

 

0

2

تخصصی

Ag.(713)

Scientific Seminar

سمینار علمی

6

 

0

1

پوهنتون شمول

IS.(712)

Islamic Culture  7  

ثقافت اسلامی7

7

 

7

13

  20 

مجموعه  کریدت

 

سمستر دوم صنف چهارم

پیش شرط

تعداد کریدیت

نوع مضمون

کود مضمون

نام مضمون به انگلیسی

نام مضمون به دری

شماره

عملی

نظری

 

1

2

تخصصی

Ag.(841)

Meat and Egg Processing

پروسس گوشت و تخم مرغ

1

 

1

2

تخصصی

Ag.(842)

Food Law, Regulation, and Inspection

قوانین، مقررات و بازرسی  مواد غذایی

2

 

2

2

تخصصی

Ag.(843)

Packaging

 

بسته بندی

3

 

0

2

تخصصی

Ag.(816)

Scientific Seminar

سمنیار علمی

4

 

0

1

پوهنتنون شمول

IS.(818)

Islamic Culture8

ثقافت اسلامی 8

5

 

4

0

تخصصی

Ag.(844)

Internship

انترن شیپ

6

 

8

9

17

مجموعه  کریدت