معرفی دیپارتمنت ها

دیپارتمنت پری کلینیک

    این دیپارتمنت در سال 1390در چوکات  پوهنځی   علوم وترنری ایجاد شد. مضامین اناتومی، هستولوژی، امبریولوژی، فیزیولوژی و بایوکمیستری به منظور آشنایی کامل محصلان با ساختمان و وظایف اعضای بدن حیوانات و ترکیب تعاملات کیمیاوی در بدن حیوانات سالم از طرف این دیپارتمنت تدریس می­شود.

اعضای دیپارتمنت

شماره

نام

وظیفه

1

پوهیالی وکیل احمد وسیم

آمر دیپارتمنت

2

پوهیالی عبدالقادر پویان

عضو

 

 

اهداف آموزشی

 1. آشنایی محصلان با ساختار اناتومیکی وسیستم های بدن حیوانات.
 2. توانایی محصلان در قسمت تسلیخ و باز نمودن جسد حیوانات .
 3. آشنایی محصلان با اناتومی مقایسوی انواع مختلف حیوانات و تشخیص تفاوت توعی از روی لاشه.
 4. آشنایی محصلان با موقعیت اناتومیکی و سیستم ها از نگاه رادیوگرافی.
 5. آشنایی محصلان با میتابولیزم کاربوهایدریت ها، شحمیات، پروتین ها، منرال ها، ویتامین ها، آب و عملیات اساسی از قبیل اکسیدشن بیولوژیکی، تنفس و فعالیت های انزایمی شان.
 6. آشنایی محصلان با ساختمان های نارمل حجرات و انساج مختلف بدن و تفاوت های عمده میان آنها.
 7. آشنایی با تکنیک ها و روش های لابراتواری و هستولوژیک به کار رونده در تشخیص انساج.
 8. مطالعه ی هستولوژیک سیستم های گوناگون در حیوانات مختلف.
 9. مطالعه ی انکشاف جنین و مراحل مختلف آن نزد حیوانات.
 10. آشنا ساختن محصلان با اصول اساسی فیزیولوژیکی مرتبط به انجام وظایف حجره، عضله و اعضای مخصوص حسی.
 11. آگاهی محصلان در مورد چگونگی انجام دادن وظایف عادی رگهای قلب و سیستم دوران خون و حادثات فیزیولوژیک.
 12. اشنایی محصلان در قسمت اساسات و اططلاحات لاتین طبی  که در قسمت مضامین اساسی طب وترنری ایشان را کمک خواهد کرد.

کریکولم درسی دیپارتمنت پری کلینیک

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

 

1

فیزیولوژی 1

اساسی

6

2

اناتومی وترنری 1

اساسی

6

3

اناتومی وترنری 2

اساسی

4

4

بیوشیمی وترنری 1

اساسی

5

5

بیوشیمی وترنری 2

اساسی

3

6

فیزیولوژی وترنری 2

اساسی

2

7

لاتین طبی

اساسی

2

8

هستولوژی و امبریولوژی وترنری 1

اساسی

5

9

هستولوژی و امبریولوژی وترنری 2

اساسی

3

 

2.2- دیپارتمنت پاراکلینیک

این دیپارتمنت در سال 1391 در چوکات  پوهنځی   علوم وترنری ایجاد شد. این دیپارتمنت در تدریس مضامین پتالوژی وترنری ( پتالوژی عمومی، سپیشیل پتالوژی و سیستمیک پتالوژی)، مایکروبیالوژی (باکتریولوژی وایرولوژی و مایکولوژی)، ایمینولوژی، سیرولوژی و پرازیتولوژی وترنری ( هیلمنتولوژی، پروتوزولوژی، حشره شناسی و کنه شناسی ) به منظور انتقال دانش به محصلان در امر تشخیص امراض حیوانی را به دوش دارد.

اعضای دیپارتمنت

شماره

نام

وظیفه

1

پوهندوی شعیب احمد شاخص

عضو

2

پوهندوی نذیر احمد توخی

آمر دیپارتمنت

3

پوهنمل نورعلی مهمند

عضو

4

پوهیالی ذبیح الله ناصری

عضو

 

 

اهداف آموزشی

 1. آشنا ساختن شاگردان با خصوصیات عمومی باکتریاها و روشهای معاف سازی حیوانات در مقابل این ارگانیزمهای مشخص.
 2. آشنا ساختن محصلان در زمینه دانستن عملی و نظری به ویروسها و امراضی که تولید می نمایند.
 3. بلند بردن درک محصلان در زمینه دانستن میکانیزم های بوجود آمدن امراض و تغییرات وظیفوی که در جریان آن بوجود میاید.
 4. آشنا سختن محصلان با عوامل و بیماری های پرازیتی و پرتوزوایی در حیوانات و اهمیت آنها از نگاه صحت حیوانی، انسانی و اقتصادی.
 5. اشنایی محصلان با بیماری های ساری که از لحاظ صحت حیوانی و صحت عامه اهمیت دارند
 6. آموزش کنترل، تشخیص، جلوگیری و عاری سازی بیماریهای عمده حیوانی
 7. آشناساختن شاگردان با روشهای بهداشتی که درجلوگیری از بیماریهای ساری با ارزش اند.
 8. آشنا ساختن محصلان با امور بهداشتی، پرورشی و تعذیه حیوانات
 9. بلند بردن درک محصلان در زمینه بیماریهای عمده یی که بالای صحت و تولیدات طیور اثر می نمایند.
 10. آشنایی با اپیدیمیولوژی و روشهای تشخیص، تداوی و جلوگیری بیماریهای عمده طیور که در کشور، منطقه و جهان با اهمیت اند.

کریکولم درسی دیپارتمنت پاراکلینیک

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

 

1

ایپدیمیولوژی وترنری 1

 

5

2

ایپدیمیولوژی وترنری 2

 

5

3

باکتریولوژی وترنری 1

 

6

4

باکتریولوژی وترنری 2

 

5

5

بیماری های طیور

 

3

6

پرازیتولوژی وترنری 1

 

4

7

پرازیتولوژی وترنری 2

 

2

8

پرازیتولوژی وترنری 3

 

3

9

پتافیزیولوژی وترنری

 

5

10

پتالوژی وترنری 1

 

6

 

11

پتالوژی وترنری 2

 

3

 

12

حفظ الصحه حیوانی

 

2

 

13

وایرولوژی وترنری 1

 

3

 

 

 

3.2- دیپارتمنت کلینیک

    این دیپارتمنت در سال 1392 در چوکات  پوهنځی   علوم وترنری ایجاد شد. مضامین فارماکولوژی (فارماکولوژی عمومی و سیستم عصبی و فارماکولوژی سیستمیک)، توکسیکولوژی، گاینیکولوژی، جراحی وترنری،  طب داخله وترنری، تشخیص کلینیکی و القاح مصنوعی به منظور تداوی و کمک به حیوانات اهلی توسط استادان این دیپارتمنت تدریس میگردد.

 

 

اعضای دیپارتمنت

شماره

نام

وظیفه

1

پوهنیار محمد جاوید فضلی

آمر دیپارتمنت

2

پوهنیار محمد حکیم نیازمند

عضو

3

پوهیالی محمد احسان صدیقی

عضو

4

پوهنیار عبدالواحد قتالی

عضو

5

پوهیالی عبد الله طهیر

عضو

 

 

اهداف آموزشی

 1. آشنائی با مواد فارماکولوژیک به کار رونده در وترنری، کاربرد مصون و موثر آنها، تاثیرات جانبی زیان آور و اشکال دوائی آنها.
 2. معرفی فارماکوکنیتیک، فارماکودینامیک، فارماکوتراپیوتیک و استفاده از آنها در مراقبت درمانی دوائی.
 3. کسب توانائی های لازم در کاربرد مصون و موثر دوا های تاثیر گذار بر سیستم های مختلف بدن.
 4. کسب توانائی های لازم در کاربرد موثر و مصون و خرد مندانه ای دوا های ضدباکتریائی، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد کرمی و ضد سرطانی.
 5. آشنا ساختن محصلان به اهمیت مایع درمانی در حیوانات، تعین مقدار Dehydration در حیوانات از روی علایم کلینیکی، اینکه مایعات باید به چی سرعتی به حیوانات باید تطبیق شوند، چگونگی پیمایش این مایعات جهت تطبیق به حیوان، روش های تطبیق مایعات به حیوانات، موارد مورد استفاده از مایع درمانی در حیوانات و انواع مایعات پر کاربرد در طب حیوانی
 6. توانائی شناسائی، تنظیم و درمان مسمومیت های مختلف حیوانی.
 7. دانستن چگونگی اندازه گیری دوا و تعین مقدار دوائی جهت استفاده در تداوی امراض سیستمیک و عفونی
 8. آشنائی محصلان با مفهموم بقایائی دوائی و تاثیر آن روی صحت عامه.
 9. دانستن اهمیت مقاومت دوائی در برابر مواد ضد میکروبی و آموختن طرز جلوگیری از آن.
 10. آشنائی محصلان با اساسات علم جراحی، زخمها، آسیب ها، دوخت ها و حالات عمومی و طریقه های جراحی.
 11. آشنائی محصلان با تکنیک های بی هوشی عمومی و موضعی، رادیولوژی و ساحه ای تطبیق آن، جراحی اختصاصی و سیستمیک.
 12. آشنائی محصلان با روش های شاخ بری، خصی سازی، رومیناتومی و سزارین.
 13. آشنائی محصلان با اساسات علم داخله وترنری و اهمیت آن در تشخیص و تداوی موفق امراض حیوانی.
 14. آشنائی محصلان با روشهای تشخیص کلینیکی امراض داخله، توضیح عملی روش های تشخیصی و استعمال وسایل در معاینه کلینیکی حیوانات.
 15. آشنائی محصلان با امراض میتابولیکی، عوارض ناشی از کمبود های مواد غذائی، عوامل فیزیکی و کیمیاوی به شمول زهر ها.
 16. آشنائی محصلان با امراض سیستمیک از قبیل امراض سیستم خون ساز بدن، هاضمه، دوران خون، تنفسی، عصبی، بولی و تناسلی، استخوان و پوست.
 17. آشنائی محصلان با روش های انجام آزمایشات لابراتواری جهت تشخیص بهتر بعضی از امراض.
 18. آشنائی محصلان با روش های کلینیکی جهت تشخیص امراض و آرام ساختن حیوانات (مقید کردن حیوانات).
 19. فراگیری اصول گرفتن تاریخچه بیماری (Anamneses).
 20. آشنائی محصلان با طروق ریکارد حیوان مریض، تصدیق صحی، کارت واکسین و غیره.
 21. آشنائی محصلان با معاینه نمودن علایم حیاتی مانند درجه حرارت، نبض و تنفس و معرفی وسایل که برای این منظور مورد استفاده قرار میگیرد.
 22. آشنائی محصلان با روش های معاینات فیزیکی حیوانات از قبیل لمس نمودن، مشاهده کردن، شنیدن، دقه نموده، بوی کردن و معرفی وسایلی که به این منظور مورد استفاده قرار میگیرد.
 23. آشنائی محصلان با روش تطبیق سوند مری و معرفی نموده مورد استفاده از آن در وترنری.
 24. آشنا ساختن محصلین با روش های تشخیص حامللگی در حیوانات.
 25. آشنا ساختن محصلین جهت تهیه لیست تشخیص تفریقی بین امراض و تهیه نمودن یک پلان درمانی موثر با استفاده از تشخیص دقیق امراض حیوانی.
 26. آشنا ساختن محصلان با روش های مختلف تطبیق دوا ها به حیوانات مختلف.
 27. آشنا ساختن محصلان با سیستم تناسلی حیوانات مذکر و مونث.
 28. آشنا ساختن محصلان با وظایف سیستم تناسلی حیوانات مذکر و مونث، امراض این سیستم ها، طرز معاینه این سیستم ها، طروق تداوی و پیشگیری از این امراض و انجام کار های عملی روی این سیستم ها با محصلین.
 29. آشنا ساختن محصلان به اهمیت القاح مصنوعی در حیوانات، فواید و نواقص آن، سامان و لوازم که در این روش استفاده می­شود، طرز انجام القاح مصنوعی در گاو و کار های عملی بالای حیوانات بصورت زنده و همچنان بالای رحم جدا شده در لابراتوار.

کریکولم درسی دیپارتمنت کلینیک

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

 

1

تریوجنولوژی وترنری 1

تخصصی

2

2

تریوجنولوژی وترنری 2

تخصصی

3

3

تشخیص کلینیکی

تخصصی

2

4

جراحی وترنری 1

تخصصی

2

5

جراحی وترنری 2

تخصصی

5

6

طب داخله وترنری 1

تخصصی

3

7

طب داخله وترنری 2

تخصصی

4

8

فارماکولوژی و توکسیکولوژی وترنری 1

تخصصی

4

9

فارماکولوژی و توکسیکولوژی وترنری 2

تخصصی

4

 

 

4.2- دیپارتمنت حفظ الصحه و تکنالوژی مواد غذائی

    این دیپارتمنت در سال 1393 در چوکات  پوهنځی   علوم وترنری ایجاد شد. این دیپارتمنت وظیفه تدریس مضامین تکنالوژی مواد غذائی، تحلیل و تجزیه مواد غذائی، حفط الصحه مواد غذائی، طب عدلی وترنری، قانون گوشت را به عهده دارد.

اعضای دیپارتمنت

شماره

نام

وظیفه

1

پوهنمل عبدالظاهر متین

آمر دیپارتمنت

2

پوهیالی محمد امان حقمل

عضو

 

 

اهداف آموزشی این دیپارتمنت:

 1. آشنایی شاگردان با روش های تجزیه مواد غذایی و تعیین مقدارمواد مختلف در آنها.
 2. توانمند سازی شاگردان در تشخیص و کشف تقلبات در مواد غذایی مختلف.
 3. آشنایی محصلان با روش های تشخیص خوراکه های سالم از ناسالم دارای منشاء حیوانی.
 4. آماده ساختن شاگردان جهت بررسی و تفتیش نمودن مواد غذایی با منشاء حیوانی.
 5. شناسایی روش های گوناگون تهیه٬ پروسس٬ ذخیره٬ بازاریابی و قیمت مواد خوراکه مختلف با منشاء حیوانی.
 6. معرفی روش های نوین تکنالوژی مواد غذایی٬ اصلاح و انکشاف آنها.
 7. درک موقعیت مسلک وترنری در جامعه.
 8. تدریس قوانین ملی و بین الملی وترنری.
 9. آشنایی با حقوق و وظایف وترنرها.

نوت: تمام دیپارتمنت در چوکات  پوهنځی   علوم وترنری تکمیلی بوده و وظیفه تدریس مضامین تعین شده را دارند.

کریکولم درسی دیپارتمنت حفظ الصحه و تکنالوژی مواد غذائی

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

 

1

تجزیه مواد غذایی

اساسی

4

2

تکنالوژی مواد غذایی

اساسی

3

3

حفظ الصحه مواد غذایی ۱

اساسی

3

4

حفظ الصحه مواد غذایی ۲

اساسی

4

5

طب عدلی وترنری

اساسی

2