الف – دیپارتمنت اداره عامه

معرفی دیپارتمنت:

 دیپارتمنت اداره عامه به عنوان اولین دیپارتمنت فارغ ده پوهنځی اداره وپالیسی عامه به اساس حکم شماره 3905 /2977 مورخ 30/11/1389 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظور گردید.

معرفی رشته:

 این رشته علمی به مطالعه سه شاخه اجرایی، قانون گذاری و قضایی دولت و هم بستگی میان آنها میپردازد.  اداره عامه برآیند عملکرد مجموعه پیچیده ای از ابزارهای سازمانی، تشکیلاتی و نیز مجموعه ای از نیروی انسانی و بازتاب قوانین، مقررات، دستورکارها، روشها و نظام های انجام کار و سرانجام مناسبات و روابط حاکم بر بکارگیری منابع فیزیکی، مالی، انسانی، ابزارها، تدابیر و تمهیداتی است که دولت از راه آن تکالیف و وظایف خود را به صورت اعمال حاکمیت یا اعمال تصدی در جهت تحقق یک سلسله هدف های معین و مشخص انجام میدهد.

فارغان دیپارتمنت:

 هدف از تشکیل رشته اداره عامه آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانهای دولتی و نیز آشنایی محصلان با کاربرد روشهای علمی اداره امور عامه است. فارغان این رشته به عنوان مدیران سازمانهای دولتی ایفای وظیفه می نمایند.

اهداف دیپارتمنت:

 • ارتقای درجه علمی استادان
 • انجام تحقیقات در عرصه اداره عامه
 • جذب کادر علمی جدید
 • تربیه کادر متخصص و متعهد برای سیستم اداری کشور

ب – دیپارتمنت مدیریت انکشاف

         مدیریت انکشاف، شامل طراحی و ایجاد ساختار های فزیکی و سازمانی لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ، تجهیز و تخصیص منابع و بسیج امکانات مالی و انسانی بوده است . در مدیریت انکشاف ساختار های مورد نیاز ، غالبا واحد های زیربناساز نامیده میشدند که متوالی رشد و پیشبرد روند صنعتی شدن ، اداره کارآمد امور اقتصادی کشور، توسعه منابع طبیعی ، بهبود و گسترش نظام های حمل و نقل و ارتباطات و اصلاح نظام آموزشی بودند . بر همین مبنا تشکیل این دیپارتمنت در چوکات فاکولته اداره و پالیسی عامه  به اساس مکتوب نمبر 1182 مورخ 29/7/1394  معاونیت مالی و اداری عینیت یافته است  که متصدی تدریس و تحقیق در حوزه مباحث فوق الذکر میباشد. به اساس جلسه نمبر 1 مورخ 3/8/1394 در یپارتمنت مدیریت انکشاف، پوهیالی مینا هاشمی به عنوان آمر دیپارتمنت و محترمان هر یک پوهیالی جهانی  ، پوهیالی عطایی ، پوهنیار بارکزی  به عنوان عضو دیپارتمنت تعیین گردیدند. این دیپارتمنت یک عضو جدید را به تاریخ 13/6/1395 با مدرک دوکتورا جذب نموده است .

اهداف

 1. سهمگیری فعال در پروسه تولید دانش مدیریتی از طریق مشارکت در تربیه کادر های علمی متخصص و آگاه با مسایل روز افغانستان .
 2. ارتقا سطح دانش استادان از طریق اعزام آنها به منظور سپری نمودن پروگرامها ی کوتاه مدت و بلند مدت ( ماستری و دوکتورا ).
 3. نهادینه ساختن اجرای سیستم کریدت به منظور ایجاد سهولت های آموزش برای استادان و محصلان،  از این طریق ارتقا سطح دانش مسلکی آنها .
 4. معیاری ساختن کریکولم و مفردات درسی مبتنی بر مقتضیات جامعه افغانستان و استندرد های پذیرفته شده جهانی .
 5. همکاری در زمینه گسترش برنامه های کارورزی به منظور کاربردی ساختن علم مدیریت و آشنا ساختن محصلان با چالش های اداری و مدیریتی که فراروی جامعه قرار دارد .

 

برنامه های آینده

 1. بروز ساختن کریکولم و مفردات مطابق به نیاز ها و استندرد ها در اخیر هر سال تحصیلی .
 2. تلاش در جهت تهیه کریکولم و مفردات برای دیپارتمنت و تبدیل آن به دیپارتمنت فارغ ده .
 3. همکاری در جهت ایجاد مرکزتحقیقات مدیریتی با سایر دیپارتمنت ها و رهبری فاکولته .
 4. اعزام اساتیدبه بورس های تحصیلی ( ماستری و دوکتورا) حسب تقسیم اوقات و نیاز دیپارتمنت .
 5. تدویر کنفرانس های علمی ، محلی و ملی و فراهم نمودن زمینه  مشارکت اساتید و محصلان در کنفرانس های علمی درسایر کشورها.

در نتیجه با اجرای برنامه های فوق و دسترسی به اهداف مطروحه انتظار داریم مبتنی بر استراتیژی وزارت محترم تحصیلات عالی و پوهنتون هرات و پوهنځی اداره و پالیسی عامه ، دیپارتمنت مدیریت انکشاف بتواند در یک دوره زمانی پنجساله به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای این نهاد تحصیلی به مرکز تولید علم ، اجرای برنامه های تحقیقاتی  و ارائه خدمات آموزشی معیاری برای محصلان در مقاطع تحصیلی لیسانس تبدیل شود .

نصاب آموزشی یا کریکولم

نصاب درسی پوهنځی اداره و پالیسی عامه برای مقطع لیسانس در هشت سمستر درسی و در چهارچوب چهارسال آموزشی به تعداد 144 کریدت بر اساس لایحۀ کریدت وزارت تحصیلات عالی افغانستان ساخته شده است. محتویات نصاب درسی این پوهنځی به نسبت میان رشته ای بودن رشته اداره و پالیسی  از جانب کمیته متشکل از استادان و متخصصین  علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد  پوهنتون های افغانستان و پوهنتون های بین المللی با درنظر داشت ضروریات بازار کار افغانستان اعم در سکتور دولتی و خصوصی معیارهای اکادمیک بین المللی، خصوصیات کلتوری و اجتماعی افغانستان ترتیب و تنظیم گردید.  بعد از منظوری ریاست انسجام امور اکادمیک در پوهنتون هرات  تطبیق گردید. مضامین درسی این پوهنځی به نسبت میان رشته ای بودن دانش اداره و پالیسی عامه با در نظرداشت اصول اساسی مندرج لایحه کردیت وزارت تحصیلات عالی،  به دیپارتمنت های زیر تقسیم گردیده است:

 

الف - دیپارتمنت اداره عامه: این دیپارتمنت مضامین زیر را تحت پوشش قرار می دهد:

مضامین تحت پوشش دیپارتمنت اداره عامه

شماره

مضمون

تعداد کردیت

نوعیت مضمون

ملاحظات

 1.  

اداره حکومت های محلی

 1.  

تخصصی

 

 1.  

دولت الکترونیک

 1.  

اختیاری

 

 1.  

اصلاحات در اداره عامه

 1.  

اختیاری

 

 1.  
 •  
 1.  

کار عملی

 

 1.  
 •  
 1.  

کار عملی

 

 1.  

اداره عامه 1

 1.  

تخصصی

 

 1.  

اداره عامه 2

 1.  

تخصصی

 

 1.  

اداره عامه 3

 1.  

تخصصی

 

 1.  

اداره عامه 4

 1.  

تخصصی

 

 

ب - دیپارتمنت مدیریت عامه: این دیپارتمنت مضامین زیر را تحت پوشش قرار می دهد:

مضامین تحت پوشش دیپارتمنت مدیریت عامه

شماره

مضمون

تعداد کردیت

نوعیت مضمون

ملاحظات

 1.  
 •  
 1.  

تخصصی

 

 1.  

اداره مالی دولت

 1.  

تخصصی

 

 1.  

مدیریت منابع انسانی

 1.  

تخصصی

 

 1.  

مدیریت پروژه

 1.  

تخصصی

 

 1.  

مدیریت تحول

 1.  

تخصصی

 

 1.  

مدیریت بحر ان

 1.  

تخصصی

 

 1.  

مدیریت توسعه

 1.  

اساسی

 

 1.  

مدیریت رفتار سازمانی

 1.  

تخصصی

 

 1.  

مدیریت ارتباطات

 1.  

تخصصی

 

 1.  

مدیریت تدارکات عامه

 1.  

اختیاری

 

 1.  

مدیریت استراتیژیک

 1.  

تخصصی

 

 1.  

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 1.  

اساسی

 

 1.  
 •  
 1.  

تخصصی

 

 1.  

مبانی روانشاسی

 1.  

اختیاری

 

 1.  

محاسبه دولتی

 1.  

تخصصی

 

 1.  

مبانی علم اقتصاد

 1.  

اساسی

 

 1.  

اقتصاد عامه

 1.  

اساسی

 

 1.  
 •  
 1.  

اساسی

 

 1.  

انترنشیپ یا کارآموزی

 1.  

کار عملی

 

 1.  
 •  
 1.  

کار عملی

 

 1.  

پلان گذاری شهر ی

 1.  

تخصصی

 

 

ج - دیپارتمنت پالیسی عامه: این دیپارتمنت مضامین زیر را تحت پوشش قرار می دهد:

مضامین تحت پوشش دیپارتمنت پالیسی عامه

شماره

مضمون

تعداد کردیت

نوعیت مضمون

ملاحظات

 1.  

مبادی حقوق

 1.  

اساسی

 

 1.  

حقوق اساسی عمومی

 1.  

اساسی

 

 1.  

حقوق اداری

 1.  

اساسی

 

 1.  

مبانی جامعه شناسی

 1.  

اساسی

 

 1.  

انترنشیپ یا کارآموزی

 1.  

کار عملی

 

 1.  
 •  
 1.  

کار عملی

 

 1.  

مبانی علم سیاست

 1.  

اساسی

 

 1.  

پالیسی عامه 1

 1.  

تخصصی

 

 1.  

پالیسی عامه 2

 1.  

تخصصی

 

 1.  

مدیریت پالیسی های محیط زیست

 1.  

اساسی

 

 1.  

سازمان هاو موسسات بین الملل

 1.  

اساسی

 

 

د – مضامین عمومی یا پوهنتون شمول: همچنان لازم به ذکر است که در ساختار نصاب آموزشی پوهنځی اداره و پالیسی عامه، مضامین زیر به صورت عمومی و یا پوهنتون شمول تدریس می شود که در پیشبرد و تدریس این مضامین دیپارتمنت های مختلف همکاری دارند.

 

مضامین عمومی و یا پوهنتون شمول

شماره

مضمون

تعداد کردیت

نوعیت مضمون

ملاحظات

 1.  

ثقافت اسلامی 1 (جهان بینی اسلامی)

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

ثقافت اسلامی 2 (فلسفه عبادات)

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

ثقافت اسلامی 3 (نظام اخلاقی اسلام)

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

ثقافت اسلامی 4 (نظام سیاسی اسلام)

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

ثقافت اسلامی 5 (نظام اجتماعی اسلام)

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

ثقافت اسلامی 6 (نظام اقتصادی اسلام)

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

ثقافت اسلامی 7 (قرآن شناسی و پیشرفت های علمی معاصر)

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

ثقافت اسلامی 8 (تاریخ تشریع اسلامی)

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

اساسات کامپیوتر 1

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

اساسات کامپیوتر 2

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

زبان انگلیسی 1

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

زبان انگلیسی 2

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

زبان انگلیسی 3

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

تاریخ معاصر افغانستان

 1.  

پوهنتون شمول

 

 1.  

روش تحقیق

 1.  

تخصصی

 

 

اصول نگارش آکادمیک

 1.  

اختیاری

 

 

 

ساختار تشکیلاتی پوهنځی اداره و پالیسی عامه