پوهنحی ساینس دارای چهاردیپارتمنت میباشد.

1)دیپارتمنت کیمیا

2)دیپارتمنت بیولوژی

3) دیپارتمنت ریاضی 

4)دیپارتمنت فزیک

 که دراین چهار دیپارتمنت جمعا 28 نفراستاد مصروف فعالیت های علمی هستند که 8 نفراستاد دردیپارتمنت کیمیا ،5 نفراستاد در دیپارتمنت ریاضی، 8 نفر در دیپارتمنت فزیک و 6 نفر در دیپارتمنت بیولوژی مصروف تدریس است، که فعلا استادان بسویه لیسانس و ماستر و رتبه های علمی پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهنوال و پوهندوی شامل خدمت اند.