خلص سوانح رئیس پوهنځی

نام ، تخلص ورتبه علمی:  پوهنوال دکتور محمد ناصر نبی زاده

نام پدر: حاجی غلام نبی

سال و محل تولد: 1339، کابل

درجه و محل تحصیل: ماستر طب، انستیوت دولتی طب کابل

رشته تحصیل: طب معالجوی

آثار علمی:

الف – رساله ها وکتاب :

1 – کتاب تالیفی امراض کلنیکی چشم

2 – آب مروارید اطفال علمی – تحقیقی

3 – برسی وقوعات گلوکوم زاویه باز اولیه

ب – مقالات علمی و اکادمیک چاپ شده:

1 – برسی انواع نزدیک بینی به اساس شدت وفکتورهای مرتبط -  مجله اندیشه

2 – برسی نتایج عملیات اگزایمیزلیزردرمریضان میوپ ومیوپیک استاگماتیزم - مجله اندیشه

3 – معرفی مریض به ریتینوبلاستومای پیشرفته - مجله اندیشه

4 – تاثیرتزریق داخل زجاجیه اوستین به داخل چشم - مجله اندیشه

5 – ارزیابی انسداد ولادی مجرای اشکی - مجله اندیشه

6 – مقایسه تاثیرات دیکلوفینک با استروید های موضعی درکنترول التهاب بعد از عملیات جراحی کترکت - مجله غالب

7 – روش های رایج تداوی اذیمای ماکولای دیابتی (مروری) - مجله اندیشه

8 – وقوع یک مورد آب مروارید با کترکت دراثربرخورد سوسک با قرنیه چشم - مجله اندیشه

9 – ارزیابی تراخم درشهروچهارولسوالی هرات - مجله غالب

10–تقسیم نسبی وتظاهرات انواع فلج اعصاب چشم ناشی ازدیابت - مجله اندیشه

آثار علمی:

Health-related Behaviours of International Students at a Language School in Ankara. Euopean Journal of Publıc Health Volume 25 Supplement 3.2015.

 

Evaluation of air quality and tuberculosis in Turkey be geographical information system. Euopean Journal Of Publıc Health Volume 26 Supplement 1.2016.

 

Evaluation of maternal mortality in Afghanistan and neighboring countries. European Journal of Public Health, Vol. 26, Supplement 1, 2016.

 

Evaluation of maternal mortality in Afghanistan and neighboring countries Turkish journal of Public Health.

 

Evaluation of health literacy (HL) and quality of life (QoL) in hemodialysis patients: is it different in diabetic patients ? 55 th ERA-EDTA congress,Copenhagen, Danmark: May 24-27th 2018.

 

Comparsion of prostate volume by ultrasongraphic measurement versus its real volume during prostatectomy operation: Herat University Scientific Research Journal of Natural Sciencies, 17th Year, First Vol, Spring 2018.

آمرین دیپارتمنت ها:
1 – آمر دیپارتمنت صحت عامه:

نام ، تخلص و رتبه علمی: پوهنمل دکتو رعبدالسبحان صدیقی

نام پدر: حاجی محمد صدیق

سال و محل تولد: 1342، هرات

درجه تحصیل: ماستر طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

2- آمر دیپارتمنت جراحی:

نام ، تخلص و رتبه علمی:  پوهندوی دکتور محمد جاوید جواد

نام پدر: عبدالله

سال و محل تولد: 1969 هرات

درجه تحصیل: ماستر طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

3- آمر دیپارتمنت اطفال:

نام ، تخلص و رتبه علمی: پوهنوال دکتور جان آقا غفوری

نام پدر: عبدالغفور

درجه تحصیل: ماستر طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

4 -  آمر دیپارتمنت داخله:

نام ،تخلص و رتبه علمی:  پوهنمل دکتور عبدالمومن واثق

نام پدر: عبدالرحیم

درجه تحصیل: ماستر طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

6 -  آمر دیپارتمنت هستوپتالوژی

نام ، تخلص و رتبه علمی:  پوهاند دکتور زهرا فروغ

نام پدر: عبدالسلام

درجه تحصیل: ماسترطب

رشته تحصیل: طب معالجوی

7 -  آمر دیپارتمنت پاراکلینیک:

نام ، تخلص و رتبه علمی:  پوهنیار دکتور عبدالنصیر همنوا

نام پدر: عبدالروف

سال ومحل تولد:

درجه تحصیل: لیسانس طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

مسئولین اداری:

1 – مدیر تدریسی:

نام و تخلص: یلدا قادری

نام پدر: نصیراحمد

محل تولد: هرات

درجه تحصیل: لیسانس اقتصاد

رشته تحصیل:  اقتصاد

     2-  مدیر اجرائیه:

      نام وتخلص: یلدا غوثیار

      نام پدر: غلام حبیب

      محل تولد: هرات

      درجه تحصیل: لیسانس ادبیات

      رشته تحصیل: ادبیات وعلوم بشری

توأمیت ها:

پوهنحئی طب با شفاخانه قول اردوی 207 ظفر و صحت عامه توامیت دارد.