نام ، تخلص ورتبه علمی:  پوهنوال دکتور خلیل احمد آذر

نام پدر: نوراحمد

سال و محل تولد: 1342، هرات

درجه و محل تحصیل: ماستر طب، انستیوت دولتی طب کابل

رشته تحصیل: طب معالجوی

آثار علمی:

الف رساله ها وکتاب ها: سیمیولوژی داخله، کتاب امراض قلبی وعایی، کتاب آفات دسامی قلب، کتاب اخلاق طبابت

ب مقالات علمی و اکادمیک چاپ شده:

1 ارزیابی درد صدری و تپش قلب

2 مطالعه اپیدیمولوژیک و سببی واقعات فیبریلشن اذینی در شفاخانه حوزوی هرات

3 اپیدیمولوژی و فکتورهای خطر در اختلالات قلبی وعایی دیابت نوع 2

4 بررسی واقعات افسرده گی در مریضان مبتلا به سندرم حاد کرونر

5 بررسی ازیاد وزن در سندرم متالوبیک و رابطه آن با عوامل خطر ساز قلبی وعایی

6 بررسی شیوع واقعات فرط فشار خون در شهر هرات

7 نحوه نگارش مقاله های علمی تحقیقی

8 اپیدیمیولوژی آفات اسکمیک قلبی در شهر هرات

9 مطالعه وقوعات احتشاء حاد قلب

10 – احتشاء حاد میوکارد با موجهء Q و بدون موجهء Q

11- نقش عوامل روحی روانی برسکته های قلبی

12 – ارزیابی چکیده در مقاله های علمی تحقیقی

13 – آیین نگارش

14 – عوامل موثر هایپرتروفی بطین چپ در مریضان مبتلا به فرط فشار خون

سفرهای علمی:

دیپلوم DTM&H از انگلستان

فیلوشیپ پادوا ایتالیا

فیلوشیپ گونتگن  آلمان

فیلوشیپ مونت پلیه فرانسه

IVP  اضلاع متحده امریکا در مورد اداره پوهنتون University Administration

خلص سوانح معاون پوهنحی، آمرین دیپارتمنت ها و مسئولین اداری

معاون پوهنحی

نام ، تخلص و رتبه علمی:  پوهنمل دکتور محمد انور انور

نام پدر: محمد اکبر

سال ومحل تولد: 1333، هرات

درجه و محل تحصیل: ماستر طب، پوهنحی طب پوهنتون کابل

رشته تحصیل: طب معالجوی

آثار علمی:

الف-  رساله و کتاب ها : اثر علمی تحقیقی اساب فرط فشار خون

ب- مقالات علمی و اکادمیک چاپ شده:

1 – اساب عدم کفایه قلب

2 – اساب عدم کفایه مزمن کلیه

آمرین دیپارتمنت ها:

1 آمر دیپارتمنت صحت عامه:

 نام ، تخلص و رتبه علمی: پوهنمل دکتو رعبدالسبحان صدیقی

نام پدر: حاجی محمد صدیق

سال و محل تولد: 1342، هرات

درجه تحصیل: ماستر طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

2 - آمر دیپارتمنت جراحی:

نام ، تخلص و رتبه علمی:  پوهندوی دکتور محمد ناصر نبی زاده

نام پدر: غلام نبی

سال و محل تولد: 1339 کابل

درجه تحصیل: ماستر طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

3- آمر دیپارتمنت اطفال:

نام ، تخلص و رتبه علمی: پوهنوال دکتور جان آقا غفوری

نام پدر: عبدالغفور

درجه تحصیل: ماستر طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

 

 

4 -  آمر دیپارتمنت داخله:

نام ،تخلص و رتبه علمی:  پوهنیار دکتور محمد عمر صمیم

نام پدر: نوراحمد

درجه تحصیل: ماستر طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

5 -  آمر دیپارتمنت اناتومی:

نام ،تخلص و رتبه علمی:  پوهنمل دکتور سید عارف صالحی

نام پدر: میر غلام احمد

درجه تحصیل: لیسانس طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

6 -  آمر دیپارتمنت هستوپتالوژی

نام ، تخلص و رتبه علمی:  پوهنمل دکتور هارون فیروز

نام پدر: غلام سرور

درجه تحصیل: لیسانس طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

7 -  آمر دیپارتمنت پاراکلینیک:

نام ، تخلص و رتبه علمی:  پوهنیار دکتور سید عبدالغفور سعیدی

نام پدر: عبدالخالق

سال ومحل تولد: 1358، هرات

درجه تحصیل: لیسانس طب

رشته تحصیل: طب معالجوی

مسئولین اداری:

1 -  مدیر اجرائیه:

نام وتخلص: یلدا غوثیار

نام پدر: غلام حبیب

سال و محل تولد: 1370، هرات

درجه تحصیل: لیسانس ادبیات

رشته تحصیل: ادبیات وعلوم بشری

توامیت ها:

پوهنحی طب با شفاخانه قول اردوی 207 ظفر و صحت عامه توامیت دارد.