خلص سوانح رئیس پوهنځی

پوهنمل سید یحیی حزین

متولد سال 1340 هرات

ماستر زبان وادبیات

مقاله های علمی

  1. انسان وآزادی از دیدگاه مولانا( چاپ شده در فصلنامۀ انجمن سالمندان افغان در کلفورنیای آمریکا)
  2. ارزش پژوهش لهجه درتوانمند ساختن زبان
  3. تأثیر وتأثر در شعر آصفی هروی
  4. بیژن و منیژه از نخستینه های فردوسی
  5. شیوۀ گویش هراتی در حوزۀ غوریان
  6. تدریس ادبیات کودکان، امری مهم وحیاتی
  7. مقدمه یی بر نظریۀ ادبی
  8. نگاه مقایسوی بر سه رسالۀ ابن سینا​

سفرهای علمی

1- شرکت درکنفرانس بین المللی رسانه های اتحادیۀ اروپا منعقدۀ برلین(سال 2006)
2- شرکت درکنفرانس بین المللی امارک 9 منعقدۀ شهر عمان کشور اردن عربی
3- شرکت درسفر کاری اعضای شورای علمی پوهنتون  هرات به دعوت پوهنتون  شاهد جمهوری اسلامی ایران( سال 1386)
4- شرکت دربرنامه انترنشنل ویزیتورز وزارت خارجۀ امریکا درشهرهای واشنگتن، نیویارک، اکلاهاما و جورجیا(سال 2009)
5- شرکت در دورۀ آموزشی ژورنالیزم نوین برای افغانستان در اکادمی دوبی(سال2012)
6- سپری نمودن دورۀ آموزشی یازده هفته یی استادان ژورنالیزم افغانستان در پوهنتون سن حوزۀ ایالات متحدۀ آمریکا سال2012
7- شرکت در دومین همایش بین المللی شرق شناسی ومطالعات ایرانی یادمان بیدل دهلوی در پوهنتون علیگر کشور هند(1395)
8- شرکت در اولین همایش بین المللی مولانا عبدالرحمن جامی در پوهنتون آزاد اسلامی تربت جام( ایران) 1395

شمارۀ تلفن ریاست پوهنځی    0093402256769

شمارۀ مبایل رئیس پوهنځی     0093700419420

     hazin_2005@yahoo.com