خلص سوانح رئیس پوهنځی ژورنالیزم

پوهنمل سهيلا عرفاني رئیس پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی

متولد ١٣٦١ هرات

ماستر علوم سياسي و ليسانس ژورناليزم پوهنتون هرات

مقالات علمي:  نقش فرهنگي رسانه هاي افغانستان روي زنان و خانواده ها

ديپلماسي رسانه اي در سياست خارجي افغانستان پس از طالبان

فعاليت حزب التحرير در افغانستان

نقش مديريت در اقتصاد رسانه

روابط عمومي و حكومتداري خوب

فساد اداري در افغانستان

رساله ها:  مباني و انواع گويندگي در رسانه هاي افغانستان

نقش مديريت در اقتصاد رسانه

نقش روابط عمومي دولتي بر حكومتداري خوب در افغانستان

ديپلماسي رسانه اي در سياست خارجي افغانستان پس از طالبان

سفرهاي علمي: ٢٠٠٨ سفر ايران و شركت در سمينار بين المللي زنان مسلمان انديشمند

٢٠٠٩ سفر به امريكا و شركت در سمينار آموزش ژورناليزم

٢٠١١ سفر به ايتاليا

٢٠١٢ سفر به دوبي

٢٠١٣ سفر به هند

٢٠١٤ سفر به تركيه و اشتراك در سمينارهاي آموزش ژورناليزم و روابط عمومي

شماره تلفن: 009340258324

شماره مبایل: 0093799275452

ایمیل: jmc@hu.edu.af