خلص سوانح رئیس پوهنحی انجینیری

پوهنمل نور سعید جامی رئیس پوهنحی انجینری در سال 1361 در شهر هرات تولد گردیده است. وی تعلمیات ابتدایی خود را در دیار هجرت در کشور ایران سپردی نموده است. سپس بعد از رجعت به کشور، دوره لیسه را در مکتب الکوزایی غوریان به پایه اکمال رسانید.

ایشان در سال 1379 از طریق کانکور سراسری به پوهنحی انجینری پوهنتون هرات رهیاب گردید. در ادامه پس از ختم موفقانه دوره لیسانس در این پوهنحی، در سال 1382 فارغ گردیدند.

موصوف در سال 1385 بطور رسمی شامل کدر علمی پوهنحی انجینیری گردید. هر چند از مدتی قبل بصورت افتخاری با این پوهنحی همکاری داشته است.

در سال 1386 وی شامل بورسیه های دولت امریکا شده و برای تحصیل در مقطع ماستری در رشته انجینیر استرکچر، عازم این کشور گردید. نامبرده در سال 1388 پس از ختم موفقانه دوره ماستری به کشور باز گشته و تا اکنون در چوکات پوهنحی انجینیری مشغول ایفای وظیفه است.

 

مقالات علمی

مقالات علمی رئیس پوهنحی انجینیری بطور خلاصه قرار ذیل می باشند.

 1. Special Concrete Mix Design for Herat, Using Herat Local Materials. 2012
 2. Cost and Strength Analysis of Light weight Concrete in Herat Building Construction. 2013
 3. Effect of Marble stone power (Chisht-e-sharif Marble stone) on Mix of Concrete. 2015
 4. Economical effectiveness of structural joints in the foundation slab of High-Rise building with complex shape.2016

رساله ها:

 1. Structural Analysis Methods. 2006
 2. Section Modeling and Analysis, Using OpenSees. (Master’s Thesis) 2009.
 3. Design and Construction's Errors of Concrete Building in Herat City. (Pohanmali) 2015.

 

سفرها:

 • 2005, سفر به ایران جهت اشتراک در کنفرانس ملی سازه.
 • 2006, سفر به سلواکیا به منظوراشتراک در برنامه آموزشی 3 ماهه در مورد بررسی و ترتیب لکچر نوت ها برای روش تدریس مضمون استرکچر.
 • 2007. سفر به آمریکا به منظور پیشبرد دوره ی ماستری
 • 2014, سفر به هند به منظوراشتراک در کنفرانس علمی
 • 2015, سفر به ایتالیا به منظورنشست با هیئت سنگ مرر ایتالیا و ایجاد توأمیت در قسمت تأسیس لابراتوار سنگ مرمر در پوهنتون هرات.
 • 2016, سفر به آمریکا جهت بازدید از پوهنتون کنیتیکت ایالات متحده و ایجاد توأمیت با این پوهنتون به منظور برنامه های دکتورا.