خلص سوانح رییس پوهنځی تعلیم و تربیه

پوهاند عبدالله "زلال" سرپرست پوهنځی تعلیم و تربیه

 متولد 1335 هرات

لیسانس زبان و ادبیات

مقالات علمی

 1. پرونده ها در شعر منوچهر ی دامغانی در مجله اندیشه هرات
 2. نگاهی به زندگی نامه ی ناصر خسرو و قبادیانی در مجله اندیشه هرات
 3. نگرش بر عملیه تدریس و نقش آموزگار در آن در مجلهاندیشه هرات
 4. نقش جامی در تصوف و نقشبندیه در مجله اندیشه هرات
 5. وظایف تدریس آموزان که آموزگاران آینده کشورند در مجله اندیشه هرات
 6. دمی با عایشه درانی و دیوان او در مجله اندیشه هرات
 7. امتحانات از نظر شاگردان در مجله اندیشه هرات
 8. نقطه نظراتی چند در مورد تصوف و عرفان در مجله اندیشه هرات
 9. ارزشهای دینی و اجتماعی در شاهنامه فردوسی در مجله اندیشه هرات
 10. طنز و طنز نویسی در ادبیات دری در مجله اندیشه هرات
 11. بحثی پیرامون عشق در ادبیات دری و داستان عاشقانه یوسف و ذلیخا به روایت جامی در مجله اندیشه هرات

سفرهای خارجی

سفر خارجی رسمی ندارد.

مبایلها: 0707250093

p.abdzalal@gmail.com