معرفی مختصر علمی و اکادمیک (سرپرست  پوهنځی  اقتصاد)

نام: محمد ناصرMohammad Naser

نام پدر: محمد حسینMohammad Hossain

نام خانوادگی: Moain

سال و محل تولد:1346 هجری شمسی1968 میلادی (هرات، افغانستان)Herat, Afghanistan

درجه و محل تحصیل: ماستری.آلمان. Master ,Germany

رشته تحصیلی: انکشاف پالیسیEconomics

آثار علمی

الف- رساله ها و کتابها

 1. فروش در تصدی های صتعنی (مونوگراف دوره لیسانس.
 2. پلان گذاری مفاد در تصدی های صنعتی .زیر نظر پوهاند کتور محمد اشرف یادگاری(رساله ترفیع به ربته علمی پوهنیار)
 3. سنجش مصارف.قسمت دوم از کتاب حسابداری مالی و مدیریتی (ترجمه)نویسنده:ٔروفیسول دکتور هانس دریگل؛ استاد کرسی کنترولینگ دانشگاه رور بوخوم (۲۰۰۵)
 4. بررسی انتقادی از نظام نرخ تبادله در افغانستان . تیزس ماستری . دانشگاه بوخوم آلمان . ۲۰۱۰
 5. بررسی نقش بانک مرکزی افغانستان در ثبات سطح قیمت ها در افغانستان (رساله ترفیع به رتبه علمی پوهندوی .۱۳۹۵

 

Publications:

 1. Selling in an Industrial Organization as monograph 1375 Solar Hijri year /1996
 2. Profit Planning in an Industrial Organization/ to promote to Pohanyar scientific position in university/2006.
 3. Translation of Cost accounting / the second module of Financial and management accounting. Published by prof Dr Hans Drigl head of controlling chair at Ruhr University Bochum Germany2005.
 4. Exchange rate in Afghanistan “a critical evaluation” as master thesis, 2010 at Ruhr University Bochum Germany.

Articles

 1. Afghanistan in Legatum Prosperity Index (2016); Herat University Andisha Scientific Magazine.
 2. Positive and normative and the role of self-judgments in economics

ب- مقالات علمی و اکادمیک چاپ شده و کنفرانس ها:

 1. Principles of government budget 1381 Andishah Herat University Scientific Magazine.
 2. Afghanistan in Legatum Prosperity Index (2016); Herat University Andisha Scientific Magazine
 3. Positive and normative and the role of self-judgments in economic
 4. An overview to exchange rate in Afghanistan (conference held in economics faculty of Herat university)