خلص سوانح رئیس پوهنځی هنرهای زیبا

      پوهنمل محمد توفیق رحمانی فرزند عبدالرحمن در سال 1352 خورشیدی در هرات پا به عرصه وجود گذاشت. وی لیسانس پوهنتون هرات و ماستر هنرهای تجسمی پوهنتون کابل می باشد.

فعالیت های هنری

 • سال 1368 شرکت در نمایشگاه جمعی شاگردان استاد مشعل با 7 اثر
 • سال 1368 فعالیت در تزئین کاری خانه هرات ( سالن ولایت)
 • سال 1369 آغاز کار گچبریهای محراب نماز خانه زمستانی مسجد جامع بزرگ هرات
 • سال 1373 شرکت در نمایشگاه جمعی « فتح» فاکولته هنرهای پوهنتون هرات
 • سال 1379 شرکت در نمایشگاه جمعی « مشعل » در فاکولته هنرها در دوره طالبان 16 اثر
 • سال 1381 راه اندازی و شرکت در نمایشگاه جمعی «کهندیار» در فاکولته هنرها با 32 اثر مینیاتور و نقاشی.
 • سال 1381 ابتکار تاسیس دیپارتمنت مینیاتور فاکولته هنرهای پوهنتون هرات
 • سال 1381 گرداننده گی و کار عملی در ترمیمات تزئین کاریهای خانه هرات
 • سال 1382 گردانندگی و کار عملی در نقاشیهای موزیم نظامی ( منظر جهاد)
 • سال 1383شرکت در دوسالانه بین المللی استانبول در ترکیه به عنوان سخنران به دعوت« رامین جاوید»
 • سال 1383 شرکت در نمایشگاه جمعی « نور و رنگ » در فاکولته هنرها
 • سال 1384 تدویر نمایشگاه جمعی و مشترک گلکارزاده از کشور ایران و استادان محصلان فاکولته هنرهای هرات با 4 اثر
 • سال 1385 ابتکار راه اندازی و شرکت در اولین نمایشگاه دوسالانه مینیاتور فاکولته هنرهای پوهنتون هرات با 4 اثر
 • سال 1387 راه اندازی و شرکت در دومین دوسالانه مینیاتور فاکولته هنرهای پوهنتون هرات با 2 اثر
 • سال 1387 تحریر رساله پوهنیاری تحت عنوان « بررسی روشهای کاربرد رنگ و روغن در نقاشی»
 • همکار در تدویر سومین دوسالانه مینیاتور فاکولته هنرها
 • سال 1391 ابتکار تاسیس دیپارتمنت گرافیک در پوهنځی هنرهای هرات
 • سال 1392-1393 تحریر هفت مقالهء علمی تحقیقی
 • ارائه هفت کنفرانس علمی در دوره ماستری
 • سال 1393 اخذ سند ماستری
 • تحریر تیزیس تحقیقی ماستری تحت عنوان نگاهی به ده اثر کمال الدین بهزاد( بررسی، تجزیه و تحلیل)
 • سال 1394 شرکت در پنجمین نمایشگاه دوسالانه مینیاتور هرات با 2 اثر
 • شرکت در سومین نمایشگاه دوسالانه نقاشی هرات با 3 اثر
 • سال 1395 تحریر مقاله تحقیقی « لزوم حفظ میراث فرهنگی از نظر زیبایی شناسی»
 • سال 1395 اشتراک در اولین نمایشگاه دو سالانه نقاشی آبرنگ هرات با 11 اثر

 

سفرهای علمی

1- کشور سلوانیا 1389 ورکشاپ دوازده روزه در رابطه به چاپ های دستی.

2- شرکت در دوسالانه بین المللی استانبول به عنوان سخنران.

3- دیدار از دوسالانه بین المللی برلین و دوکومنتای کسل کشور آلمان.