رئیس پوهنحی زراعت

محمد یوسف جامی متولد سال 1351 هرات

ماستر رشته مهندسی کشاورزی از دانشگاه شاهد تهران. جمهوری اسلامی ایران

آثار علمی:

الف: رساله ها و کتابها

  • خصوصیات اگرانومیکی نبات جودر و کشت آن در هرات
  • مقایسه 13 واریتی بادنجان رومی از لحاظ حاصل دهی در شرایط اقلیمی ولسوالی گذره ولایت هرات
  • اثر زمان آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد توده های زیره سبز در شرایط آب و هوایی ولایت هرات
  • بررسی اثر آبیاری بر صفات کیفی سه واریتی محلی زیره سبز در شرایط اقلیمی ولایت هرات

ب: مقالات

بذر را بهتر بشناسیم

علل گرم شدن کره زمین

بررسی اثر زمان آبیاری بر عملکرد توده های زیره سبز در شرایط آب و هوایی ولایت هرات

تاثیر کود نایتروجن و تاریخ کشت بر عملکرد نبات شوید

تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد ورایتی های مختلف آفتابگردان در ولایت هرات

 

سفرهای علمی

2005  سفر به ایتالیا به منظور اشتراک به کورس احیا جنگلات

 2006 سفر به ایتالیا به منظور شرکت در میتینگ جهانی زمین به عنوان مادر

 

2007 سفر به سوریه به منظور شرکت در برنامه ظرفیت سازی محققین افغان برای تحلیل زندگی و معیش پایدار

 

2015 سفر به آمریکا به منظور برنامه بازدید بین المللی در سطح رهبری (خدمات توسعه زراعتی در افغانستان)

2016 سفر به آمریکا و اشتراک در برنامه بازدید کوتاه مدت در سطح فاکولته ها بین پوهنتون پوردو آمریکا و پوهنحی زراعت پوهنتون هرات