خلص سوانح علمی رئیس پوهنځی علوم وترنری شعیب احمد شاخص فرزند عبدالحمید حمیدی در سال 1360 در یک فامیل علم دوست و متدین متولد شده که دوره ابتدائی را در مکتب شهید کامیاب در جمهوری اسلامی ایران به درجه اعلی اکمال نموده و در سال 1379 از صنف دوازدهم لیسه انقلاب اسلامی بدرجه متوسط فارغ شده است. ایشان در سال 1381 بعد از سپری نمودن دوره معاون فارمسی در انستیتوت متوسط طبی هرات از طریق امتحان کانکور سراسری وارد تحصیلات عالی یعنی پوهنتون هرات شده و در سال 1385 از رشته وترنری پوهنځی زراعت آن پوهنتون به سویه لیسانس فارغ و در همان پوهنځی به صفت استاد مقرر شده اند. بعداَ در سال 1387 چانس تحصیل در کشور هندوستان در مقطع ماستری را در رشته مایکروبیولوژی حاصل نموده و در سال 1389 از پوهنتون KVAFSU ایالت کارناتاکا آن کشور به درجه ماستر از رشته مایکروبیولوژی فارغ شده اند. بعد از ختم دوره ماستری و بازگشت به وطن در پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هرات به حیث استاد و رئیس این نهاد علمی تا اکنون ایفای وظیفه می نمایم.