پوهندوی عنایت الله صدیقیار رئیس پوهنځی شرعیات و علوم اسلامی

خلص سوانح رئیس پوهنځی شرعیات و علوم اسلامی

متولد ١٣۵۴ شهر هرات

ماستر شرع و قانون پوهنتون کابل

مقالات علمي

از آثار منتشر شده ایشان:

  1. وصیت واجبه از دیدگاه فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
  2. زرع مو در روشنایی شریعت اسلام
  3. جایگاه استصحاب در فقه و قانون
  4. وصل کردن در شریعت اسلام

رساله ها

  1. مصلحت و جایگاه آن در شریعت اسلام
  2. کتاب شرح و تحقیق منظومۀ سراجی الفرائض در پرتو فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
  3. استحسان و نقش آن در تطور فقه اسلامی
  4. عوامل و اسباب تفریق بین زوجین در فقه وقانون
  5. لفظ عام و تطبیقات آن در فقه و قانون
  6. حقوق میراث از دیدگاه فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان

سفرهاي علمي

شماره تلفن: 0093402۲۲۳۵۸۵

شماره مبایل: 00937۰۰۴۴۹۰۵۰

ایمیل: theology@hu.edu.af