خلص سوانح سرپرست پوهنحئی اداره و پالیسی عامه

پوهیالی عبدالولی جمشیدی سرپرست پوهنحئی اداره و پالیسی عامه

سال تولد: 1983

محل تولد: ولایت هرات

سویه تحصیلی: ماستر اداره عامه  از کشور ترکیه و لیسانس اقتصاد از پوهنتون هرات

فارغ مؤسسه انکشاف رهبری ILD

مقالات علمی:

بررسی نقش انجوهای بین المللی بر حکومت داری خوب در ولایت هرات 2017

فرصتها و چالشهای حکومت داری محلی در ولایت هرات 2015

پلان انکشافی ولایتی ولایت هرات در قالب دو کتاب سال های 2011 تا 2014

پروفایل ولایت هرات بر اساس سکتور ها 2011

ترتیب رهنمای تشکیل ولسوالی ها و هفته حساب دهی ارتقا ظرفیت و گروپ کاری حکومت داری ولایت هرات  2014

سالنامه ولایتی هرات در قالب دو کتاب 2010 و 2011

پلان سه ساله انکشاف ولایتی سال های 2014-2015 و 2016

عضو تیم پلان استراتیژیک پوهنتون هرات 2017

سفر های علمی:

هندوستان سال 2015 ، شرکت در ورکشاپ تقویت مهارتهای تدریس اکادمیک

جرمنی سال 2016، شرکت در برنامه انکشاف کاریکولم

ایتالیا سال 2011، شرکت در برنامه درسی پیرامون اساسات مدیریت دولتی

ترکیه سال 2009، شرکت در برنامه تطبیق و ارزیابی مدیریت پروژه در سکتور های مختلف

ترکیه سالهای 2015 تا 2017،  برنامه ماستری در رشته اداره عامه

سابقه کاری:

مدیر عمومی تنظیم فعالیتهای انکشافی در ریاست اقتصاد 2008 تا 2011

مشاور حکومت داری و انکشاف امور ولایتی مقام ولایت هرات 2011 تا 2014

استاد پوهنحئی اداره و پالیسی عامه از 2014 تا اکنون

معرفی کوتاه دیپارتمنت ها  و کریکولم درسی

در ساختار تشکیلات پوهنځی اداره و پالیسی عامه، اصولاٌ دو دیپارتمنت اداره عامه و مدیریت انکشاف وجود دارد که به ترتیب به عنوان دیپارتمنت فارغ ده و غیر فارغ ده، منظوری وزارت تحصیلات عالی را کسب نموده اند. از جانبی دیگر دیپارتمنت پالیسی عامه قرار است به عنوان دیپارتمنت غیرفارغ ده از جانب وزارت تحصیلات عالی کشور، منظوری خویش را کسب نماید که کار روی طی نمودن اسناد منظوری آن، جریان دارد. اینک دیپارتمنت های اداره عامه و مدیریت انکشاف به ترتیب زیر معرفی شده اند.