محترم پوهنمل عبدالوهاب اویس رئیس پوهنځی علوم اجتماعی

سال و محل تولد: ۱۳۵۸ه ش هرات

درجه و محل تحصیل: ماستر- فلورانس ایتالیا

رشته تحصیلی: زبان وادبیات عربی وپژوهش های اسلامی ومدیریت شهری

آثار علمی

الف- رساله ها و کتاب ها:

 ۱-  تاریخ نقد ادبی عربی  در عصر جاهلی(رساله ترفیع پوهنیاری)

۲- کیفیت زندگی در شهرک های رهایشی (رساله ترفیع پوهنملی)

3- بررسی وضیعت ترانسپورت عمومی شهر هرات

ب-  مقالات علمی و اکادمیک چاپ شده:

1- واژگان عربی در شهرآصفی هروی

2- سیری برروند ایجاد شهرک های رهایشی در هرات و دلایل عدم رشد و استقبال آن  

ج- سفر های علمی : ایران، فردوسی شناسی – هندوستان، سنائی غزنوی – ایتالیا، اماکن عمومی ونقش آن در جامعه – کابل، جندر-وحقوق زن

شماره مبایل: 0700425454

شماره تلفن پوهنحی: 0093402258311