خلص سوانح رئیس پوهنحی ساینس

پوهنیار میرویس کاکر رئیس پوهنحی ساینس  

متولد 27/3/ 1366 – قندهار

ماستر کیمیا پوهنتون هرات

مقالات علمي:

رساله ها: لاک های قیری استفاده شده و استفاده از آن

 

سفرهاي علمي:

2017 سفر جرمنی – انالیز میکروبی آب ( پوهنتون ورزبورگ)

شماره تلفن:  0402250519

شماره مبایل: 0700493865

ایمیل : kakar.mirwis@yahoo.com