دیپارتمنت ساختمانی

هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه های مختلف انجینیری در زمینه های ساختمانی، راه سازی،پل سازی، سازه ها و بناهای آبی، سیستم کانالیسزاسیون شهری و...، مسوولیت طرح، محاسبه، اجرا و نظارت را بر عهده گیرند.

قابلیت های فارغین انجینیری ساختمانی

کمترجایی ازیکجامعه وکمترمحلی از یک منطقه است که فعالیت­های ساختمانی به عنوان اولین واساسی ترین نیازهای آنطرح نشود حتی تمام فعالیت های صنعتی،کشاورزی،و…نیز به طورمستقیم وغیرمستقیم به این رشته و ابسته اند و از آن سود می برند. علاوه بر رشد و توسعه‌ی جوامع، پیشرفت علم و فن آوری نیز ضرورت پرداختن و توجه دقیق و علمی به کارهای ساختمانی و تغییر شیوه‌های گذشته را آشکار می سازد. فعالیتهای مختلف ساختمانی در جهت ایجاد ساختمانها،راهها- پلها، سدها، شبکه های آبرسانی شهرها و روستاها و .. بخش بزرگی از مجموعه فعالیت­های اقتصادی و تولیدی کشوررا به خود اختصاص می دهد.

همان گونه که اشاره شد، فارغ التحصیلاناین رشته می توانند پس از پایان تحصیلات، مسوولیتهای متفاوتی نظیر طراحی، محاسبه ،اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای مختلف ساختمانی را به عهده گیرند.

اهداف آموزشی- علمی دیپارتمنت ساختمانی
  1. آشنایی اصولی با دانش ساختمانی و مفاهیم حرفه­ای، اخلاقی و کاربردی وابسته و مرتبط.
  2. پاسخگویی به نیاز انکشافی کشور
  3. تربیت نیروی حرفه­ای و متخصص به منظور رفع نیازهای آتی جامعه
  4. آشنایی دانشجویان با دانش نوین روز انجینیری ساخت و ساز
  5. فراگیری مهارت­های جدید حرفه­ای توسط دانشجویان
  6. کسب توانایی­های لازم برای کار در بخش­های فنی و حرفه­ای
  7. آشنایی دانشجویان با بخش­های مختلفی از ثقافت و فرهنگ اسلامی، تاریخ معاصر افغانستان...
  8. آشنایی دانشجویان با کلیات دانش علمی ، ساینس، محیط زیست و...

کریکولم درسی

کریکولم دیپارتمنت ساختمانی مطابق به نیازهای علمی و مسلکی جامعه بوده که مفردات آن با همکاری پوهنتون هارتفورد ایالات متحده آمریکا بر وفق استانداردهای بین المللی تهیه گردیده است. کریکولم این دیپارتمنت دارای 152 كردیت بوده که شامل 3 مضمون انتخابی میباشد. این کریکلم به صورت خلاصه شامل ١٢٪ مضامین پوهنتون شمول، 34٪ مضامین اساسی و 54٪ مضامین اختصاصی میباشد