پوهنځی هنرهای زیبا در سال 1367 خورشیدی با یک دیپارتمنت ( نقاشی –خطاطی) همزمان با تاسیس پوهنتون هرات شروع به فعالیت نمود. پس از گذشت چندسال توانست در سال 1382 دیپارتمنت مینیاتوری را نیز تأسیس نماید و در سال1390  خورشیدی موفق به اخذ منظوری دیپارتمنت گرافیک از وزارت محترم تحصیلات عالی گردید.

     پوهنځی مذکور یک مؤسسه دولتی بوده که اهداف آن بر اساس لوایح و مقرره­های موجود در پوهنځی وضاحت دارد که تمام امور پوهنځی با در نظر داشت این لوایح تنظیم شده و مورد اجرا قرار میگیرد.