آمریت فارم تحقیقاتی

محترم انجینر عزیزاحمد صیقل  فرزند فیض محمد در سال ۱۳۶۷ ه ش دریک خانواده متدین چشم به جهان کشود ودر سال ۱۳۷۵ شامل مکتب شد وبه سال ۱۳۸۶ از لیسه مولانا عبدالرحمن جامی فارغ گردید. سپس شامل پوهنحی  زراعت گردیده وبه سال ۱۳۹۰ از پوهنحی مربوطه فارغ گریده به صفت آموزگار به چوکات معارف ولایت هرات  مشغول وظیفه گردید

 مدتی به عنوان ترینر در دفتر CVG استخدام شد  سپس به عنوان ماستر ترینر به دفتر GAALO   کارکرده است به تعقیب آن  به صفت آمر فارم تحقیقاتی پوهنحی زراعت مقرر گردید.

نامبرده در ورکشاب  های مختلف شرکت کرده  از جمله 

 • فعالیت های لابراتواری دفتر برک
 • فعالیت های خوب لابراتواری در وزارت تحصیلات عالی
 •  ساخت سیستم بایو گاز دفتر هلپ
 • اقلیم شناسی وهواشناسی دفتر هلپ
 • کشت وپروش پسته دفتر ANHDO
 • کنترول امراض وآفات میوه جات  دفتر PHDP را میتوان نامبرد
 • اهداف:
 • آشنایی ، طرز استفاده از وسایل وتجهیزات فارم برای محصلین
 • رهنمای محصلین بمنظور استفاده از مواد کمیاوی وسایل لابراتواری درجریان اجرای تجارت عملی درفارم

 

 • شرح وظایف:
 • راهنمایی محصلان به منظوراستفاده از مواد کیمیاوی،وسایل ماشین آلات درهنگام تدریس عملی به همکاری استاد مربوطه به منظور ارتقای ظرفیت محصلین
 • آماده سازی وسایل وزمین برای تحقیقات علمی استادان به منظورانجام تولید باکیفیت محصولات زراعتی
 • ترتیب برنامه  عملی استادان برای محصلین درفارم مطابق به پلان دیپارتمنت
 • نظارت روزمره وراهنمایی مسلکی پرسونل فارم
 • ترمیمات وسایل فارم ایجاد برنامه تحقیقی ، وانکشاف ساحه سبزپوهنتون
 • ترتیب پلان های شاخه بری درختان، لایروبی جویها وکنترول آفتاب وامراض نباتی

 

دست آورد ها:

۱-همکاری جهت  بلند بردن سطح علمی محصلین

۲- تسهیلات کار های تحقیقی استادان دیپارتمنت های مختلف

۳- انکشاف ساحه سبز پوهنحی وحفظ مراقبت

۴ -تهیه  ۳۰مترمکعب آب برای آبیاری فارم  روزانه  وتولید گاز بدون هزینه درفارم

۵- مراقبت ازوسایل و تجهیزات فارم

۷- تولید نهال وگل های زینتی درحدود ۵۰۰ اصله

۸- کم ساختن هزینه آذوقه زمستانی حیوانات فارم ازطریق ساختن بیده در فصل بهار

۹- جلوگیری از شیوع امراض حیوانی ونباتی

۱۰ -کم ساختن مصرف آب با استفاده ازروش آبیاری قطره یی درفارم

۱۱-زمینه سازی ۱۰ تحقیق زراعتی در سال برای استادان دیپارتمنت های مختلف

۱۲ – جلب کمک های دفتر های مختلف از جمله  شرکت صابر قانع و دفتر هلپ،PRT  وAHNDO

 

خدمات آرائه گردیده :

 • -راهنمایی  ۴۰۰محصل  صنف اول سمستر اول سال ۱۳۹۶ به فارم ووسایل  زراعتی درفارم ۴ ساعت درهفته

۲- راهنمایی ۴۵ محصل صنف چهارم سمستر هفتم سال ۱۳۹۶دیپارتمنت باغداری و حفاظه برای کشت بامیه درفارم یک ساعت درهفته

۳- طرز استفاده از مواد کمیاوی برای کنترول آفات وامراض  برای ۲۵ محصل صنف چهارم سمستر هشتم ۱۳۹۵ درفارم یک ساعت درهفته

۴- راهنمای محصلین صنف چهارم دیپارتمنت خاکشناسیبرای کشت گندم وخیار

۵ – کشت سویا وجواری برای محصلین صنف دوم

۶- راهنمایی وقلمه زنی برای محلصین صنف سوم باغداری

۷- نظارت وتهیه جیره غذایی برای سی راس گوسفند وسه راس گاو به صورت روزانه

       ۸  - راهنمای محصلین برای کشت توت فرنگی وسیر

۹  -آماده سازی سیستم آبیاری قطره یی برای تحقیق کشت توت فرنگی دربرج جوزا به مساحت ۱۰۰ متر مربع

۱۰-آماده سازی زمین ووسایل زراعتی برای تحقیق بامیه  مساحت ۱۰۰ متر مربع

۱۱-آماده سازی وسایل برای کشت  جمع آوری دتا گندم وخیار

۱۲-آماده سازی چهار قطعه زمین برای کشت رشقه

۱۳-تهیه پلاستیک ، گلدان وخاک برای کشت نبات سویا

۱۴- آماد سازی گلخانه ها برای کشت خیار ودیگر سبزیجات 

۱۵- آماده سازی زمین برای کشت گندم به مساحت حدود ۵۰۰ متر

۱۶ – آماده سازی زمین برای کشت سایبین وجواری  به مساحت حدود ۵۰۰  متر

۱۷-آماده سازی وسایل برای سله شکنی زعفران برای آموزش محصلین
۱۸- تهیه وسایل وهماهنگی برای جمع دتا سویا وجواری مطابق به دیپارتمنت اگرانومی به مساحت ۱۰۰ متر مربع

۱۹-آموزش  وچگونگی پرورش ۳ کندو زنبوعسل وسی راس مواشی ازقبیل بز، وگوسفند وگاو) مطابق به پلان دیپارتمنت علوم حیوانی

۲۰- آماده سازی آب و وسایل زراعتی برای کشت سویابین وجواری مطابق به پلان دیپارتنمت اگرامی

۲۱- تهیه زمین وآب برای قوریه نباتات خسته سنگی دیپارتمنت باغداری

۲۲- آبیاری منظم ودوام دارنباتات تحت کشت درفارم ۱-انتقال  پمپ آب سه انچ  ازیک چاه به چاه دیگر

۲۳- ترمیم سولر های فارم و نصب دهن شیر به نل های اطراف پوهنحی

۲۴- سیستم آبیاری قطره یی به صورت اساسی

۲۵-حفظ ومراقبت دوامدار از پارک اطراف پوهنحی زراعت

۲۶-  پروش وقوریه گل های زینتی برای آموزش وفضای سبز

۲۷-  لایروبی کانال های آب فارم به فصل های مختلف سال

۲۸- توسعه کشت علوفه جات برای مواشی

۲۹- ایجاد مرغداری ۱۵ قطعه مرغ  به کمک یک شرکت خصوصی

۳۰- کنترول آفات وامراض فارم به ساحه ۸ جریب زمین

۳۱- تولید  وقلمه زنی گل های زینتی فضای سبز پوهنتون به ماسحت ۴۰ مترمربع

۳۲- آماده سازی دو اطاق  به جنوب  فارم

‍۳۳-مراقب وآبیاری از فضای سبز اطراف پوهنحی

۳۴-سم پاشی فضای سبز اطراف پوهنحی برای کنترول آفات وامراض نباتی

۳۵ – کشت گلهای زینتی در اطراف پوهنحی

۳۶ – واکسین تمام مواشی فارم

۳۷-آموزش  پیوند پسته برای محصلین در فارم