پوهنحی زراعت در سال 1368 هجری شمسی به هدف تربیه کارشناس و متخصص در بخش زراعت و دامداری در چوکات پوهنتون هرات تآسیس و شروع به فعالیت کرد. این پوهنځی دارای هشت دیپارتمنت؛ اگرانومی (علوم نباتی) , باغداری؛ حفاظه نباتات, علوم حیوانی، توسعه و اقتصاد زراعتی، خاکشناسی و جنگلات و منابع طبیعی و تکنالوژی مواد غذایی بوده که محصلان در آن  مشغول فراگیری علم ودانش مسلکی میباشند. جذب در فاکولته زراعت بعد از سپری نموده امتحان کانکورعمومی بوده که محصلین مشمول درین فاکولته تا سمستر چهارم بشکل عمومی درس خوانده و بعد از سمستر چهارم بر اساس رشته بندی که از طریق کنکور شده اند به  دیپارتمنت های مربوطه معرفی میگردند.