حوزه های کاری دیپارتمنت ها

فارغان این پوهنځی میتوانند در شرکت های تبلیغاتی، شبکه های تلویزیونی، به حیث معلم  هنر در مکاتب، به حیث استاد در پوهنتونها، در شرکتهای طرح و دیزاین و دیکور منازل، مرمت آثار تاریخی، طرح دیزان داخل شهر، در شرکت های بسته بندی، در بخش فرهنگی هنری شاروالی ها و غیره کار و فعالیت و انجام وظیفه نمایند.