حوزه‌های کاری دیپارتمنت‌ها

      فارغان این پوهنځی در مواقیف گوناگون اجرایی، عدلی و قضایی کشور شاغل‌اند و شایستگی خویش را در عرصه های مختلف به اثبات رسانده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان از برخی رؤسای محاکم استیناف، کارکنان مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، ریاست محاکم ابتداییه، رییس و اعضای مسلکی ریاست عدلیه، معارف، ارشاد، حج و اوقاف، کار و امور اجتماعی و... یاد  کرد.