فعالیت ها و حوزه های کاری پوهنحی علوم اجتماعی به گونه عمومی

فارغان دیپارتمنت جامعه شناسی پس از فراغت میتوانند در حوزه های تحقیقات اجتماعی، بحث های اجتماعی، مطالعات اجتماعات، تحلیل اطلاعات، مددکاری اجتماعی، بررسی مسائل اجتماعی، انجام فعالیت های اجتماعی، مدیریت بحران ها، نویسندگی، برنامه ریزی اجتماعی و طرح برنامه های اجتماعی کار کنند.

شهرت مسئولات اداری و آمران دیپارتمنت های پوهنحی علوم اجتماعی

  1. محترم پوهنمل عبدالوهاب اویس، رئیس پوهنحی
  2. محترم پوهنمل علی احمد کاوه، معاون پوهنحی
  3. محترم پوهنمل عبدالوهاب شمس، آمر دیپارتمنت جامعه شناسی
  4. محترم پوهیالی مرتضی رسولی، آمر دیپارتمنت جغرافیه
  5. محترم پوهیالی اسدالله اصیل، آمر دیپارتمنت تاریخ

پل های ارتباطی

شماره مبایل: 0700425454

شماره تلفن پوهنحی: 0093402258311

ایمیل: socialscience.hu@gmail.com

نشانی: مجتمع پوهنتون هرات، تعمیر پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، طبقه چهارم، پوهنحی علوم اجتماعی