حوزه­های کاری فارغان پوهنحی انجینیری

فارغین پوهنحی انجینیری به نسبت دیپارتمنت های مختلف  توانای ایفای وظیفه در تمامی امورات ساختمانی، معماری، شهرسازی، امورات صنعتی، مکانیکی و حتی برقی را دارا می باشند.

 

پل­های ارتباطی

شماره تلفن: 009340230748

شماره مبایل: 0093799412346

ایمیل: eng@hu.edu.af

نشانی: مجتمع پوهنتون هرات، ضلع شمال-غربی، پوهنحی انجینیری