• برگزاری ۱۳ دور ورکشاپ آموزش صلح و حل منازعه برای محصلان فاکولته های

 تحت پوشش.

Date

Training Rounds

Male

Female

Total

21-25,May,2016

1st round

10

8

18

28-May,1-Jun, 2016

2nd round

9

10

19

3-7,Sep,2016

3rd round

9

11

20

24-28,Sep,2016

4th round

9

10

19

1-5,Oct,2016

5th round

10

10

20

26-30 March-2017

6th round

10

8

18

9-13- April-2017

7th round

10

10

20

14-18-May-2017

8th round

11

17

28

22-25-May-2017

9th round

7

10

17

4-8-June-2017

10th round

6

14

20

30 Dec- 03 Jan- 2018

11th round

10

12

22

21-25 Jan-2018

12th  round

12

13

25

14-18 April 2018

13th round

5

23

28

5-9 May 2018

14th  round

10

17

27

Total

 

128

173

301

 

برگزاری دو دورآموزش شیوه های تحقیق برای ۳۰ تن از محصلین تحت پوشش

Date

Training Rounds

Male

Female

Total

9-15, Aug, 2016

1st round

5

8

13

1-7, Jan, 2017

2nd round

7

10

17

Total

-

12

18

30